Protokoll från årsmötet 2 oktober 2012 kl 18.30
 

Lokal: Övre salen på Västgöta nation
Närvarande: 20 ledamöter (bil 1)
 
  1. Årsmötet öppnades av P G Norman (ordf. Hans Levander var förhindrad att närvara). Till mötesordförande valdes Harald Bohlin och till sekreterare Inga Svanfeldt. Utsänt förslag till dagordning godkändes (bil. 2)

  2. Verksamhetsberättelse för tiden 1 oktober 2011 till 31 september 2012 presenterades av Harald Bohlin. Godkändes och lades till handlingarna (bil 3).

  3. Ekonomi: Glunt-Akademin är en sektion inom Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV), vars räkenskaper följer kalenderåret. Revisorernas berättelse föredras vid EHVV:s årsmöte i slutet av vårterminen 2013. Inför mötet har kassören meddelat att GA har ca 15 000 på sin post i EHVV:s räkenskaper (tack vare Stefan Mahlsteins donation av dubbel-cd-inspelningar). I handkassa finns ca 1 400 kr.

  4. Hemsidan (www.gluntarna.se) presenterades av Harald Bohlin. Hemsidan har under året uppdaterats med material, som Mustiga skrönor om Glunten och Magistern, Mat i Gluntar, Videoinspelning av Gluntvandring 2010, Musiken i Uppsala på W:s tid, Festligt jubileum, Bevingade Gluntcitat, Gluntar i litteraturen, Tempobeteckningar i Gluntarne, Gluntminnen. Harald tackades för sina insatser, och han gav en eloge till Anna-Lena Pikas för hennes arbete med hemsidan.

  5. Val av styrelse till årsmötet 2013: Årsmötet beslöt att styrelsen fortsättningsvis ska bestå av en ordförande och ytterligare två ledamöter. Till ordförande valdes Hans Levander. Som ledamöter återvaldes PG Norman och Inga Svanfeldt.

  6. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse resurspersoner för olika uppdrag.

  7. Förslag och idéer inför nästa verksamhetsår: Nils-Johan Höglund efterlyste kontakt med gluntaktiva stockholmare genom gluntträffar. I Stockholm. Han uppfordrade också fler att skriva sina gluntminnen som kan läggas ut på hemsidan. Kåre Eriksson informerade om föreställningen Gluntarna 2012 – Reloaded av Joakim Englund och Gabriel Gumucio som spelas på Teater Blanka vid Österplan i november. Tidigare förslag om kulturaktiviteter under sommaren – för turister – bl a med gluntar, nämndes. Adam Taube föreslog att vi ska uppmana sångare att sjunga gluntarna på engelska – det kunde vara attraktivt vid internationella konferenser här i Uppsala. Tom Lundin informerade om en CD som EHVV låtit spela in: "Wennerberg vid Eklundshof" med Markus Hedov och Magnus Wilhelmsson, sång, Johannes Jonsson sång och piano samt Ulrika Kumlien och Johanna Kumlien, sång. De framför Sextettens upplösning, Daniel, Gluntar nr XIII, II och VIII samt Marketenterskorna och Flickorna.


  8. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
 
 
            PG Norman                             Harald Bohlin                                      Inga Svanfeldt
            Tf ordförande                          Mötets ordförande                               Mötets sekreterare
 
 
 
 
Före årsmötet anordnade GA ett seminarium med Christer Åsberg som ordförande på temat Kvinnorna i Gluntare, med inledarna Lilian Fredriksson och Linn Areschoug. Seminariet presenteras på GA:s hemsida.
 
Efter årsmötet vidtog sedvanlig Gluntfrossa med pyttipanna och äppelkaka. Några gluntar framfördes till ackompanjemang på ett för dagen inlånat keyboard, som provades med tanken att införskaffa det till GA. Efter diskussion fann vi att det inte höll måttet. Allsång förekom utan ackompanjemang, liksom roliga snapsvisor och improviserade små tal.
 
I god tid före kl 21 gick de flesta vidare till Wennerbergsstatyn i Slottsbacken, som i år firar 100 år. Sedan Gunillaklockans toner avklingat firades Wennerbergs födelsedag med tal av Christer Åsberg varefter en bukett blommor lades vid statyns fot. Akten inramades av unison gluntsång.
Åsbergs tal finns återgivet på GA:s hemsida under Wennerbergiana/ 18. Gunnar Wennerberg

<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan