Noteringar under Glunt-Akademins årsträff 2 oktober 2013 med början
kl 18.30 i övre salen på Västgöta nation.

Närvarande: 14 ledamöter (bil 1)
 
 1. Årsmötet öppnades av nätverkets ordf. Hans Levander som hälsade alla välkomna, särskilt kvällens föredragshållare, prof. Elisabeth Mansén. Till mötesordförande valdes Hans Levander och till mötessekreterare Harald Bohlin. Utsänt förslag till dagordning godkändes. (bil. 2)

 2. Liliane Taube utsågs att jämte mötesordföranden justera noteringarna från dagens träff.

 3. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 oktober 2012 till 30 september 2013 presenterades utförligt av Hans Levander. Den godkändes och lades till handlingarna (bil 3).

 4. a) Organisation:
  Hans Levander sammanfattade läget: När GA konstituerades beslöts att Akademin skulle utgöra ett informellt nätverk av Gluntentusiaster, utan formella stadgar. Efter något år blev Glunt-Akademin en sektion inom Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV) med den enda praktiska konsekvensen att EHVVs kassör skött GAs bokföring i separat räkning och att EHVVs revisorer därmed granskat också GAs räkenskaper. (Under senare år har GAs styrelseledamot Inga Svanfeldt svarat för GAs handkassa.)

  EHVV:s styrelse har under senaste halvåret diskuterat, dels att byta sitt namn så att förkortningen blir EHV, dels att ompröva sin verksamhet och därvid funnit att övervägande skäl talar för att inte längre se GA som en sektion inom EHV. Det formella beslutet om detta hade inte fattats men årsträffen hade anledning att utgå från att den formella kopplingen mellan EHV och GA upphör. Frågan aktualiseras då om GA ska fortsätta som informellt nätverk eller söka anknytning till någon fastare organisation för att ha större förutsättningar att GAs mål ska kunna nås.

  Beslut: att uppdra åt styrelsen att arbeta för att GA om möjligt förankras inom Västgöta nation eller en annan bestående organisation, som kan förväntas vilja medverka till att förverkliga GAs mål: att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö, speciellt bland yngre sångare och musiker.
  Tom Lundin begärde att till protokollet få anteckna att han beklagar att EHV inte längre vill se GA som en del av sin organisation.

  b) Ekonomi:
  GA har ca 9 000:- på sin post i EHVs räkenskaper (tack vare Stefan Mahlsteins donation av dubbel-cd-inspelningar). I handkassa finns 4 235:-.
  Styrelsen föreslog att Inga Svanfeldt i fortsättningen ska överta ansvaret från EHV för GAs bokföring. Inga förklarade att det då blir en öppen redovisning, så att alla medlemmar har möjlighet att när de så vill ta del av räkenskaperna.
  Beslut: att godkänna styrelsens förslag samt att inte utse någon revisor.

 5. Hemsidan (www.gluntarna.se) diskuterades. Den har under året uppdaterats med bl a referat av Gluntseminarium 2012 samt Christer Åsbergs tal vid Wennerbergstatyn 2012.
  Harald Bohlin och Anna-Lena Pikas tackades för sitt arbete med hemsidan.

 6. Årsträffen utsåg till ordförande för nätverket under verksamhetsåret 2013-14 Hans Levander samt Inga Svanfeldt och PG Norman till ledamöter av styrelsen under samma tid.

 7. Till resurspersoner som stöd för styrelsen utsågs Harald Bohlin, Anna-Lena Pikas, Björn Ringström, Philip Chalkiadakis som kontaktperson med Västgöta Nations Manskör samt Ingvar Mattsson och Tobias Mattsson som kontaktpersoner med gluntentusiaster i Stockholm.

  Härefter ajournerades sammanträdet för intagande av pytt mm medan pytten var varm. Sedan mötet åter öppnats hände följande:

 8. Förslag och idéer inför nästa verksamhetsår: Hans Levander presenterade tanken att i april nästa år i samarbete med Eklundshof arrangera en glunt-festival till vilken stadens manskörer skulle inbjudas att sända gluntsjungande medlemmar. I samband med detta skulle restaurangen kunna erbjuda en glad sittning. Kanske kan restaurangen bjuda på ett pris i form av gratis måltid som lottas ut bland deltagande gluntpar med pianist. Detta skulle kunna ersätta den traditionella gluntövningen under våren. De närvarande syntes gilla idén.

  Under denna punkt framfördes också önskemål om att gluntsångare ska kunna få tips om pianister från GA. Därtill svarades att denna möjlighet redan finns. På förstasidan står: Söker du gluntsångare? Klickar man på det så får man följande alternativ: Vill du boka gluntsångare? Önskar du kontakt med gluntsångare/pianist?
  Hittills har dock ingen anmält sig att stå med på den listan.

 9. Ordföranden förklarade årsträffen avslutad.

 
   Hans Levander                                                    Liliane Taube
Mötets ordförande                                                Justeringsperson
 
 
                                      Harald Bohlin
                                   Mötets sekreterare

Före årsträffen anordnade GA ett seminarium på temat Salongskulturen i 1800-talets Uppsala. Föreläsare var professorn i idéhistoria Elisabeth Mansén som lockade fram en livlig diskussion. (Se seminarieinformation på hemsidan.)
 
Under Gluntfrossan med pyttipanna och äppelkaka sjöng vi några gluntar i allsång till Ingas ackompanjemang på det el-piano, som GA köpt in för att låna ut inför framträdanden i lokaler utan piano, t ex övre salen på Vg nation. Vi fick också besök av en grupp ur Västgöta manskör, vilket ledde till mer gluntsång.  Allsång förekom även utan ackompanjemang, liksom en snapsvisa och ett varmt tack från Lars Lönnback till styrelsen för dess arbete.
 
I god tid före kl 21 gick de flesta vidare till Wennerbergsstatyn i Slottsbacken. Sedan Gunillaklockans toner avklingat firades Wennerbergs födelsedag med dennes sång ”Stå stark du ljusets riddarvakt” av Västgöta nations manskör och tal av körens ordförande Axel Grenabo varefter Liliane Taube lade en bukett gula höstblommor vid statyns fot.

<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan