Noteringar under GAs ledningsmöte 19 – 20 sept 2016 hos Harald

Närvarande: ordf. Harald Bohlin, styrelseledamöterna Bo G Hall och Mats Wahlberg. Agneta Lindsjö hade anmält förhinder. Dessutom deltog Anna Liv Jonsson, som nyligen fått uppdraget att vara universitetets representant i 200-kommittén och därmed också sammankallande i denna grupp. Anm: Beslut nedan har fattats av styrelsen.

1. Ordförandefrågan. Anders Uppfeldt har anmält sig villig att sköta adressregistret.

I övrigt spånades kring tänkbara personer att tillfråga.

2. Mötet hade sammankallats därför att kommunens kulturnämnd nyligen annonserat att dead-line för att söka projektbidrag för 2017 är 3 oktober. Inför mötet hade Harald ställt samman en förteckning över de hugskott som tidigare nämnts som underlag för vad vi skulle kunna föreslå 200-kommittén att söka kommunalt stöd för. Samtidigt kommenterade vi en del andra förslag på förteckningen. Detta redovisas i bilaga.

Per capsulambeslut natten och dagen efter: Sedan vi inhämtat att projektansökan för hösten 2017 kan lämnas in under våren samma år beslöt vi per capsulam att föreslå kommittén att avvakta med ansökan till våren 2017.

Vid pennan


Harald

<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan