Glunt-akademin

Protokoll/Minnesanteckningar No 002

02 mars 2005

från möte med styrelsen för Sällskapet Eklundshofs Vänner och Väninnor

 

Plats

Hotell Hörnan, Uppsala

 

Deltagare

Hans Levander, Christer Åsberg (tillika styrelsemedlem EHVV)

samt styrelsemedlemmar inom EHVV (Karin Alsén, Anna-Karin Oldeberg Nytell, Hans Edlund, Helene Bennbom)

 

Diskussionspunkter

 1. Under styrelsemötetets punkt  8 informerade HL o CÅ om resultatet från Glunt-akademins start den 16 januari. Ett flertal positiva reaktioner rörande bildandet av en Glunt-akademi har inkommit.

 

 1. Sällskapet EVFF ser med tillfredsställelse att en Glunt-akademi knyts till EVFF´s verksamheten, och att Glunt-akademins verksamhet och ekonomi sker inom ramen för Sällskapet EVFF.

 

 1. HL föreslår en startverksamhet inom Gluntakademin med a) ett Glunt-framträdande under vår eller tidig sommar då unga sångare ges möjlighet till offentligt framförande av Gluntar förlagt till Eklundshof, samt b) ett seminarietillfälle under hösten med möjlighet till Glunt-instuderingar och diskussioner.

 

 1. Övrig verksamhet må växa fram gradvis såsom *Lista på intresserade sångare och musiker (Harald Bohlin har börjat att samla namn och adresser), *Dokumentation, *Bibliotek, *Hemsida (se nedan), *Information utåt, *Kontaktadress.

 

 1. Hemsida och namn. Anna-Karin skall undersöka denna fråga liksom frågan om att ”skydda” namnet Glunt/Gluntar/Gluntarna/Gluntarne.

 

 1. I diskussionen påpekades viktan av att sångare oavsett bakgrund eller tidigare körvana får möjlighet att deltaga i Glunt-akademins verksamhet.

 

 1. Offetligt tillkännagivande av Glunt-akademin skall ske vid EHVV´s program den 5 juni. Vid detta tillfälle framförs traditionsenligt Examenssexan, och som tillägg efter måltiden kan några nya gluntkonstellationer ges möjlighet att framträda.

 

 1. EHVV´s styrelse gav i uppdrag till HL att skissa ett program för Glunt-akademin 2005, (se nedan).

 

 

Vid protokollet

Hans L.

 

från möte inom ramen för Eklundshofs Vänner och Väninnor  EHVV

 

Plats

Eklundshof, Uppsala

 

Deltagare

Bosse Andersson, Harald Bohlin, Carl-Olof Jacobson, Hans Levander, Sture Lundén, Björn Ringström, Hasse Samuelsson, Christer Åström.

 

Kallade men förhindrade att deltaga och som uttryckt sig positivt till en GluntAkademi

Staffan Eker, Nils-Johan Höglund, Ragnvald Johannes, Adam Taube.

 

Mötets punkter

 1. Planer på att inrätta ett forum för att inspirera yngre sångare till Glunt-sång har funnits i Uppsala sedan 80-talet bland annat uttryckt genom de framträdande gluntsångarna Carl-Olof Jacobson och Richard Ringmar.

 

 1. Frågan om att nu inrätta en GluntAkademi har initierats av HL i en skrivelse till Eklundshofs Vänner och Väninnor den 11 januari 2004. Motivering och förslag till verksamheter finns i denna skrivelse (Skrivelsen bifogas till protokollet).

 

 1. EHVV´s styrelse ställer sig positiv till denna fråga, och emotser en vidareutveckling av tankar och konkreta planer.

 

 1. Ett upprop till möte den 16 januari, i samband med EHVV Julgransplundring, har därefter sänts ut till några Uppsala-bor med intresse för Gluntsång. Syftet med detta möte var att ta ställning till skapandet av en GluntAkademi enligt riktlinjer i uppropet (Uppropet bifogas). Deltagare enligt ovan deltog i detta första möte.

 

 1. Mötesdeltagarna påtalar inledningsvis behovet av att yngre sångare får mer kännedom om Wennerbergs Gluntarna, och uttrycker sin uppskattning över att en GluntAkademi initieras.

 

 1. Namnet GluntAkademi föreslås som ett ”modernare” alternativ till Gluntarne Akademi.

 

 1. Grundtanken som tillstyrks av mötet skulle vara en verksamhet två gånger per år, nämligen ett tillfälle för Glunt-framträdanden under våren samt ett tillfälle för instudering under hösten.

 

 1. Övriga möjliga verksamheter såsom arkiv, hemsida mm diskuterades ej och får anstå till senare möten.

 

 1. En GluntAkademi behöver tills vidare ingen formell organisatorisk form, utan kan ingå som ett forum inom Eklundshovs Vänner och Väninnor vilket kommer att föreslås vid EHVV´s styrelsesammanträde den 2 mars 2005. CÅ förmedlar dessa intentioner till styrelsen.

 

 1. GluntAkademin siktar på att arrangera Gluntframträdanden, gärna med yngre Glunt-konstellationer, i samband med EHVV´s årsmöte söndagen den 5 juni 2005. Närmare planering påbörjas i mars.

 

 

Vid protokollet

Hans L. (Glunt mm)

  <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan