Gluntarnas Vänner

Styrelseprotokoll nr 5/2016-2017

Styrelsemöte den 18 januari 2017 hos Inga Svanfeldt.

Närvarande: Harald Bohlin, Bo G Hall, Inga Svanfeldt, Hampus Söderström och Mats Wahlberg samt PG Norman (resursperson) och Lilian Fredriksson (särskilt inbjuden).

§ 1. Förklarade ordföranden Harald mötet öppnat.

§ 2. Godkändes den i förväg utsända dagordningen med vissa tillägg och utsågs Mats till justeringsperson.

§ 3. Protokollet från föregående styrelsemöte genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4. GV:s ekonomi. Inga redovisade dagsläget per den 18/1. Vi har 20 betalande medlemmar och 9 689 kr på bankkonto samt i kontantkassa. Ett plusgirokonto har öppnats hos Nordea; besked om dess nummer får vi inom kort. [Efter mötet har information kommit att det har nummer 828742-7.]

§ 5. Dagsläge hemsidan. Erik Hellerstedt har ännu inte kunnat ta över ansvaret för den utan detta åvilar fortfarande Anna-Lena Pikas. Frågan om engelskt namn på GV bordlades till nästa möte.

§ 6. Inslag under jubileumsåret

a) Den gemensamma arbetsgruppen – bestående av representanter för Universitetet, Uppsala stads kulturnämnd, Allmänna Sången och Västgöta nations kamratförening – har tyvärr inte varit aktiv. Kort före mötet framkom dessutom att Universitetet inte står som sammankallande etc eller samordnar hela programmet med alla aktörers evenemang. Däremot kan man stötta genom att producera en folder (bekosta form och tryck), pressmeddelande och ev. andra kommunikationsinsatser, t ex en checklista för alla som arrangerar evenemang. Likaså kan man stötta med ev. lokaler. Konkret utfäster sig UU göra följande: 1. Carl Frängsmyr skriver en text om Wennerberg till installationsskriften. 2. Man planerar ett särskilt event med Wennerbergtema under hösten, ev i samband med universitetets födelsedag (7 okt), 3. Man kommer att uppmärksamma Wennerberg på olika sätt vid universitetets högtider och evenemang. 4. Man planerar ett möte med Stefan Karpe och Stefan Parkman om att ev. göra något extra. 5. Diskussion med Carolina om att låna ut material. 6. Diskussion om att ta fram en profilartikel med profil Wennerberg. I inbjudningsskriften till doktorspromotionen i januari nämner rektor dessutom: ”Två jubileer för våra rika sångliga traditioner inträffar också [under året]:  tvåhundraårsdagen av Gunnar Wennerbergs födelse, även den i oktober, [det andra etthundrafemtioårs-jubileet av Uppsalasångarnas färd till världsutställningen i Paris]”.

I det uppkomna läget fick Harald i uppdrag att söka finna en lämplig person som kan sammankalla och leda det fortsatta arbetet i gruppen. Om de föreslagna inte accepterar får frågan avgöras per capsulam. [Sedan ingen lämplig kandidat framkommit har efter mötet enighet nåtts inom styrelsen att Harald själv ska ta uppdraget.] Harald skulle också till arbetsgruppen föra fram tanken på ett offentligt gluntprogram med Loa Falkman och Tommy Körberg. Kanske kan det platsa i Parksnäckan. Där har man visat intresse för förslag och då har man ju marknadsföringen klar.

Vad gäller GV:s egna arrangemang tillsattes en arbetsgrupp bestående av Mats (sammankallande), Inga, Hampus och Bo G.

b) Framställning till kommunens kulturnämnd. Harald och Bo G fick på nytt i uppdrag att formulera en skrivelse baserad på de tankar som togs fram inom Glunt-Akademin, redan före årsmötet.

c) Ev fonder mm där vi kan söka ekonomiskt stöd till jubileumsaktiviteter. Inga uppslag hade framkommit varför frågan bordlades till nästa möte.

d) Ev stockholmsgrupp. Inga förslag om en ny sammankallande hade framkommit men en sådan efterlyses i nästa rundbrev.

e) Ev monter på bokmässan. Bo G ska på nytt tala härom med Gunnar Wennerberg Sällskapet inför dess årsmöte den 1 februari. Han bevakar också möjligheterna till endagsseminarier i Göteborg.

f) Kontakter med föreningar och sällskap. Harald informerade att Stormästaren i JuvenalOrden utsett en kontaktperson (med vilken bl a ska undersökas tanken på en samutgåva med Gehrmans av ”Gluntarne”), Bo G hade inget nytt om Par Bricole men Mats redovisade möjliga kontakter med arkivet hos SHT och skulle också tala med Tom Lundin i Universitets- och Studenthistoriska Sällskapet, vars höstprogram 2017 lämpligen borde ägnas Wennerberg. Vidare hade Harald lämnat förslag på talare till Humanistiska Förbundet som lagt ut tips om detta jubileum och erbjudit talare på sin hemsida.

g) Fortsatta funderingar om litterära salonger; Christer Åsberg hade sett praktiska svårigheter förbundna med dem men i stället vädrat tankar på att upprepa ett gluntarrangemang som han nyligen medverkat vid på Smålands Gille. Kanske det gick att nyttja vid Kulturnatten i Musicum (9 sept) – där dock ett givet alternativ är att fortsätta med allsång – eller vid ett eget senare arrangemang. Blev detta lyckosamt skulle det sedan kunna upprepas som ett DELS-program på ABF i Stockholm i höst. I sammanhanget bekräftade han sin beredskap att försöka få in en understreckare i SvD om GW.

h) Tanken på ett gluntinslag vid UKK:s sillunch på Valborg mottogs positivt. Harald skulle höra närmare om upplägg mm med Lena Åberg-Frisk, chef för UKK. Han skulle också kontakta chefen för Reginateatern Maria Björk om förutsättningarna för ett ev Gluntprogram där i höst.

j) GV:s deltagande i FaceBook där Nils Sjölander är administratör. I sammanhanget diskuterades också rollfördelning gentemot övriga infokanaler: hemsida, infoblad och rundbrev. Klart var att FaceBook är viktigt om man vill nå målgrupper bland yngre generationer. Harald skulle skulle bereda frågan om att samordna dessa insatser.

k) Försäljningsartiklar vid GV-arrangemang: En ev nyutgåva av vår ”historiska” CD-skiva diskuterades men frågan bordlades till nästa sammanträde eftersom vi var osäkra om hur lättsåld den är. Kontakter med BIS-förlaget har visat att Ringmar/Jacobson-skivan finns omedelbart tillgänglig men att man ej var redo låta oss sälja den i kommission. Lilian Fredriksson gav det glada beskedet att en ny upplaga är på gång av boken ”Ett tioårigt dundrande kalas” som hon är delförfattare till.

l) Gluntträning”. Inget nytt hade framkommit.

m) DELS:s årsmöte. Som kontaktperson med DELS fick Bo G i uppdrag att delta i årsmötet och där lämna en kortare presentation av GV.

n) Tema för gluntseminariet 2017. Frågan bordlades till nästa möte.

o) Övriga frågor. Några som framkom har redovisats i ovanstående punkter. Det anmäldes att vi fått medlemsutskick från DELS.

§ 7. Nästa styrelsemöte ska hållas torsdagen den 16 februari 2017 kl. 14 hos Inga.

§ 8. Avslutade Harald mötet.

Harald Bohlin Bo G Hall

ordförande sekreterare

Mats Wahlberg

justeringsperson<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan