Gluntarnas Vänner

Styrelseprotokoll nr 1/2018-2019

Möte den 11 september 2018 hos Inga Svanfeldt

Närvarande: Mats Wahlberg, Bo G Hall, Inga Svanfeldt, Joakim Ekedahl samt Harald Bohlin (resursperson).

§ 1. Godkändes den i förväg utsända dagordningen (bilaga) med vissa tillägg och utsågs Joakim till justeringsperson.

§ 2. Protokoll från föregående möte genomgicks och lades till handlingarna. Befanns att Rotarys önskan om bistånd med gluntsång inte längre var aktuell.

§ 3. Ekonomi och medlemsläge. Totalt uppgick tillgångarna till ca 10 100 kr och antalet medlemmar till 97. Nytrycket av allsångsblad var ännu inte betalt.

§ 4. Hemsidan dagsläge. Konstaterades att den nya hemsidan fanns på plats och att en viss läroperiod nu skulle följa innan den kunde utnyttjas helt. Mats skulle tacka Maria särskilt för hennes fina arbete.

§ 5. Kulturnatten 8 september. Härom hade ett särskilt medlemsutskick skett i förväg. Konstaterades att arrangemanget i Musicum blev mycket lyckosamt med två nästan fulla hus och glädjande högt inslag av unga i publiken, framför allt vid 17.00-föreställningen. Vid Ingas bokbord skedde viss försäljning och togs flera kontakter om medlemskap. Många hade dessutom bejakat conferencierens maning om frivilliga bidrag till täckande av kostnaden för allsångsblad.

Beslöts att ett särskilt tack skulle gå till Hans Forsberg och Stefan Karpe på Musicum.

§ 6. Årsmötet 2 oktober. Mats skulle hålla kontakterna med Västgöta nation och tillsammans med Inga svara för all pappershantering. Genomgicks de handlingar som var aktuella – bl.a. verksamhetsberättelsen och kallelsen med stadgeändring om hedersvännerna samt medlemsavgift för ständiga medlemmar. P-G skulle ta emot anmälningarna om deltagande i sexan

I anslutning till mötet skulle de utsedda hedersvännerna särskilt uppmärksammas.

Beslöts att Inga skulle köpa två färgpatroner till sin skrivare.

§ 7. Övriga under p.1 anmälda ärenden. Anders Uppfeldt hade efterlyst en broschyr med karta om Wennerberg och gluntar att sätta i handen på uppsalabesökare. Beslöts skjuta detta ärende till den nya styrelsen.

§ 8. Datum och plats för nästa styrelsemöte bestämdes inte utan det är en uppgift för den nytillträdande styrelsen.

___________________________________

Gluntarnas Vänner

Utkast till dagordning vid styrelsemötet den 11 september 2018, 15.00 hos Inga Svanfeldt, Salagatan 12A, portkod 4236, tfn 070 316 42 43. Anmäl närvaro till Inga.

1. Fastställande av dagordning

2. Utseende av justeringsperson

3. Protokoll från föregående möte (samt genomgång av utestående ämnen)

4. Ekonomi och medlemsläge (Inga)

5. Hemsidan dagsläge (arbetsgruppen)

6. Kulturnatten 8 september: erfarenheter

7. Årsmötet 2 oktober: förberedelser

8. Medlemsutskick inför kulturnatten och årsmötet

9. Övriga under p.1 anmälda ärenden

10. Datum och plats för nästa styrelsemöte