Protokoll från årsmötet 2 oktober 2011 kl 18.00

Lokal: Övre salen på Västgöta nation

Närvarande: 18 ledamöter (bil 1)

 

  1. Årsmötet öppnades av GA:s t.f. ordförande Harald Bohlin.

Till mötesordförande valdes Harald Bohlin och till sekreterare Inga Svanfeldt. Utsänt förslag till dagordning godkändes (bil. 2).

 

  1. GA:s verksamhetsberättelse för tiden 1 oktober 2010 till 31 september 2011 hade legat på hemsidan sedan kallelsen till årsmötet sänts ut. Kopior delades nu ut. VB presenterades av Harald Bohlin (bil. 3). Ett felstavat namn rättades och VB kompletterades under punkten ”Kontakt med yngre sångare” med att sedan den lagts ut på hemsidan har GA medverkat när ”birkarlarna” inom Norrlands nation hade stämma. Adam Taube informerade då om gluntar och om Wennerberg och han ackompanjerade på gitarr PG Norman och Harald Bohlin i några gluntar.  Hans Levander bad att till protokollet få framföra ett stort tack till avgående ordförande Harald Bohlin för hans arbete med GA.

 

  1. Ekonomi: Glunt-Akademin är en sektion inom Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV), vars räkenskaper följer kalenderåret. Revisorernas berättelse föredras vid EHVV:s årsmöte i slutet av vårterminen 2012. Underhand har kassören meddelat att GA har lite drygt 6000:- på sitt konto. I handkassa finns ytterligare c:a 4 000:- främst tack vare försäljning under Kulturnatten av den dubbel-cd, som Stefan Mahlstein skänkt till GA. En köpare var så entusiastisk över inspelningen att han betalade drygt 400:- för en box!

 

I protokollet från GA:s årsmöte 2008 uppges, att det förelåg ett fel i bokföringen till nackdel för GA, som skulle rättas. EHVV:s styrelse har 29 augusti 2011 beslutat att tidigare oklarheter kring kostnaderna för pianistmedverkan under Kulturnatten 2007 och 2008 inte ska leda till någon ekonomisk transaktion mellan våra konton. GA:s styrelse har därefter fattat motsvarande beslut. Därvid avgav Harald Bohlin en röstförklaring.

 

Beslut: att lägga styrelsens beslut jämte röstförklaring till handlingarna (Föredragnings-PM, styrelsebeslutet och röstförklaringen: bil. 4, 5 och 6).

 

  1. GA:s hemsida presenterades av Hans Levander och Harald Bohlin. Hemsidan har under året fått en ny förstasida och har ständigt uppdaterats med material i skriven form och med inspelningar. Hans Levander gav en eloge till Anna-Lena Pikas för hennes arbete med hemsidan.

 

  1. Val av styrelse till årsmötet 2012: Årsmötet beslöt att styrelsen fortsättningsvis ska bestå av en ordförande och ytterligare två ledamöter. Harald Bohlin och Björn Ringström hade aviserat att de inte önskar stå kvar i styrelsen. Till ordförande valdes Hans Levander. Som ledamot återvaldes Inga Svanfeldt. Som ny ledamot valdes PG Norman (tidigare resursperson).

 

  1. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse resurspersoner för olika uppdrag, t ex kontakter med nationernas manskörer. Tom Lundin tipsade om att GH:s kör bör kontaktas. Harald Bohlin kommer att bistå styrelsen med att uppdatera e-postlistan och med hemsidan.

Tack framfördes till den avgående styrelsen för insatserna under verksamhetsåret, särskilt till Björn Ringström, som utan avbrott ingått i styrelsen sedan starten 2005.

 

  1. Kommande verksamhetsår: förutom de traditionella inslagen med gluntträning, Examenssexan vid EHVV:s årsmöte, Kulturnatten och seminarium med ”Gluntfrossa”  nämndes några förslag på aktiviteter för de kommande åren. Ur Ragnvald Johannes samlingar av äldre inspelningar har (förutom de som tidigare samlats på den cd vi haft till försäljning) överförts ytterligare inspelningar som fyller två cd, vilka än så länge bara tagits fram i tio ex. Ur dem skulle kunde produceras en eller två nya CD-skivor för försäljning när nu pågående försäljning av en dubbel-cd avslutats. Ett band med gluntar på engelska med Richard Ringmar och Carl-Olof Jacobson med Robert Sund vid pianot kommer förhoppningsvis att kunna läggas ut på hemsidan. Mats Wahlberg föreslog att GA ska ordna något evenemang på Schylla. Lars Linder tyckte att GA kan gå ut med information om firandet av Wennerbergs födelsedag vid statyn, t ex i samarbete med UNT. Weine Karner frågade efter uppföljningen av förra årets seminarium angående ev trebetygsuppsats kring glunttraditioner under 1900-talet. Harald svarade att positivt intresse för detta uppslag har visats dels av en studierektor vid musikvetenskapliga institutionen, dels av en professor vid kulturvetenskaplia instritutionen i Stockholm. De söker en lämplig student för detta ämne. Vidare nämndes möjligheten att GA när det finns personresurser för det skulle kunna ordna projekt liknande det som GA för några år sedan arrangerade med stöd av Sparbanksstiftelsen för information om gluntar till landets musiklärare.

 

8. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.


         Harald Bohlin                                                                Inga Svanfeldt

         Mötets ordförande                                                         Mötets sekreterare

 

Före årsmötet anordnade GA ett seminarium med Adam Taube som inledare med Gunnel Fagius som kommentator på temat: ”Gluntsång och gitarrspel. Om olika sätt att ackompanjera gluntar.”

Adam bidrog med en intressant historik kring gitarrens roll under 1800-talet och berättade om Wennerbergs relation till pianot. Själv hade han troligen föredragit gitarr men det fanns fördelar med att trycka gluntarna med pianoackompanjemang. Gunnel Fagius kom med synpunkter på pianots roll som en självständig stämma och om hur viktigt det är att alla parter lyssnar på alla; det är inte så enkelt som att pianisten bara ska följa sångarna. Några gluntar sjöngs till gitarr resp piano med efterföljande diskussion. Inledarna har sammanfattat seminariet i särskilda dokument (bil. 7 och 8).

 

Efter årsmötet vidtog sedvanlig Gluntfrossa med pyttipanna och äppelkaka. Möjlighet fanns att införskaffa Stefan Mahlstein dubbel-cd med gluntar och Skagegårds/Fredrikssons bok ”Ett tioårigt dundrande kalas”. Allsång exekverades till cd-skivan, då piano saknades i lokalen, men det var knepigt att följa skivans snabba tempi. Lilian Fredriksson ombads komma med synpunkter på kvinnosynen i vissa gluntsånger, som hon ansåg nedvärderande och förlegad.

 

Sedan gick några medlemmar vidare till Wennerbergsstatyn i Slottsbacken, där hans födelsedag firades med sång av Västgöta nations manskör, tal och blommor. Pga regn var det en reducerad skara som samlats. Wennerberg hyllades av manskörens ordförande för sin insats för svensk skogsvård (se Sven E. Svensons biografi s 277-281 i pocketupplagan).<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan