Gluntarnas Vänner
Styrelseprotokoll nr 11/2016-2017
Styrelsemöte den 6 september 2017 hos Inga Svanfeldt.

Närvarande: Harald Bohlin, Bo G Hall, Inga Svanfeldt, och Mats Wahlberg. Hampus Söderström hade anmält förfall.

§ 1. Godkändes den i förväg utsända dagordningen med vissa tillägg.

§ 2. Utsågs Mats till justeringsperson.

§ 3. Protokollet från föregående möte genomgicks och lades till handlingarna. Ett Per Capsulambeslut om hemsidan noterades vilket fått protokollsnummer 10.

§ 4. GV:s ekonomi och medlemsläge. Inga presenterade sin ekonomiska redovisning för föregående verksamhetsår. Styrelsen godkände för sin del rapporten. Vi har nu 68 medlemmar.

§ 5. 200-kommittén. Beslöts att dess hemsida får ligga kvar på vår hemsida tills vidare.

§ 6. Kulturnämnden. Konstaterades att inga ekonomiska förutsättningar i nuläget finns för kartprojektet (ehuru ett färdigt manus är klart). Likaså bedömdes gymnasieprojektet mindre sannolikt om inte oväntade initiativtagare dyker upp. Beträffande vänortsprojektet avvaktas besked från kommunen.

§ 7. Kommande aktiviteter 
 
a) 9 sept. Kulturnatten. Avhandlades olika praktiska frågor kring arrangemanget. Beslöts trycka upp ett allsångshäfte och infoblad; det senare avsett att utnyttjas vid olika kommande gluntarrangemang. Inga åtar sig detta, totalt ca 80 allsångshäften och ca 100 infoblad.
b) Gluntstadsvandringen. Mats undersöker möjligheterna till gratis annonsering i UNT (baksidans ”Det händer”-spalt).
c)  2 okt. Årsmötet. Fastställdes kallelsen och uppdrogs år Harald och Bo G att slutjustera verksamhetsberättelsen. Beslöts föreslå att medlemsavgiften ska vara 200 kr för juridiska personer, att medlemsavgift som betalas efter den 31 maj ska gälla både för löpande och närmast kommande verksamhetsår samt att Glunt-Akademins maillista ska behållas under namnet Wennerbergs Vänner för att användas vid de rundbrev som planeras sändas ut två gånger årligen. Harald hör med Tom Lundin om han är villig att bli föreslagen som ordförande för mötet. Bo G svarade ja på frågan om han är villig att kandidera som sekreterare för mötet.
d) 2 okt. Diskuterades praktiska frågor kring övriga arrangemang i anslutning till årsmötet.  Mats åtog sig leda allsången vid sexan.
e)  4 okt. Musikaliska Akademien. Beslöts att inte ordna någon gemensam transport dit från Uppsala.
f)  9 okt. Gluntkvällen på Hambergs fisk. Harald informerade om arrangemanget.  
g)   29 okt. ABF/Sveavägenarrangemanget. Beslöts stå för de medverkandes resekostnader. Olika detaljer om programmet diskuteras senare med Bo G som ansvarig.
h)   Avrapportering av sådant som ej tas upp separat.
Harald informerade om en artikel han skrivit i Västgötalitteratur och Bo G om bidrag han lämnat till Axess, Parnass och Skärgårdsbåten (!). Hampus skulle påminnas om texten till ERGO.
Bo G informerade om att totalt fem föredrag vid Uppsalas Rotaryklubbar planerades.
Harald informerade om gluntkvällen på Stadsbiblioteket den 5 september som haft en relativt gles publik.
i)  EHV:s donation. Frågan bordlades.
§ 8. Kontakter med föreningar, organisationer, nationer och andra studentföreningar. Meddelade Bo G att en ny gluntkväll eventuellt ordnas på Gästrike-Hälsinge nation i oktober.
§ 9. Beslöts att de få återstående exemplaren av dubbel-CD:n inte ska säljas utan sparas för framtida behov; exempelvis som representationsgåvor.

§ 10.  Noterades med tacksamhet en donation till GV av Anna Myrberg - dotter till OD-isten och juvenalen Nils Myrberg med följande innehåll: Juvenalutgåvan av ”Gluntarne” (text och musik) och ”De Tre”, ett oinbundet andra ex av musikdelen, en inbunden volym ”Glunttexter” med Fougstedts illustrationer, juvenalutgåvan av ”Den första glunten. Ett 75-årsminne” (numrerat ex nr 6), en box med 3 LP-skivor med Ringmar-Jacobson-Sunds inspelning jämte texthäfte (dedikation från Jacobson-Ringmar ingår) samt Juvenalordens ”Hundra år i hemlighetens tjänst – till glädjens värn och ära” (särskild box, inbunden). Det sistnämnda verket ska överlämnas till JO medan övriga inslag – som redan finns i GV:s arkiv – fördelades inom styrelsen.

§ 11. Eventuell scanning av 25 sidor om Wennerberg i boken ”Bellman levde på 1800-talet”. Ärendet bordlades.

§ 12. Övriga under p.1 anmälda ärenden. Noterades med tacksamhet en donation från Peter Johanson i Göteborg av en CD-skiva där Sebastian Wernqvist och Tim Holst-Nielsen sjunger gluntar. Från DELS hade kommit en inbjudan att deltaga i en samling i samband med Bokmässan. Bo G som planerar att vara där ska försöka ställa upp på det mötet.

§ 13. Nästa styrelsemöte beslöts äga rum fredagen den 20 september kl. 17.00 hos Inga.