200-kommittén  MINNESNOTERINGAR

15 mars 2017
Sammanträde i Stadsbiblioteket

Närvarande: Annika Strömberg, Uppsala kommun, Anna Liv Jonsson, universitetet, Jakob Piehl, Allm. Sången och Harald Bohlin, Gluntarnas Vänner (GV).

  1. Kommittén accepterade tidigare utsänt förslag till föredragningslista.

  1. Kommentarer till noteringar från föregående möte samt till PM med information om vad som hänt betr. då fattade beslut: bil 1.

Anna informerade om att universitetsledningen nu beslutat att Wennerbergjubiléet ska uppmärksammas under universitetets födelsedagsfest 7 okt, då Allmänna Sången medverkar. Hon bekräftade att Carl Frängsmyr kommer att uppmärksamma jubiléet i inbjudningsskriften till vårens professorsinstallationer.

Harald kompletterade sin rapport: Gehrmans förlag nu har svarat att de kommer i sina kanaler att vidarebefordra kunskapen om jubiléet för vidare spridning.

https://www.facebook.com/gehrmansmusikforlag/posts/1234807356569003.

De kommer inte att ge ut en ny upplaga av sin Gluntutgåva med JO. Men JO har medgivit att GV på sin hemsida lägger ut de texter som några juvenaler skrivit i den utgåvan.

Förslaget om en Wennerbergbakelse bör föras vidare till annan producent.

TV-programmet om Gluntar från 1986 kanske kan platsa i SvTs öppet arkiv?

Annika föreslog att vi ska komplettera insatserna för kontakt med Destination Uppsala.

  1. Kommittén bekräftade att ordföranden kan agera som ”VD”, dvs inte behöva förankra alla åtgärder i kommittén.

  1. Kommittén fann att vi kan lägga ut minnesnoteringar från kommitténs möten på hemsidan.

  1. Frågan om facklor till tåget 2 okt upp till Wennerbergstatyn bordlades liksom vem som ansvarar för facklorna före och cfter marschen och vem som leder marschen.

  2. Vi utgick ifrån att Vg bestämmer hur eftersamlingen ska benämnas men rekommenderade ”Wennerbergsexa”.

  3. Samarbete med UNT och andra lokala media handhas av ordföranden.

  4. Talare vid statyn bestäms av Vg nations manskör.

  5. Nästa möte äger rum 8 juniπ med början kl.13.00 i ordförandens hem

            HaraldHarald Bohlin

 5 mars 2917


Rapport till 200-kommittén

Vad som hänt ang. 200-jubiléet sedan vårt februarimöte

Vi kallar oss numer 200-kommittén för firande av Gunnar Wennerbergs födelse.

Elisabet och jag har kuverterat skrivelsen till dem som bjöds in 2015 till Västgötamöte sedan texten godkänts per capsulam. Musikaliska Akademien har svarat att de avser att högtidlighålla Wennerbergjubileet i höst.

Jag har fått kontakt med ABM-institutionen om ev. utställning men inte fått svar.

Jakob har fastställt logga för jubileumsfirandet efter förslag från univ-förvaltningens grafiker.

Tommy Körberg är fulltecknad för i sommar.

Kent Wennman, som sköter Parksnäckan, är svalt positiv till ett gluntprogram men jag tvekar.

Carolina kan inte ordna någon utställning i sitt hus. Men kanske kan man ordna en utställning av gluntutgåvor och andra Wennerbergpublikationer i annan lokal? Kontakt med inst för ABK.

Annika har lärt mig
att ansökan till kommunen måste göras av en förening så 200-kommittén kan inte söka, möjligen tillstyrka. GV står för ansökan.
och att skolförvaltningens program Kultur i skolan inte gäller gymnasierna. Därför kan GV ta med detta projekt i ansökan till kulturförvaltningen.

Konsert & Kongress: Lena Åberg Frisk var positiv och hänvisade i första hand till sillunchen sista april men projektledaren för denna har kokat ner detta till en enda allsångsglunt. Återstår frågan om det blir något i höst.

Hambergs fisk (där krogen Äpplet” låg) har kontaktats om en Gluntafton där med krogtema.

Inom GV förbereds motivering för en ansökan till kulturnämnden om medel för en Gluntkarta (som markerar var kända gluntlokaler är belägna) Övriga projekt: gluntprogram till nordiska vänorter och presentation av Wbg och hans gluntar i gymnasierna)

Norstedts förlag lär efter påstötningar överväga att ge ut G. Svensons biografi som e-bok. Svenson ättlingar avstår från ev. arvode om det blir fråga om en nyutgivning.

Uppsala studentkår, kuratorskonventet och kårens övermarskalk deltar i firande 2 okt med nationernas fanborg framför ett tåg från Vg till till W-statyn med tal och sång av VGMK. Vg ordnar efter ceremonin vid W-statyn en födelsedags-sexa, öppen för alla.

Artikel sänd till Vår Sång (gemensam för landets körbund) och till tidningen Svensklärarna med uppmaning att knyta an till jubileumsfirandet och informera om detta till 200-gruppen.

Reginateatern kostar för mycket för oss att använda.

Stefan Karpe har fått i uppdrag att plocka fram Wennerbergmusik.

Samarbetsorganet DELS har utverkat att medlemsföreningar vid Bokmässan kan delta bara en dag (vilket ökar möjligheterna för GV att ansöka. Beslut inte fattat än.)

Konditor på Ofvandahls har avböjt förslag om en Wennerberg-bakelse.

Upplandsmuseet högtidlighåller 200års-jubileet tillsammans med Landstingskören ledd av Erik Hellerstedt den 21  maj

Återstår:
Tips om jubileet till Operan, lokalradio, lokal-TV. Radions p 2 har tidigare kontaktats men det behöver nog upprepas.

Frågan om en repris på riks-TV- program från 1986 har ej åtgärdats än.

En faktaskrift om var det finns arkivmaterial om W (underlag finns redan från Musikverket och Carolinas handskriftsavd, utlovat från Vårstavi. Ev. enbart på vår hemsida t.v.) Hänger på kontakten med ABM-institutionen.

Föreslå UNT att i september publicera en daglig glimt ur Wennerbergiana. Harald kontaktar tidningen.

l) Föreslå berörda institutioner uppsatsämnen.
*

Tidigare har utsänts skrivelser från mig som ordf. i GV till Gehrmans förlag om nyutgåva av Gluntarne och till Nationalmuseum om utställning av modeller till W-staty i Slottsbacken. Ingendera har svarat. Dessa projekt kräver lång framförhållning varför jag inte ville vänta på att kommittén skulle komma igång.

Harald
PS
15 mars: Gehrmans har svarat: Vi kommer i våra kanaler att vidarebefordra kunskapen om jubiléet för vidare spridning.
https://www.facebook.com/gehrmansmusikforlag/posts/1234807356569003