Noteringar under GAs ledningsmöte 24 november 2014
på Grand Hotell Hörnan


Närvarande: tf ordf. Harald Bohlin samt resurspersonerna Inga Svanfeldt och
Bo G. Hall. Harald meddelade att två resurspersoner anmält förhinder: P G Norrman och Björn Ringström. Andra har velat upphöra med detta uppdrag och uppmanats verka för att få en ersättare resp. att ompröva sin inställning.
 
Strax före mötet kom Kristina Levander och lämnade Joh. Ombergs gluntnoter med texthäfte, några böcker om Wennerberg och om gluntar. Harald framförde GAs tack till Kristina.
 
1. Förslag till föredragningslista utsänt 8 nov fastställdes efter komplettering.
 
2. Årsträffen 2014 valde endast två ledamöter av styrelsen trots försök både inför och under årsträffen att finna fler kandidater. Sedan Lars Lönnback, som valts till ordf. avgått har kvarvarande styrelseledamot Harald Bohlin verkat som tf ordförande tills vidare, dock längst till årsträffen 2015. Under denna period hålls inga styrelsemöten men beslut fattas av tf ordföranden efter samråd med de resurspersoner som deltar i ledningsmöten. De närvarande fann att detta är en rimlig lösning på en ovanlig situation i vårt informella nätverk..
 
3. Vid årsträffen nämndes att räkenskapsåret bör löpa ut 31 augusti för att göra det möjligt för revisorn att granska räkenskaperna före årsträffen. Detta fastställdes att gälla fr o m innevarande räkenskapsår.
 
 4. Adam Taube har till GA skänkt sin utgåva i två delar av sina arrangemang av gluntar för gitarr. Ledningsmötet uttalade sitt tack för att Adam på detta sätt bekräftat sina goda relationer till GA:
 
5. GA:s framtid diskuterades under årets Gluntseminarium, vilket refereras på hemsidan.
Arbetsfördelning under närmaste året: Vi enades om att Inga tillsammans med Harald ska kontakta Västgöta nations inspektor. PG ska tillfrågas om han vill fortsätta att svara för gluntträningar, Inga svarar för kontakten med kommunens kulturnämnd vad gäller GAs ev. medverkan under Kulturnatten, Harald söker bland Stockholms-OD-ister en kontaktman med gluntsångare i Stockholm och Inga fortsätter sitt arbete med GAs inventarielistor.
 
Vad gäller programinnehåll bordlades efter kort diskussion frågor om samarbetet med Eklundhof och med olika föreningar i Uppsala. Likaså bordlades frågor om sommargluntar med tillägget att den traditionella gluntvandringen kanske ska arrangeras under sommaren med sikte på turister med bl a framförande av några gluntar på engelska och med vårt info-blad översatt till engelska. Till kommande möte sparades också frågan om vi till gluntträningar ska speciellt vända oss till de student nationer där vi tidigare haft tillfälle att presentera gluntar liksom frågan hur vi i PR-syfte kan utnyttja att GA om några månader kan fira sin 10-årsdag.
 
6. Nästa ledningsmöte äger rum hemma hos Inga,13 jan. 2015 kl. 17.30.
 
Vid pennan
Harald <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan