PROGRAM söndagen 2 oktober 2016

17.15 Samling Västgöta Nation Uppsala

17.30 GLUNTSEMINARIUM
Tema: Glunt-Akademins framtid.

Diskussion om de frågor som tas upp under årsträffen under p. 2.


18.30 cirka. GLUNT-AKADEMINS ÅRSTRÄFF 2016

1. Årsmötesformalia:
a) Val av ordförande och sekreterare för årsträffen samt en person att jämte ordföranden justera noteringarna från mötet samt fastställande av föredragningslistan.

b) Styrelsens berättelse om verksamheten (bifogas) och den ekonomiska förvaltningen under räkenskapsåret, som löper från1 september 2015 till 31 augusti 2016 (föredras vid sammanträdet).

b) Revisorns berättelse (föredras vid sammanträdet).

c) Fråga om den ekonomiska förvaltningen kan godkännas.

d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

e) Val av ordförande och minst tre och högst sex övriga styrelseledamöter. Styrelsen utser inom eller utom sig behövliga funktionärer.

f) Val av en revisor och en revisorssuppleant.

g) Val av valberedning.

2. Organisation & Ekonomi

a) Vill vi ha stadgar?

b) Om så, kan styrelsens förslag godtas? ( bifogas)

c) Ska vi införa årsavgift? I så fall: vilket belopp? Styrelsens förslag för nästa verksamhetsår: 0 kr.

d) Ska vi söka sponsorer?

e) Ska vi ansöka om medlemskap i DELS (De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, www.dels.nu)? Bo G. Hall redovisar de ekonomiska och formella villkor och vilka fördelar ett medlemskap skulle innebära för att bättre förvalta arvet från Gunnar Wennerberg.

f) Nya arbetsformer? Under styrelsens brain-storming nämndes en Gluntsalong i samarbete med annan organisation. Kanske ska vi ändra namnet på vårt nätverk till något som tydligare markerar att vi är öppna för alla som roas av gluntar? T ex Gluntens Vänner. Övriga förslag som nämnts är GluntVännerna, Glunt-Sällskapet eller Gunnar Wennerberg Sällskapet i Uppsala.

g) Förslag och idéer inför jubileumsåret 2017.

h) Övriga ärenden och frågor, som anmälts under p.1 a som diskussionsfrågor.

19.00 GLUNTFROSSA
Bindande anmälan till P-G Norman, e-post adress: pg.norman01@gmail.com 

Tel: 018-55 91 69.
Senast söndag 25 september.
Måltid: Pytt och äppelkaka och kaffe – pris kring 200 kronor
Obegränsat med sång – historier – trivsel.

20.30 vandrar vi till Wennerbergstatyn i Carolinabacken för att efter Gunillaklockans klang kl 21 medverka i ceremonin till minne av Gunnar Wennerbergs födelsedag.

Väl mött !
Avgående styrelsen