Gluntarnas Vänner

Styrelsemöte den 7 december 2016 hos Inga Svanfeldt.
Styrelseprotokoll nr 4/2016-2017


Närvarande: Harald Bohlin, Bo G Hall, Inga Svanfeldt, Hampus Söderström och Mats Wahlberg samt Agneta Lindsjö (resursperson).

§ 1. Förklarade ordföranden Harald mötet öppnat.

§ 2. Godkändes den i förväg utsända dagordningen med vissa tillägg.

§ 3. Utsågs Inga till justeringsperson.

§ 4. Protokollet från föregående styrelsemöte lades till handlingarna. Konstaterades att vår medlemsansökan till DELS nu hade beviljats.

§ 5. GV:s ekonomi. Inga redovisade dagsläget per den 7/12. Vi har 15 betalande medlemmar och på bankkonto 8 095 kr samt i kontantkassan 1 064 kr. Från Skatteverket hade nu organisationsnumret 802505-1882 erhållits (bilaga). Ett plusgirokonto kommer att öppnas hos Nordea, dock utan några skriftliga aviseringar eftersom besked om kontoställning m m kan erhållas direkt på nätet. Det noterades att löpande, mindre utlägg i GV-arbetet ersätts utan närmare beslut i styrelsen.

§ 6. Hemsidan. Erik Hellerstedt håller i samarbete med Anna-Lena Pikas på att ta över ansvaret som webmaster. Det beslöts att styrelseprotokollen även fortsättningsvis ska läggas ut på hemsidan liksom namnen på de personer som anmält sig under kontaktlänken – sedan deras godkännande först inhämtats.

§ 7. GV:s logga. Beslöts godkänna den föreslagna utformningen med tillägget att namnet på konstnären Carin Ax ska fällas in i bilden. [Efter styrelsemötet har dock information framkommit att normal praxis är att inte ta in konstnärens namn i loggor varför underhand enighet i stället nåtts om att enbart nämna henne när loggan används i samband med verksamhetsberättelsen.]

§ 8. Rundbrev. Dessa skrivs av ordföranden och bör i normalfallet begränsas till två per år; det ena i samband med kallelsen till årsmötet. I nästa rundbrev ska informeras om dels den nyutkomna boken ”Alla tiders uppsalaspex”, där gluntarna sätts in i sitt spexhistoriska sammanhang, dels om ett erbjudande från DELS om lägre prenumerationspris på dess tidskrift Parnass.

§ 9. Jubileumsåret 2017.

 • Den gemensamma arbetsgruppen – bestående av representanter för Universitetet, Uppsala stads kulturnämnd, Allmänna Sången och Västgöta nations kamratförening - har tyvärr inte varit särskilt aktiv. Harald fortsätter kontakterna med den och för då dessutom fram tanken på ett offentligt gluntprogram – ev i Parksnäckan – med Loa Falkman och Tommy Körberg.

 • Lars Lönnbacks tankar på en stockholmsk gluntgrupp hade ännu inte lett någonstans. [Efter mötet har han avsagt sig uppdraget; en ny samordnare ska efterlysas i nästa rundbrev.]

 • DELS höstmöte. Därifrån rapporterades att DELS bl a undersöker möjligheterna till endagsprogram under Bokmässan i Göteborg. Det skulle möjligen kunna vara en öppning för GV att visa upp sig eftersom idén om en gemensam fyradagarsmonter med Gunnar Wennerberg Sällskapet (GWS) och Poul Bjerre Sällskapet (PBS) fallit – åtminstone tills vidare. GWS avvaktar nämligen med ett ev DELS-medlemskap och PBS saknar medel. Vi bör dock ha viss beredskap för att medverka – gärna tillsammans med de två andra sällskapen – vid någon av de presentationer som DELS avser ordna på ABF-huset i Stockholm på söndagseftermiddagar under hösten 2017.


  Det konstaterades att vi vid olika arrangemang behöver några produkter att sälja. Harald skulle därför undersöka om boken ”Ett tioårigt dundrande kalas. Om Gluntarne och Gunnar Wennerberg” av Karl G. och Lilian Fredriksson och Lars-Åke Skagegård från 2010 alltjämt finns tillgänglig. Samma fråga skulle ställas till Robert von Bahr om den av BIS utgivna CD-dubbelskivan med gluntsång av Richard Ringmar och Carl-Olof Jacobson med Håkan Sund vid pianot. [Efter styrelsemötet har framkommit att den fortfarande finns att beställa via företagets katalog.] Likaså skulle han undersöka om vår egen CD-skiva med gluntinspelningar 1903-1953 skulle kunna nykopieras i ett förslagsvis femtiotal ex. Kanske vi också kan sälja Lars-Åke Skagegård/Arvid Fougstedts ”En vandring i Gluntarnes Uppsala” (1992), som vi har ca 200 överex av.
 • Uppmärksamhet i skrivna media. Hampus:s kontakter med ERGO visar att man där är positiv till att skriva om gluntar etc hösten 2017. Likaså fortsätter Bo G ansträngningarna att vid samma tid spegla Wennerberg i Parnass och i en understreckare i SvD.

 • Samarbete med andra föreningar/ordnar mm. Harald fortsätter kontakterna med JuvenalOrden och Uppsala Humanistiska förbund, Bo G med Par Bricole och Mats med SHT och Universitets- och Studenthistoriska sällskapet om man kan tänkas ordna något arrangemang kring 200-årsjubileet.

 • Ev litterär gluntsalong. Kontakterna med Övre Slottsgatans Byalag hade inte givit några resultat. Kanske skulle man kunna inspirera någon Uppsalarestaurang/motsv. till ett sådant program? Att GV självt skulle mäkta hålla i ett dylikt ansågs orealistiskt – utom möjligen i form av ett särskilt arrangemang på Musicum under Kulturnatten. Blev detta lyckosamt skulle det sedan kunna upprepas som ett DELS-program på ABF i Stockholm – jfr c) ovan. Bo G kontaktar Christer Åsberg för vidare tankeutbyte i dessa frågor.

 • Gluntvandring svarar Mats för.

 • Gluntträning. Det bekräftades att PG Norman är beredd hålla i sådana program på Norrlands nation under våren.

 • Övrigt. Harald skulle förhöra sig med Stefan Mahlstein om möjligheterna att få goda råd i marknadsföringen av GV. I sammanhanget nämndes ett hugskott att vi vid sidan av rundbrevet också ger ut ett infobrev. • Bo G informerade att en glunttrio numera finns på Gästrike-Hälsinge nation som sannolikt framträder där med ett eget program under våren. Vidare bör diskuteras om det finns fonder eller andra som kan vara villiga att ekonomiskt stödja våra jubileumsaktiviteter.

§ 10. Nästa styrelsemöte beslöts hållas onsdagen den 18 januari 2017 kl. 18 hos Inga.

§ 11. Avslutade Harald mötet.


 Harald Bohlin                  Bo G Hall

ordförande                             sekreterare


Inga Svanfeldt

justeringsperson


<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan