Gluntarnas Vänner

Styrelseprotokoll nr 2/2018-2019.

Möte den 18 oktober 2018 hos Inga Svanfeldt.

Närvarande: Mats Wahlberg, Joakim Ekedahl, Bo G Hall, Björn Ringström och Inga Svanfeldt. Elisabet Claesson hade tvingats anmäla förfall.

§ 1. Fastställdes det i förväg utsända utkastet till dagordning (se nedan) med vissa tillägg.

§ 2. Utsågs Björn Ringström till justeringsperson.

§ 3. Konstituering av arbetsuppgifter inom styrelsen. Utsågs Bo G till sekreterare, Inga till kassör och ansvarig för hemsidan med visst stöd av Joakim samt Joakim till ansvarig för arkivet med visst stöd av Inga. Frågan om vice ordförandeskapet uppsköts till nästa möte. Mats och Inga skulle följa upp vilka som är beredda att vara resurspersoner.

§ 4. Genomgicks protokollet från föregående styrelsemöte och lades till handlingarna. Vad gäller kartan till den eventuella glunt-och wennerbergsbroschyren föreslogs att Nils Sjölander skulle inbjudas till nästa styrelsemöte.

§ 5. Ekonomi och medlemsläge. Behållning: 8.349:- varav 7676:- på konto och 673:- i handkassan. Hittills hade 56 medlemsavgifter betalts (mot 105 under hela förra verksamhetsåret).

§ 6. Årsmötet – summering och erfarenheter. Överlag ansågs detta ha blivit lyckat; särskilt programmet om gluntackompanjemang. Tiden avsatt för gluntsexan var dock lite för kort.

§ 7. Hemsidan dagsläge. Inget nytt fanns att rapportera.

§ 8. Fortsatt arbete samt övriga under p.1 anmälda ärenden.

Informationen noterades – och välkomnades – att en nutida ättling till en av de ursprungliga gluntsångarna hört av sig. Han förbereder att skapa en ny stiftelse med syfte att utdela gåvor och stipendier för att gynna gluntsången. Mats skulle höra av sig till vederbörande och uttrycka vår uppskattning och beredskap att vid behov biträda i arbetet.

Inga föreslog att vi under våren skulle ordna ett arrangemang med och på Fyriskällan på S:t Olofsgatan 15; inklusive en visning av vår deposition där. Förslaget mottogs med glädje och hon fick i uppdrag att undersöka projektet vidare.

Bo G informerade att han hoppades att en ny gluntkväll skulle ordnas på Gästrike-Hälsinge nation under våren.

Beslöts sända ut ett kort medlemsbrev. Bo G åtog sig ta fram ett utkast till text. Förutom rapport från årsmötet skulle där även påminnas om den nya hemsidan samt om möjligheten att gå in på Facebook liksom om betalning av medlemsavgiften.

§ 9. Nästa styrelsemöte hålls hos Inga den 28 november, kl 15.      Mats Wahlberg ordförande                                Bo G Hall, sekreterare                                      Björn Ringström, justeringsperson
Dagordning vid styrelsemötet den 18 oktober 2018

1. Fastställande av dagordning

2. Utseende av justeringsperson

3. Konstituering av arbetsuppgifter inom styrelsen samt ev resurspersoner

4. Protokoll från föregående styrelsemöte samt genomgång av utestående ämnen

5. Ekonomi och medlemsläge (Inga)

6. Årsmötet – summering och erfarenheter

7. Hemsidan dagsläge (arbetsgruppen)

8. Fortsatt arbete samt övriga under p.1 anmälda ärenden

9. Datum och plats för nästa styrelsemöte