Gluntarnas Vänner
Protokoll från årsmöte den 2 oktober 2017 på Västgöta nation

Närvarande enligt bilaga nr 1.

§ 1. Öppnades mötet av avgående ordföranden Harald Bohlin.
§ 2. Valdes Tom Lundin till ordförande, Bo G Hall till sekreterare och Weine Karner till justeringsperson.
§ 3. Fastställdes föredragningslistan med vissa tillägg (bilaga 2).
§ 4. Konstaterades att mötet var stadgeenligt utlyst.
§ 5. För perioden 1 september 2016 till 31 augusti 2017 redovisade Bo G Hall översiktligt verksamhetsberättelsen (bilaga 3) och Inga Svanfeldt den ekonomiska förvaltningen (bilaga 4)
§ 6. Redovisade Adam Taube sin revisionsberättelse (bilaga 5).
§ 7. Fastställdes den ekonomiska förvaltningen och beviljades styrelsen ansvarsfrihet
§ 8. Valdes Mats Wahlberg till ordförande och Gunnar Syréhn, Bo G Hall, Inga Svanfeldt, Jakob Ekedahl och Fredrik Lindell till övriga styrelsemedlemmar; allt enligt valberedningens förslag (bilaga 6). Styrelsen i övrigt skulle konstitueras internt.
§ 9. Valdes Adam Taube till revisor för innevarande verksamhetsår med Lilian Taube som suppleant.
§ 10. Fastställdes att årsavgiften fr om den 1 september 2018 ska vara oförändrat 50 kr; detta efter viss diskussion eftersom revisorn förordat viss höjning. För juridiska personer beslöts introducera en ny avgift om 200 kr. Vidare beslöts att avgift som betalas efter 31 maj ska gälla för såväl löpande som kommande verksamhetsår.
§ 11. Till valberedning valdes Tom Lundin (sammankallande) och Christer Åsberg.
§ 12.  Beslöts att mailadresslistan från den gamla Glunt-Akademin ska behållas tills vidare under namnet Wennerbergs Vänner.
§ 13. Konstaterades att styrelsen äger besluta om inrättandet av ett system med ständigt medlemskap liksom att vid behov utse hedersledamot.
§ 14. Avslutade Tom sammanträdet. Dessförinnan avtackade han i synnerligen varma ordalag den avgående ordföranden Harald Bohlin och framhöll bland annat att utan dennes storartade insatser skulle lejonparten av det omfattande, pågående firandet av Wennerbergs 200 år inte alls ha blivit av. Inte minst framhöll han Haralds hustrus Gunillas roll i sammanhanget. I direkt anslutning härtill överräckte den nye ordföranden Mats en blomma från Gluntarnas Vänner – även han i mycket uppskattande ordalag. I sin tur tackade Harald den avgående Hampus Söderström för goda insatser och uppslag.

             ordförande                                                            sekreterare

                                          justeringsperson