200-kommittén  MINNESNOTERINGAR

3 februari 2017
Sammanträde i Stadsbiblioteket

Bakgrund: Vid ett möte på Västgöta nation 7 sept. 2015 ang. former för att högtidlighålla 200-årsdagen av Gunnar Wennerbergs födelse beslutades att utse en kommitté på tre personer för att följa upp dagens samtal och stimulera tänkbara aktörer, kanske samordna information om program mm. Mötet anmodade universitetet, Västgöta nations Landskapsförening och Allmänna Sången att utse vardera en representant. Sedermera har kommittén kompletterats med företrädare för kommunens kulturförvaltning och Harald Bohlin utsetts till sammankallande.

Närvarande: Annika Strömberg, kommunens kulturförvaltningen, Anna Liv Jonsson, universitetet, Jakob Piehl, Allm. Sången, Elisabet Claeesson, Vg landskapsförening och Harald Bohlin, Gluntarnas Vänner (GV), som av övriga ledamöter tidigare utsetts till sammankallande. Dessutom var Malin Pennlöv från Stadsbiblioteket närvarande t o m p. 3 e).

Det noteras att kommittén med delvis annan sammansättning haft ett inledande möte i mars 2016, som dock ej dokumenterats.

1. Kommittén accepterade tidigare utsänt förslag till föredragningslista.

2.Formalia: Kommittén beslöt att kalla sig 200-kommittén för firande av

Gunnar Wennerbergs födelse, förkortat till 200-kommittén, att noteringar ska göras under sammanträdena av ordföranden, att ingen justeringsperson behövs, att sammankallande ska vara ordförande för kommittén varigenom Gluntarnas Vänner också blir representerat i den. Den beslöt vidare att acceptera ett erbjudande från GV om en egen hemsida, med adress www.gluntarna.se. Under denna adress ligger därmed två alternativ: 200-kommitén och GV.

2. Presentation av vad vi känner till av planer för W-firande. Sammanfattas i bilaga.

3. Sakförslag: Kommittén accepterade utsänt förslag till ärenden och den ordning de tagits upp i och övergick till sakbehandling av dem:

a) skrivelse till dem som bjöds in 2015 till Västgötamötet: utsänt förslag bearbetas av Harald och sänds ut till kommittén för justering per capsulam.

b) kontakt med museiutbildning: Harald söker kontakt med ABM-institutionen.

c) särskild logga för jubiléet? Jakob tar fram en bild av Wennerberg, som läggs ut på hemsidan.

d) Några populära artister, t ex Loa Falkman och Tommy Körberg att köra ett gluntprogram i Parksnäckan. Harald fick i uppdrag att kontakta Kent Wennman, som sköter Parksnäckan.

e) ansökan till kommunen. Dead-line är i början av april. Bordlades till kommande sammanträde. I utsänt förslag accepterades förslaget att bjuda de nordiska vänorterna på gluntprogram och att ansöka om medel för en vägledning om de platser som omnämns i gluntarna. Skolförvaltningen har hand om projektet Skapande skola som har en egen hemsida med erbjudande till skolorna. Harald ska kontakta dem, kulturnämnden kan inte ge bidrag till detta .

f) tips om jubileet till Operan, Radions p 2, lokalradio, lokal-TV, Konsert & Kongress (kontakt finns redan ßmed Sara Högsten om sista april), kanske riks-TV med program från 1986? Harald stöter på dem han hinner.

g.) Förslag till Norstedts att ge ut Sven G. Svensons biografi som e-bok. Harald skriver.

h) En faktaskrift om var de finns arkivmatetrial om W (underlag finns redan från Musikverket och Carolinas handskriftsavd, utlovat från Vårstavi. Ev. enbart på vår hemsida t.v. Bordlades.

i) Firande 2 okt med fackeltåg och nationernas fanborg till W-statyn med tal och musik. Harald kontaktar studentkåren och kuratorskonventet.

j) Bokmäsan. Bordlades.

k) Föreslå UNT att i september publicera en daglig glimt ur Wennerbergiana. Harald kontaktar tidningen.

l) Föreslå berörda institutioner uppsatsämnen. Harald skriver.

Kompletteringar och justeringar av ärendelistan mm: Inget nytt förslag framfördes.

3. Nästa möte äger rum 15 mars kl. 15.00 i samma lokal.

Inför mötet hade utsänts skrivelser från Harald Bohlin som ordf. i Gluntarnas Vänner till Gehrmans förlag om nyutgåva av Gluntarne och till Nationalmuseum om utställning av modeller till W-staty i Slottsbacken.
De föranledde ingen kommentar.

Bilaga: Planerade projekt

Harald Bohlin