Gluntarnas Vänner

Styrelseprotokoll nr 2/2017-2018

Styrelsemöte den 19 oktober 2017 hos Inga Svanfeldt

Närvarande: Mats Wahlberg (som av andra åtaganden tvingades lämna mötet efter § 8 varefter Bo G övertog ordförandeskapet), Joakim Ekedahl (som kom rusande från stockholmståget till § 5), Bo G Hall, Fredrik Lindell, Inga Svanfeldt och Gunnar Syréhn. Dessutom deltog Maria Wold Troell i diskussionen om hemsidan.

§ 1. Öppnade Mats mötet.

§ 2. Utsågs Fredrik till justeringsperson.

§ 3. Godkändes den i förväg utsända dagordningen (bilaga 1) med vissa ändringar.

§ 4. Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomi och medlemsläge. Totalt fanns 15 474 kr tillgängliga varav 1 483 i handkassan. 36 hade betalt medlemsavgiften för 2017-2018. Beslöts att en kort och trevlig påminnelse om avgiften skulle gå ut till dem som ännu inte betalt. Bo G skulle skissa på ett rundbrev att – efter DELS-arrangemanget på ABF den 29 oktober – sändas ut till Wennerbergs Vännerlistan och avslutat med en uppmaning att betala avgift och bli medlem.

§ 6. Beslöts följande arbetsfördelning (utöver vad som bestämts vid det föregående mötet): Fredrik bistår Inga med medlemsfrågorna och Joakim är behjälplig med arkivet. Beträffandet det senare skulle Mats och Inga gå igenom dagsläget när det gäller Fyriskällan/Stadsbiblioteket, garderoben på Eklundshov och gluntkläderna som förvarats hos Harald. De tidigare resurspersonerna förutsattes vara beredda att stå till förfogande och Mats skulle höra med de avgående styrelsemedlemmarna Harald och Hampus om också de stod till förfogande.

§ 7. Dagsläget för hemsidan. Det framkom att det planerade ägarbytet förefaller att gå i lås. Samtidigt konstaterades att hemsidan idag innehåller mängder av intressant och viktig information men att den är ostrukturerad och mycket svårnavigerad. Till nästa möte skulle övervägas vad som bör prioriteras och hur sidan ska göras lättillgänglig. För det fortsatta arbetet bildades en grupp med Inga, Maria och Fredrik.

§ 8. Kulturnämnden. Konstaterades att tiden var ute för att i år ge ut den tilltänkta broschyren med en karta över Wennerberg- och gluntmiljöer i Uppsala. Något motsvarande gällde tanken att skicka ut ”gluntgrupper” till de olika nordiska vänorterna; ett uppslag som kommunen nu (alltför sent) visat intresse för. (Efter mötet har Harald åtagit sig undersöka om de medel kulturnämnden ställt till förfogande för dessa projekt alltjämt finns tillgängliga under 2018.)

§ 9. Kommande aktiviteter. ABF/DELS-matinén den 29 oktober. Ett planeringsmöte skulle hållas den 23 oktober med Christer, Harald och Bo G. Från styrelsen avsåg även Inga och Joakim deltaga vid matinén medan övriga var upptagna på andra håll.

§ 10. Konstaterades att de i dagordningens punkt 9 upptagna aktiviteterna avlöpt väl.

Ifråga om ett eventuellt ”punschmöte” med de gamla och nya styrelserna ligger bollen hos Inga. Det föreslagna datumet 15 november passade dock inte alla.

§ 11. Sedan Mats tvingats lämna mötet beslöts att till nästa styrelsemöte skjuta behandlingen av punkterna 10, 11 och 12 på dagordningen.

§ 12. Andra initiativ för att öka antalet som gluntar liksom antalet åhörare. Gunnar kom med två förslag som skulle kunna göra nytta på lite längre sikt: dels att söka att i Uppsala sätta upp två sångspel med glunttema som han skrivit och som framförts bl a i Köpenhamn, dels att söka lämpliga fora för att publicera texter om Wennerberg och gluntarna. Själv hade han sådana föredrag tillgängliga.

Det noterades att Fredrik och Joakim skulle framföra gluntar på Norrlands nations jubileumsbal den 11 november. Bo G informerade att den tilltänkta gluntkvällen på Gästrike-Hälsinge nation sannolikt blir av först under vårterminen.

§ 13.Tid för nästa styrelsemöte beslutades till den 11 december kl 17.00 hos Inga.

§ 14. Avslutade Bo G mötet.


ordförande sekreterare


justeringspersonBilaga 1

Gluntarnas Vänner

Dagordning vid styrelsemötet den 19 oktober 2017, 17.00 hos Inga Svanfeldt, Salagatan 2, tfn 070 316 42 43. Anmäl ev frånvaro till Inga.

1. Fastställande av dagordning

2. Utseende av justeringsperson

3. Protokoll från föregående möte

4. GV:s ekonomi och medlemsläge (Inga)

5. Ytterligare om arbetsfördelning inom styrelsen och fortsatt system med resurspersoner; rundbrev och andra utskick, inventarielistan mm på Fyriskällan/Stadsbiblioteket

6. Dagsläget för hemsidan (Inga)

7. Kulturnämnden. Dagsläge i kartbroschyr/UNT- resp vänortsprojekten

8. Kommande aktiviteter

  29 okt. ABF/DELS Sveavägenmatinén. Vilka deltar? Arbetsfördelning? (Bo G)

9.  Avrapportering av sådant som ej tas upp separat:

a) 2 okt. Årsmötet

b) 4 okt. Föreställningen på Musikaliska akademien

b) 9 okt. Gluntkvällen på Hambergs fisk

c) Ytterligare Rotaryföredrag (Bo G)

d) Ytterligare tidningsartiklar (Bo G)

e) Ev punschmöte med gamla och nya styrelserna (Inga och Mats)

10. Årsmötets uppdrag betr ständigt medlemskap resp hedersledamöter

11. Tanken på att utse två PR-funktionärer

12. Ev scanning av 25 sidor om Wennerberg i boken ”Bellman levde på 1800-talet”
13. Andra initiativ för att öka antalet som gluntar liksom antalet åhörare
14. Övriga under p.1 anmälda ärenden

15. Datum och plats för nästa styrelsemöte