Noteringar under GAs ledningsmöte 27 maj 2016 hos Mats.

Under mötet inmundigades en angenäm måltid med paj, vin och kaffe som skapade en positiv och konstruktiv anda.
Närvarande: ordf. Harald Bohlin, styrelseledamöterna Agneta Lindsjö, Bo G Hall och Mats Wahlberg samt resurspersonerna Inga Svanfeldt (tillika kassör) och PG Norman. Fredrik Lindell och Joakim Ekedahl hade anmält förhinder.
Anm: Beslut nedan har fattats av styrelsen.

1. Information:

 a)    GAs ekonomi: Inga rapporterade att vi har c:a 450:- i handkassan och c:a 10 000:- på bankkonto + de c:a 7000:-  som EHV överlämnat för särskilt ändamål.

 b)    200-årskommittén: Harald fick i uppdrag att fråga 200-årskommittén vilka av de förslag som framförts till kommittén som den inte avser att fullfölja för att GA sedan kan pröva vad vi vill satsa på. Mats är villig att ordna med en rundvandring till Gluntmiljöer, möjligen med gitarrkomp. Kanske vi kan sponsra en visning i Stockholm av filmen Prins Gustaf, där det sjungs många gluntar.

 c)    Nygamla byxor till GAs syrtuter har överlämnats av Carl-Olof och Gunilla Jacobson.

 d)    Erland har lämnat en tredje frack i samma stil som de tidigare.

 e)    Gåva till GA av pop-versioner av gluntar (se bil.)

 f)    Gåva till GA från EHV: En LP med Uppsalamusik, bl a gluntar och ytterligare 66 ex av skriften ”En vandring i Gluntarnes Uppsala”.

 g)    Hemsidan: Anna-Lena vill att vi finner en ny webb-redaktör.

 h)    Rättelse ang. melodin till Här är gudagott (se bil.)

Beslut: GA tackar givarna för dessa bidrag.

2. Utkast till stadgar (för den händelse årsmötet beslutar att vi ska införa stadgar). Frågan diskuterades vid föregående möte. Det prel. förslaget från detta möte bearbetades: (se bilaga). Harald lovade kolla vilka formella krav som kan ställas på sammansättning av styrelse för ideell förening och om det krävs balansräkning.

3. Kulturnatten: Vi får använda Musicum även i år. Christer Åsberg är konferencier, Inga kompar, Fredrik och Joakim framför några gluntar, PG, Mats och Harald leder allsång, övriga hjälper till med praktiska uppgifter.

4. Tema för årets Gluntseminarium: preliminär diskussion. (se nedan p. 7)

5. Årsträffen 2 okt. bl, a styrelse efter 2 okt. Vg nation har bokat lokal. Diskussion om villkoren. Prel. diskussion om styrelseledamöter under nästa mandatperiod.

6. Gluntträning: PG sonderar ny träning på Norrlands, öppen för alla, dock särskilt för medlemmar i CV.

7. Nya arbetsformer? Brain-storming då bl a nämndes en Gluntsalong i samarbete med annan organisation. I matsalen på Hörnan? Kanske ska vi ändra namnet på vårt nätverk till något som tydligare markerar att vi är öppna för alla som roas av gluntar? T ex Gluntens Vänner, GluntVännerna, Glunt-Sällskapet eller Gunnar Wennerberg Sällskapet i Uppsala. Kanske något att diskutera under årets Glunt-Seminarium?

8. Sponsorer? Frågan bordlades till nästa möte.

9. Nästa möte: 1 sept. kl. 18.30 hos Agneta.

Vid pennan
Harald


Bil.
Till p 1 e)
se och hör:  http://www.dalero.se/musik/swedish.htm

Gratis nerladdning
L-O.D SKERFE

Gluntens Återkomst
Uppsala är BästGlunten på FöreläsningNattmarshen i S:t Eriks GrändGluntens Moster


Hulda
SkymningGluntens MisstagTill 1 h)
Rättelse om musiken till Här är gudagott…

Jag har fått tips om att mitt referat av vad Folke Bohlin skrivit om melodin till Här är gudagott är så sammandraget att det ger ett felaktigt intryck. Jag ger därför ett utförligare referat:

Redan när Gluntarne kom ut hävdade en recensent, Abraham Mankell, att W. plagierat många vid den tiden välkända musikstycken. Gunnar Jeanson, som skrivit en hel bok om W. som musiker, har funnit att det finns anklanger ur den romantiska operalitteraturen. ”En viktig förlaga som Jeanson inte observerat är Bernhard Crusells tonsättningar av sånger ur Tegnérs Frithiofs saga. Frithiof och Björn – ”Björn, jag är ledsen vid sjö och våg” – har inte bara textligt gett upphov till urgluntens början – ”Bror, jag är ledsen vid livet just jag”. Även Crusells musik ha utnyttjats och det inte bara i denna den äldsta av Gluntarne. Ett av de mest påfallande” lånen” är ”Här är gudagott att vara”, som otvetydigt kan återföras på avsnittet ”Heimskringlas panna” i Frithiof går i landsflykt….

Men det måste genast tillfogas att sådana medvetna eller omedvetna reminiscenser inte minskar Wennerbergs tonsättarära. Han har nämligen på ett mycket personligt och originellt sätt bearbetat de impulser han fångat ur den repertoar han levde med.

Till  p 2
Stadgar för GA
4:e utkastet  27 maj 2015
Glunt-Akademin instiftades 2005 i Uppsala med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill Glunt-Akademin genom sin verksamhet inspirera yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande.
Glunt-Akademin är öppen för alla intresserade.

Föreningen samlar också föremål, dokument, skrifter, inspelningar och annat material som belyser glunttraditionen. Det är önskvärt att detta material blir tillgängligt för intresserade,       bl a genom hemsidan och GAs deposition på Stadsbiblioteket.

1 § Årsträff äger rum på Gunnar Wennerbergs födelsedag 2 okt. Kallelse med underlag ska sändas ut och/eller läggas ut på hemsidan senast 15 september.

2 § Vid årsträffen ska följande ärenden behandlas:

a) fastställande av föredragningslista.

b) Val av ordförande och sekreterare för årsträffen samt en person att jämte ordföranden justera noteringarna från mötet.

c) Fråga om mötet är stadgeenligt urlyst.

d) Styrelsens berättelse om verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under räkenskapsåret, som löper från 1 september till 31 augusti.

e) Revisorns berättelse.

f) Fastställande av resultat- och balansräkning och fråga om ansvarsfrihet för styrelse.

g) Val av ordförande, vice ordförande, kassör och minst två, och högst fyra övriga styrelseledamöter.

h) Val av revisor.

i) Ev. fstställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår (fr o m 1 sept följande år).

j) Val av valbedning.

k) Ev. övriga under p 1 anmälda ärenden.

3 § Vid lika röstetal gäller förenings- resp mötesordförandens mening utom vid val, då lotten avgör. Röstning kan ej ske genom fullmakt.

4 § Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare.
Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det lämpligt eller då två ledamöter begär det, dock minst två gånger per år. Vid styrelsens möten ska föras protokoll. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsen är närvarande, däribland ordförande eller vice ordförande.
5 § Styrelsen kan adjungera utan rösträtt andra medlemmar av GA till styrelsemöten, som då benämns ledningsmöten. Dessa kan tilldelas särskilda uppgifter.

Ev. 6 § Medlemsavgift fastställs av årsträffen.
7 § Mellan årsträffar kan andra möten anordnas.

8 § Kallelse till årsträff eller annan sammankomst ska ske skriftligen via e-post till de medlemmar som godkänner detta. Övriga kallas via post. Medlemmar förutsätts meddela sekr. om adress ändras. Lokala trivselträffar kan dock ordnas enbart genom meddelande till medlemmar i resp. ort.

9 § Dessa stadgar kan ändras genom beslut vid årsträff, varvid fordras att minst två tredjedelar av närvarande medlemmar är eniga om beslutet. Beslut om att upplösa föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett ska vara årsträff. Om föreningen upplöses ska dess tillgångar tillfalla Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala. Om detta har upphört ska tillgångarna tillfalla annan förening eller  organisation med likartat syfte.
Förslag om stadgeändring lämnas senast den första september till styrelsen som med eget yttrande skriftligen meddelar medlemmarna härom i samband med kallelse till årsträff.


Kommentar. Ska det heta årsträff eller årsmöte?
Återkommer i frågan om kassör måste ingå i styrelsen. Om inte ska ansvarsfrihetsfrågan gälla styrelsen och kassör.
Fastställande av resultat- och balansräkning brukar det ju stå men vi kanske kan ha en mjukare formulering?
Inga har efter mötet påpekat att texten om ledningsmöte bör ändras till att medlemmar kan av styrelsen adjungera utan röstträtt. Tas upp vid nästa ledningsmöte.


 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan