Minnesanteckningar från Glunt-Akademins årsträff den 2 oktober 2015
på Gästrike-Hälsinge nation, Uppsala

      18 deltagare enl. bif. förteckning (bil 1)
 1. Tillförordnade ordföranden Harald Bohlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 2. Till mötesordförande valdes samme Harald och till sekreterare Bo G Hall.

 3. Dagordningen fastställdes enligt utdelat förslag (bil 2).

 4. Liliane Taube valdes att jämte mötesordföranden justera minnesanteckningarna.

 5. Verksamhetsberättelsen (bil 3) gicks igenom och kommenterades av Harald samt lades därefter till handlingarna.

 6. Inga Svanfeldt presenterade den ekonomiska redovisningen för det senaste året (bil 4). Den 31/8 hade vi 11 683 kr på bank och i handkassa vilket innebar en ökning med 361 kr under det senaste budgetåret. Revisorn Adam Taube föredrog revisorsberättelsen (bil 5) som rekommenderade full och tacksam ansvarsfrihet för de verksamma.

 7. Beslöt mötet godkänna revisionsberättelsen och bevilja sådan ansvarsfrihet.

 8. Valdes Harald Bohlin till ordförande och Mats Wahlberg, Bo G Hall och Agneta Lindsjö till övriga styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret. Underhand noterades att Inga Svanfeldt och P G Normann
  kvarstår som resurspersoner. Valdes Inga till kassör.

 9. Valdes Adam Taube till revisor för det löpande verksamhetsåret.

 10. Informerade Harald om hemsidan.

 11. Under övriga ärenden informerade Harald om det arbete som initierats för att högtidlighålla att det 2017 har gått tvåhundra år sedan Wennerberg föddes. Denna fråga hade avhandlats vid ett särskilt seminarium omedelbart före årsträffen. Vidare föreslogs – bland annat av Adam Taube – att sedan kopplingen till Eklundshofs Vänner nu har släppts (och de dessutom håller på att upplösas som förening) en mera fast form för Glunt-Akademins fortsatta verksamhet borde övervägas.

 12. Avslutade Harald mötet och tackade de närvarande för deras intresse, varefter Gluntfrossan vidtog och senare även vandring till Wennerbergstayn i Carolinabacken.

Bo G Hall                       Harald Bohlin                     Liliane Taube
Mötessekreterare            Mötesordförande               Justeringsperson


<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan