Förslag till Stadgar för Glunt-Akademin (eller vad ett ev. nytt namn blir)

(om årsträffen beslutar att vi ska bilda en formell förening)

Glunt-Akademin instiftades 2005 i Uppsala med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill Glunt-Akademin genom sin verksamhet inspirera yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande.

Glunt-Akademin är öppen för alla intresserade.

Föreningen samlar också föremål, dokument, skrifter, inspelningar och annat material som belyser glunttraditionen. Det är önskvärt att detta material blir tillgängligt för intresserade, bl a genom hemsidan och GAs deposition på Stadsbiblioteket.

1 § Årsmötet äger normalt rum på Gunnar Wennerbergs födelsedag 2 okt. Kallelse med underlag ska sändas ut och/ läggas ut på hemsidan senast 15 september.

2 § Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
a) fastställande av föredragningslista. Ärenden som anmäls under årsmötet kan endast föranleda diskussion.

b) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt en person att jämte ordföranden justera protokollet från mötet.
c)
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
d) Styrelsens berättelse om verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under räkenskapsåret, som löper från 1 september till 31 augusti.

e) Revisorns berättelse.

f) Fastställande av den ekonomiska redovisningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

g) Val av ordförande och minst tre och högst sex övriga styrelseledamöter.

h) Val av revisor.

i) Fastställande av årsavgift fr o m 1 sept följande år.

j) Val av valberedning.

k) Diskussion om ärenden, som anmälts under p 1 a).

3 § Vid lika röstetal gäller förenings- resp mötesordförandens mening utom vid val, då lotten avgör. Röstning kan ej ske genom fullmakt.

4 § Styrelsen utser inom eller utom sig de funktionärer som behövs, bl a vilken eller vilka som tecknar föreningens firma.

Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det lämpligt eller då två ledamöter begär det, dock minst två gånger per år. Vid styrelsens möten ska föras protokoll. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsen är närvarande, däribland ordförande (eller vice ordföranden, om sådan utsetts).

5 § Styrelsen kan adjungera utan rösträtt andra medlemmar av GA till styrelsemöten. Dessa kan tilldelas särskilda uppgifter.

6 § Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

7 § Mellan årsmöten kan andra möten anordnas.

8 § Kallelse till årsmöte eller annan sammankomst ska ske via e-post till de medlemmar som har e-postadress. Övriga kallas via post. Lokala trivselträffar kan dock ordnas enbart genom meddelande till medlemmar i resp. ort.

9 § Dessa stadgar kan ändras genom beslut vid årsmöte, varvid fordras att minst två tredjedelar av närvarande medlemmar är eniga om beslutet. Beslut om att upplösa föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett ska vara årsmöte. Om föreningen upplöses ska dess tillgångar tillfalla Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala. Om detta har upphört ska tillgångarna tillfalla annan förening eller organisation med likartat syfte.

Förslag om stadgeändring lämnas senast den första september till styrelsen som med eget yttrande meddelar medlemmarna härom i samband med kallelse till årsmötet.