Noteringar under GAs ledningsmöte 29 jan. 2016 hos Harald


Närvarande: ordf. Harald Bohlin, styrelseledamöterna Agneta Lindsjö, Bo. G Hall och Mats Wahlberg samt resurspersonerna Inga Svanfeldt, (tillika kassör) samt PG Norman. Fredrik Lindell och Joakim Ekedahl hade anmält förhinder i form av körsång.

1. Utsänt förslag till föredragningslista fastställdes. Harald anmälde att Björn Ringström meddelat att han inte längre önskar stå kvar som resursperson och tillfogade, att Björn gjort GA stora tjänster genom åren. Han deltog redan i det konstituerande mötet  jan. 2005 och valdes till ledamot av styrelsen vid den första årsträffen okt. 2005. Han blev omvald till årsträffen 2012 då han inte längre ansåg sig ha tid för detta uppdrag. Då hade han under några år varit GAs representant vid EHVVs styrelsemöten, där han sedermera blev invald som ordinarie ledamot (varefter GAs ordförande utsågs att vara GAs representant vid EHVs styrelsemöten). Ledningsmötet uttalade sitt varma tack till Björn för hans mångåriga och värdefulla insatser för GA både som administratör och sångare. Vi räknar med att även i fortsättningen få höra honom som gluntsångare.

2. Formalia. Årsträffen 2015 gav – enligt revisorns förslag – styrelsen i uppdrag att till nästa årsträff överväga en mera fast form för Glunt-Akademins fortsatta verksamhet . Efter diskussion beslöts att bordlägga frågan till nästa ledningsmöte.

3. Kulturnatten firas i år 10 sept. Vi beslöt att fortsätta delta i Kulturnatten i samma form som föregående år med en föreställning och hoppas få arrangera detta i Musicum.

4. Gluntträning. Vi siktar på att i vår försöka ordna en gluntträning på GH efter att nationens kulturnämnd i samarbete med GA arrangerat ett Gluntprogram 3 mars. PG lovade prata med Fredrik och Joakim om de vill hålla i detta. Om de inte vill, tar Harald kontakt med nationen.

5. Info-bladet. Inga erbjöd sig att mot ersättning för sina utlägg producera info-bladet vilket tacksamt accepterades. Harald erbjöd sig att redigera en uppdatering sedan de närvarande sänt in sina ev. förslag. Det ska användas dels vid GAs egna arrangemang, dels när någon som framför gluntar så vill. Erfarenheten får visa om begränsningar i upplagan behöver fastställas.

I samband med denna punkt nämnde Harald att under Kulturnatten hade vi också delat ut en kopia av hemsidans strukturerade innehållsförteckning. Restupplagan hade delats ut vid ett gluntframträdande i Skara tillsammans med info-bladet.

Harald visade också ett info-blad om gluntar och GA på engelska, som en beställare bekostat. Frågan om GA ska producera fler upplagor om hemsidan resp. ett blad på engelska tas upp vid senare möte.


6. Adressen till vår hemsida, ska den kompletteras eller ändras? Från början hade vi två adresser: www.gluntarna.se och www.gluntarne.se När vårt webbhotell ville fördubbla avgiften beslöt styrelsen att ha enbart en adress och att den ska vara www.gluntarna.se Inte alla är glada över detta beslut. En av dem som protesterat är Anitha Bondestam. Hon erbjöd sig att årligen betala för en kompletterande adress med ”gluntarne”. Men vår gamla adress www.gluntarne.se är redan upptagen. Anitha fann dock att www.gluntarne.nu är ledigt.

Ledningsmötet diskuterade detta erbjudande. De flesta trodde att det kunde vara förvirrande med två olika webb-adresser och övervägde att återgå till enbart www.gluntarne.nu men fann att nuvarande adress nu är så inarbetad att det inte vore en bra lösning. Med varmt tack till Anitha för hennes generösa erbjudande beslöt styrelsen att inte vidta någon ändring eller komplettering av hemsideadressen.

7. Wennerbergjubiléet – vad kan GA bidra med? Och vad kan vi tipsa jubileumskommittéen om? Om det blir en kraftsamling under hösten -17 kanske vi ska ordna med en extra Allsång med gluntar. Kanske också en gluntvandring – förhoppningsvis är det inte lika mycket störande ljud då som under Kulturnatten. GA skulle också kunna medverka för att genomföra tanken på en gluntkavalkad vid Eklundshof med utlottade priser till de uppträdande. Det kan äga rum i slutet av september. Inga nämnde att hon pratat med den ansvarige för Slottsbiografen, Nils Bingefors, som visat intresse för filmen om prins Gustaf. Det skulle medföra kostnader så den idén för vi vidare till kommittén. Matts skulle undersöka om det går att då på nytt ordna ett gluntprogram i den lokal, som tidigare inrymde Schylla.

8. Ska vi deponera en ljudanläggning i Fyriskällan (Stadsbibliotekets Uppsaalarum)? I det rum där depositionen förvaras kan man inte lyssna på våra inspelningar. Det undrades om inte det mesta som finns inspelat med äldre tekniker är överfört - eller enkelt kan föras över - till digital teknik. Frågan bordlades till kommande möte.

9. Tidpunkt och plats för nästa möte. Beslut: onsdag 6 april kl. 19.00 hemma hos Barbro och Bo G.

10. Info om vad som hänt sedan föreg. ledningsmöte
Ekonomisk rapport: Inga meddelade att vi nu har 11 741:- på banken samt att upplagan av den vinstgivande dubbel-cd, som Stefan Mahlstein donerat, börjar ta slut. Därtill har vi fortfarande kvar upplaga av den cd, som EHV lät spela in och skänkt till GA: Wennerberg på Eklundshof. Styrelsen beslöt att sporra deltagarnas iver att bidra till försäljningen genom att de som ännu inte hade egna ex av dessa inspelningar nu fick dem som gåva. Det nämndes att i samband med en ev. formalisering av GAs organisation kan man införa en medlemsavgift, trots att det kan innebära ett bortfall av adressser på vår sändlista. Frågan bordlades.

Syrtuterna är tvättade. De har nog använts i 20 år eller mer, så det var i somras dags att tvätta dem. Styrelsen beslöt att de får fritt användas av dem som är aktiva i ledningsgruppen medan övriga för betala 100:-per  syrtut med tillbehör.

11. Hemsidan. Harald fick i uppdrag att fråga en viss person om han vill ta over ansvaret för hemsidan från Anna-Lena, som länge önskat bli avlöst.

12. Frågan om mobilanpassning av vår hemsida föranledde ingen åtgärd.

13. Vi har inte löst frågan om kontaktperson med VGMK (Västgöta nations manskör).

Vid pennan

Harald

 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan