Gluntarnas Vänner


Styrelsemöte den 7 november 2016 hos Inga Svanfeldt. Vi samlades under beskådande på teverutan av ett gluntprogram som Oslobröderna Moe ställt samman med aktiv kör i krogscener.

Styrelseprotokoll nr 3/2016

Närvarande: Harald Bohlin, Bo G Hall, Inga Svanfeldt, Hampus Söderström och Mats Wahlberg.

§ 1. Förklarade ordföranden Harald mötet öppnat.

§ 2. Godkändes den i förväg utsända dagordningen med vissa tillägg.

§ 3. Utsågs Mats till justeringsperson.

§ 4. Protokollen från tidigare styrelsemöten lades till handlingarna. Samtidigt konstaterades att kopior av protokollen även fortsättningsvis ska skickas till samtliga resurspersoner, revisorer och valberedningsmedlemmar.

§ 5. Resursperson med ansvar för hemsidan; med stor glädje konstaterades att Erik Hellerstedt förklarat sig vara beredd ta den uppgiften. Därmed var Ingas uppdrag i ärendet från förra styrelsemötet (§ 9) inte längre aktuellt. Samtidigt uttrycktes ett varmt tack till Anna-Lena Pikas för hennes tio år långa och mycket konstruktiva arbete med hemsidan.

§ 6. Medlemskap i DELS; rapporterades att Harald och Bo G hade ombesörjt att ansökan sänts in.

§ 7. GV:s ekonomi; Inga redovisade dagsläget med bifogade blad. På hennes förslag beslöts att – sedan väl organisationsnummer erhållits från Skatteverket - öppna ett plusgirokonto hos Nordea med månatliga aviseringar. Men redan dessförinnan går det bra att betala medlemsavgiften 50 kr till Ingas konto med Handelsbanken clearing nr 6513 och kontonr 728 977 362.

§ 8. GV:s logga; beslöts behålla GA:s logga med vederbörlig förändring av namnet. I sammanhanget underströks vikten av att så länge som möjligt behålla kontakterna med GA:s nätverk.

§ 9. Verksamheten inför och under jubileumsåret 2017 var det ämne som mötet ägnade merparten av tiden åt – med underlag i den tidigare kallelsen från Harald, till vilket ska fogas även förslaget att kommunen ska låta med strålkastare belysa Wennerbergstoden i Carolinabacken åtminstone under hösten 2017. Allmänt konstaterades att flertalet där uppräknade förslag sannolikt hade större chans till framgång om de framfördes av den gemensamma arbetsgruppen. Även fortsättningsvis skulle Harald därför hålla nära kontakt med den – allra främst Anna Liv Jonsson - härom och redovisa vår beredskap att på olika sätt stödja dess arbete. Han skulle även ha kontakt med Lars Lönnback som erbjudit sig att försöka skapa en grupp för arrangemang i Stockholm.

Vidare rapporterades att Inga tillskrivit SVT:s tittarservice med förslag att filmen Prins Gustaf skulle visa i teve hösten 2017 och fått ett välvilligt – men oförbindligt – svar. Likaså noterades att PG Norman meddelat att han undersöker nya projekt med ”gluntträning” att genomföras under våren 2017.

Härutöver utdelades följande uppdrag:

  1. Hampus skulle undersöka möjligheterna till uppmärksamhet i ERGO främst under hösten 2017.

  2. Bo G skulle undersöka förutsättningarna för ett gemensamt uppträdande vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg nästa höst (ett uppslag framfört av Hampus) i samarbete med Gunnar Wennerberg Sällskapet och eventuellt även Poul Bjerre Sällskapet. Likaså fortsatte han ansträngningarna att åstadkomma ett Wennerbergnummer av DELS:s tidskrift Parnass. Han skulle också söka lämpliga kontakter inom JuvenalOrden och Par Bricole i Stockholm.

  3. Inga skulle söka samband med Övre Slottsgatans Byalag ifråga om tanken att ordna en litterär salong av 1840-talssnitt, t ex i Geijersgården.

  4. Mats skulle undersöka möjligheterna för en ”Gluntvandring” kring wennerbergska uppsalamiljöer och även ta kontakt med Studenthistoriska Sällskapet.

§ 10. Nästa styrelsemöte beslöts hållas onsdagen den 7 december kl. 14 hos Inga.

§ 11. Avslutade Harald mötet.


Harald Bohlin                 Bo G Hall

ordförande                            sekreterare

Mats Wahlberg

justeringsperson


<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan