Gluntarnas Vänner

Styrelsemöte den 20 oktober 2016 hos Inga Svanfeldt

Styrelseprotokoll nr 2/2016

Närvarande: Harald Bohlin, Bo G Hall, Inga Svanfeldt, Hampus Söderström och Mats Wahlberg.

§ 1. Förklarade ordföranden Harald mötet öppnat.

§ 2. Godkändes den i förväg utsända dagordningen med vissa tillägg.

§ 3. Utsågs Inga till justeringsperson. Beslöts att protokollen även ska undertecknas av ordförande och sekreterare.

§ 4. Anmälde Harald gåva av Agneta Lindsjö – närmare specificerad i dagordningen.

§ 5. Förberedelser inför Gunnars Wennerbergs 200 årsjubileum 2017. Rapporterade Harald om arbetet i den gemensamma arbetsgrupp som tillsatts med företrädare för Uppsala universitet, Västgöta nation m fl. Som gruppens nya ordförande hade Anna Liv Jonsson inträtt vilket förhoppningsvis innebär att verksamheten äntligen kommer igång.

I detta sammanhang beslöts att till nästa möte skjuta diskussionen om insatser av Gluntarnas Vänner (GV) under jubileumsåret. För dessa står särskilda medel till förfogande genom en donation från numera nedlagda Eklundshovs Vänner. Redan nu beslöts dock att GV ska medverka i Kulturnatten nästa år. Harald påminde om den diskussion som inletts i föregående styrelse om en ansökan om bidrag från kommunens kulturnämnd. De aktiviteter som då diskuterades var att GV ska medverka och få kostnader täckta vid 1) Utsändande av gluntsångardelegationer till kommunens vänorter i Norden, 2) Gluntsångarbesök i kommunala skolor inom ramen för ”Kultur i skolan”-programmet samt 3) Utarbetande av en broschyr om ”Wennerberg i Uppsala” att spridas bl.a. via kommunens turistbyrå.

§ 6. Beslöts – med anledning av viss oklarhet om vad stadgarna innebär för den övergångstid som nu gäller – att inbetald medlemsavgift ska avse innevarande verksamhetsår samt att Glunt Akademins informella nätverk ska fortsätta att gälla åtminstone fram till GV:s årsmöte 2017.

§ 7. Beslöts att även juridiska personer kan bli medlemmar; detta med anledning av en förfrågan från Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping. Till ett kommande årsmöte sköts frågan om en eventuell differentiering av medlemsavgiftens storlek.

§ 8. Uppdrogs åt Harald och Bo G att svara för att en ansökan om medlemskap för GV sänds till DELS.

§ 9. Uppdrogs åt Inga att kontakta Maria Wold-Troell och Anna-Lena Pikas om uppdragen som redaktör för hemsidan och webmaster.

§ 10. Uppdrogs åt Inga att kontakta banker för information om vilken kontoform som bör väljas för förvaltningen av våra medel. Inga ska också ansvara för GV:s skivförsäljning.

§ 11. Beslöts hålla nästa styrelsemöte måndagen den 7 november kl 14 hos Inga.

§ 12. Avslutade Harald mötet.


<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan