Glunt-Akademin

Noteringar vid GAs styrelsemöte med resurspersoner 29 augusti 2011 på Grand Hotel Hörnan.

Närvarande: styrelseledamöterna Inga och Harald samt resurspersonerna Hans och PG.

1. Utsänt förslag till föredragningslista fastställdes.

2.  Harald gick igenom föregående mötes protokoll och noterade vilka åtgärder som ännu inte genomförts.

3.  Harald gav en lägesrapport om GA:s ekonomi. Det är oklart om vi står på plus eller minus. Förhoppningsvis kommer det att klarna under efterföljande möte med EHVV:s styrelse.

4. Bandet med gluntsång på engelska har ännu inte lämnats för digitalisering.

5. Gunnar Eneskär har till GA skänkt sin bok ”Sicket ett liv” och rättighet att på vår hemsida lägga ut hans inspelning från 1950 av Gluntar och De Tre med Gunnar Rosenqvist och Uno Ebrelius och med Ejnar Haglund vid pianot. Styrelsen gläder sig åt detta.

6.  Stefan Mahlsteins donation. Inga har nu hämtat 299 ex av hans inspelning på en dubbel-cd av samtliga gluntar med Fredrik Wiberg (Magistern), Stefan Ernlund (Glunten) och Per Peterson(piano). Detta besked mottogs med stor entusiasm. Inga håller ordning på försäljningen och levererar inkomsterna vid lämpliga tidpunkter till EHVV:s kassör. För kostnader med transporten ska utgå 200:- De som säljer denna cd ska tilldelas ett gratis-ex för att kunna ge god information om kvaliteten i denna inspelning. Ett ex. ska överlämnas till EHVV.

7. Hans presenterade sina planer inför Allsång med Gluntar under Kulturnatten.

8. Olika förslag framfördes om vem som ska föreslås årsmötet att välja till ordförande. För att underlätta rekryteringen diskuterades att utse fler projektansvariga, t ex en postmästare för att hålla adressregistret uppdaterat och en börsmästare, som inte bara håller i våra inkomster av försäljning av cd och DVD utan även i övrigt är vår kontaktperson med EHVV:s kassör.

9  Konstaterades vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbereda årets årsmöte, seminarium och frossa.

11. PG åtog sig att i samråd med Karl vara ansvarig för gluntträning.

 12. Lutan: Sedan donatorerna Kerstin och Hugo meddelat att de nu sänt över övrenskommet belopp till Tommy Isaksson har denne svarat att han efter sin semester
”ska se till att lutan blir i skick. Det löser sig med det ekonomiska. - Var bara lugn.”

Styrelsen mottog denna information med tacksamhet.

13. En gammal idé inom GA aktualiserades att söka kontakt med Upplandsmuseet, för att försöka få till stånd en liten Glunt-avdelning i den studenthistoriska montern dit vi kunde deponera Gluntfracken med fusklappar, punchflaskan mm.. Harald fick i uppdrag att ta denna kontakt.

14.  Vid mötet 30 maj hade styrelsen tagit ställning mot ett gammalt förslag att spela in pianokompet till de mest kända gluntarna för att underlätta opretentiösa gluntfram-föranden och lägga ut detta på hemsidan. Frågan togs nu upp igen och nu beslöts att Inga på prov ska spela in några gluntar som läggs ut på hemsidan.

15.  Förslag har också väckts att på hemsidan lägga in noter till förenklat pianokomp för övning hemma. Styrelsen var positiv till tanken. Frågan vem vi ska föreslå att göra dessa arrangemang bordlades.

16.  I samband med att GA köpte in ett antal Gluntnoter nämndes att de skulle kunna skänkas till nationer och andra miljöer, där förutsättningar finns att de skulle komma till användning. Styrelsen beslöt att frångå denna tanke och i stället liksom hittills ha dem tillgängliga vid gluntträning och ev. försäljning.

17. Övriga punkter på föredragningslistan bordlades till kommande möte.

18. Tidpunkt för nästa möte bestäms per capsulam sedan vi informerats om tidpunkten för nästa möte med styrelsen för EHVV.

Vid pennan

Harald

<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan