Gluntarnas Vänner

Möte den 26 mars 2018 hos Inga Svanfeldt

Närvarande: Mats Wahlberg, Bo G Hall, Fredrik Lindell, Inga Svanfeldt och Harald Bohlin (resursperson)

§ 1. Öppnade Mats mötet.

§ 2. Utsågs Inga till justeringsperson.

§ 3. Godkändes den i förväg utsända dagordningen (bilaga) med vissa ändringar.

§ 4. Lades protokollet från de senaste båda mötena till handlingarna.

§ 5. Ekonomi och medlemsläge. Totalt fanns 15 019:50 kr tillgängliga, varav

2 043 i handkassan. 78 personer (varav 30 helt nya) hade betalt medlemsavgiften för 2017-2018.

§ 6. Dagsläget för hemsidan. Det planerade mötet med den särskilda arbetsgruppen (Inga, Maria och Fredrik samt Mats) hade ännu inte gått att ordna men nu skulle man komma till skott före nästa styrelsemöte.

§ 7. Kulturnämnden. Dagsläge i kartbroschyr- resp vänortsprojekten. Mats och Harald skulle fortsätta ta fram underlag.

§ 8. Andra avrapporteringar:

Resurspersoner; beslöts lägga till Staffan Liljas på listan över resurspersoner.

Rundbrev och andra utskick; beslöts skilja mellan medlemsbrev som ska sändas ut när behov föreligger (ett nytt med info om fjolåret och det vi vet om 2018 skulle Mats inom kort ta fram och Inga skicka ut) samt rundbrev som ska sändas ut en gång i halvåret till Wennerbergs Vännerlistan och egentligen bara innehålla en hänvisning till hemsidan samt en uppmaning att bli medlem av GV.

Inventarielistan mm på Fyriskällan/Stadsbiblioteket; inget nytt fanns att rapportera.

Gluntkväll på GH; en sådan blir alltså av den 17 april, kl 19.00, med en trio ur nationskören: sångarna Erik Carlberg och Jonathan Wahlsten samt vid pianot Oskar Hanson.

Kulturnatten 8 september; förnyad kontakt skulle tas med Musicum om möjligheterna att hålla till där. Besked från director musices avvaktas. Vi gick preliminärt igenom vilka som ska medverka.

Hedersvän”- förslag; noterades att styrelsen vid ett per capsulammöte utsett Harald till Gluntarnas Vänners allra första Hedersvän. Beslöts att samma värdighet skulle tilldelas Christer Åsberg, Adam Taube och Carl-Olof Jacobson. Mats och Harald skulle närmare undersöka hur detta på bästa sätt skulle meddelas dem.

Scanning av kapitlet om Wennerberg i boken ”Bellman levde på 1800-talet”; Harald meddelade att projektet nu befann sig i slutstadiet.

Fora att publicera texter om Wennerberg; inget nytt fanns att rapportera.

Översyn av stadgarna; inget nytt fanns att rapportera.

Självdeklaration för GV; Inga meddelade att en sådan nu inlämnats.

§ 9. Tanken på att utse två särskilda PR-funktionärer. Inget nytt fanns att rapportera.

§ 10. Initiativ under 2018 för att öka antalet som gluntar liksom antalet åhörare. Inget nytt fanns att rapportera.

§ 11. Övriga under p.1 anmälda ärenden

Logga för GV; Vad gäller möjligheten att utnyttja loggan – som universitetsförvaltningens Johannes Borgegård och Torbjörn Gozzi utformade till 200-årsjubileet – åtog sig Harald att sondera med Thomas Qvarsebo som utformat den avbildade statyn.

Rättsligt skydd för ”Gluntarnas Vänner” och ”Wennerbergs Vänner”. Mats åtog sig kolla behov och möjligheter härav.

Förslag om souvenirer med GV-koppling; Ärendet bordlades.

Roll för GV under Uppsalas ”Kulturmaraton”. Ärendet bordlades.

Skrivelse till Kungl. Biblioteket om Prins Gustavfilmen; Harald åtog sig att brevledes kontakta KB i ärendet angående möjligheten att få tillgång till KB:s kopia av filmen.

§ 12. Nästa styrelsemöte äger rum hos Inga måndagen den 23 april kl 16.00.


Ordförande Sekreterare


Justeringsperson


Bilaga

Gluntarnas Vänner

Utkast till dagordning vid styrelsemötet den 26 mars 2018, 16.00 hos Inga Svanfeldt, Salagatan 12A, portkod 4236, tfn 070 316 42 43. Anmäl ev frånvaro till Inga.

1. Fastställande av dagordning

2. Utseende av justeringsperson

3. Protokoll från föregående möte

4. GV:s ekonomi och medlemsläge (Inga)

5. Dagsläget för hemsidan (arbetsgruppen)

6. Kulturnämnden. Dagsläge i kartbroschyr- resp vänortsprojekten (Mats och Harald)

7. Div andra avrapporteringar: resurspersoner (Mats), rundbrev (Bo G) och andra utskick (Inga), inventarielistan mm på Fyriskällan/Stadsbiblioteket (Joakim), gluntkväll 17 april på GH (Bo G), upplägg och lokal till Kulturnatten 8 september (Inga), ”hedersvän”- förslag (Mats), scanning av ”Bellman levde på 1800-talet” (Harald), fora att publicera texter om Wennerberg (Gunnar), översyn av stadgarna (Gunnar och Bo G), självdeklaration för GV (Inga)

8. Tanken på att utse två särskilda PR-funktionärer

9. Initiativ under 2018 för att öka antalet som gluntar liksom antalet åhörare

10. Övriga under p.1 eventuellt anmälda ärenden

11. Datum och plats för nästa styrelsemöte