Noteringar under GAs styrelsemöte med resurspersoner  29. okt. 2013

på Västgöra nation
 
Närvarande: styrelseledamöterna Hans och Inga samt resurspersonerna Harald och Anders.
 
1. Hans hälsade Anders Lindqvist välkommen som kontaktperson med Corus Virorum.
 
2. Hans visade en gåva till GA från EHVs ordf. Kåre Eriksson: Noter till en polka av Joh. Omberg, mannen vars namnteckning pryder gluntnoterna på vår hemsida och som Erland Bohlin skrivit om.
 
3. Hans tackade dem som möjliggjort att årsträffen, seminariet och gluntfrossan blev så lyckade även detta år
 
3. GAs program 2014: Vi håller fast vid våra traditionella huvudpunkter:
Någon form av gluntträning under våren
Kulturnatten
Årsträff mm 2 okt.
 
Om EHV önskar medverkan med gluntsång under sin ”Examenssexa” får styrelsen ta ställning till det då.
 
Betr. gluntträningen 2014 hade Hans under årsmötet presenterat tanken att i april nästa år i samarbete med Eklundshof arrangera en glunt-festival till vilken stadens manskörer skulle inbjudas att sända gluntsjungande medlemmar. I samband med detta skulle restaurangen kunna erbjuda en glad sittning. Kanske kan restaurangen bjuda på ett pris i form av gratis måltid som lottas ut bland deltagande gluntpar med pianist? Styrelsen gillade denna tanke. Hans har fått en preliminär positiv respons för denna tanke från Eklundshofs VD Kajsa Lindner. Söndag 27 april synes passa restaurangen. Hans fortsätter planeringen tillsammans med Kajsa.
 
Inför Kulturnatten 13 sept. är Alfvénsalen bokad och Hans anmäler till kommunens kulturförvaltning vårt intresse att medverka även 2014, dock blir det sannolikt ingen gluntvandring detta år.
 
Hans bokar lokal för årsträff mm 2 okt 2014.
 
4. Ekonomi: Inga rapporterade att GA nu fört över ”gluntfonden” = 6.969:- Tillsammans med vad GA har i övrigt i form av banktillgodohavande och i reda pengar har nätverket c:a 10 000:- att ansvara för. Därtill kommer c:a 120 osålda dubbel-cd av Stefan Mahlsteins donation.
 
Under denna punkt diskuterades ett förslag att GA skulle erbjuda EHV hjälp att försälja de inspelningar med Wennerberg vid Eklundshof, som EHV låtit producera. Hans bereder frågan.
 
I anslutning härtill återupptogs frågan om vi ska producera en ny utgåva av överföringar av gluntinspelningar 1903- 53 eller ev. av någon av de andra två cd, som i samtidigt gjordes i mycket begränsad upplaga.
Styrelsen beslöt att nyproduktion ska ske efter rådfrågning av Ragnvald Johannes och Christer Eklund med en upplaga som bestäms per capsulam.
Harald bereder frågan.
 
5. Informationsbladet. Det kostar nästan 2:- styck att producera på sätt vi hittills gjort. Hans tar upp med Kajsa om Eklundshof är viligt att bidra till produktionen av antingen en snyggare trycksak eller mångfaldigande av befintligt blad. Möjligheten att GA delar kostnaden med Eklundshof nämndes.
Kanske kan detta kopplas till ovannämnda gluntfestival. I avvaktan på detta skulle vi fortsätta att själva producera info-bladet för uppkommande behov (med bearbetad logga).
 
6. Nästa möte äger rum 14. jan. 2014 på Vg. Hans bokar lokal.
 
Vid pennan
Harald Bohlin

 

 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan