Gluntarnas Vänner

Styrelseprotokoll nr 3/2017-2018

Styrelsemöte den 11 december 2017 hos Inga Svanfeldt

Närvarande: Mats Wahlberg, Joakim Ekedahl, Bo G Hall (som av andra åtaganden tvingades lämna mötet under §§ 11, 12 och 13), Fredrik Lindell, Inga Svanfeldt, Gunnar Syréhn och Harald Bohlin (resursperson)

§ 1. Öppnade Mats mötet.

§ 2. Utsågs Fredrik till justeringsperson.

§ 3. Godkändes den i förväg utsända dagordningen (bilaga 1) med vissa ändringar.

§ 4. Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomi och medlemsläge. Totalt fanns 16 136:50 kr tillgängliga varav 1743 i handkassan. 68 personer hade betalt medlemsavgiften för 2017-2018. Beslöts att en kort och trevlig påminnelse om avgiften skulle gå ut till dem som ännu inte betalt. Bo G skulle skissa på ett rundbrev att sändas ut till alla som betalt medlemsavgift 2016 eller 2017, avslutat med en uppmaning till dem som inte gjort det att betala avgiften.

§ 6. Dagsläget för hemsidan. Medlemmarna i den särskilda arbetsgruppen (Inga, Maria och Fredrik) skulle mötas kring nyår.

§ 7. Kulturnämnden. Dagsläge i kartbroschyr/UNT- resp. vänortsprojekten. Mats skulle kolla möjligheterna att få fram ett kartunderlag. Harald meddelade att nämndens ”kartanslag” bara gällde 2017 och måste sökas om för 2018.

Däremot var anslaget till vänortsresor inte begränsat till 2017. Där får vi avvakta att den kommunala chefen avlåter en skrivelse till vänorterna med erbjudande om gluntprogram. Kommunen betalat för resor och övernattning men inget arvode.

§ 8. Div. avrapporteringar.

Resurspersoner: Mats skulle höra med Tom Lundin och Christer Åsberg härom.

Ett utskick hade gått till Wennerbergs Vänner.

Mats skulle sammankalla gruppen för Inventarielistan mm på Fyriskällan/Stadsbiblioteket. Joakim tog ansvar för det fortsatta arbetet.

Harald skulle höra vidare om en GV:s kontaktperson i Stockholm.

Mycket positiva rapporter lämnades från ABF/DELS-matinén, punschmötet med gamla och nya styrelserna och gluntframträdande vid Norrlands jubileumsbal. Troligen blir det ett nytt gluntarrangemang på GH under mars/april 2018. Uppdrogs år Inga att söka lämplig lokal (Musicum?) till Kulturnatten, som sannolikt hålls den 8 september 2018, varvid två föreställningar skulle ingå.

Noterades att Musikaliska Akademien ordnat ett förnämligt arrangemang – med panelmedverkan från GV – över sin ledamot Gunnar Wennerberg, vilket dock kunde ha lockat ännu flera åhörare. Akademien hade vidare bjudit in 200-kommitténs ordförande till höstens högtidssammankomst.

Nya tidningsartiklar om Wennerbergsjubileet förevisades; bl a från Opus, UNT, Axess, Skärgårdsbåten, Föreningen för Västgötalitteratur, Tidningen Körsång, Skara stiftshistoriska sällskaps medlemsblad (i två nummer), Västgöta nations Landskapsförenings Höstnytt 2017 och Västgöta Correspången.

Gunnar Jeansons skrift om Wennerberg som musiker har scannats och lagts in på vår hemsida.

§ 9. Årsmötets uppdrag

Ständigt medlemskap. Beslöts inrätta ett sådant för den som betalar 500 kr (dvs tio gånger årsavgiften).

Hedersledamöter. Beslöts fortsätta bereda frågan underhand och då också överväga att använda begreppet ”Hedersvän” istället.

§ 10. Tanken på att utse två PR-funktionärer utanför styrelsen. Harald redovisade bakgrunden till detta förslag. Beslöts efterlysa intresseanmälningar i ovannämnda rundbrev.

§ 11. Scanning av 25 sidor om Wennerberg i boken ”Bellman levde på 1800-talet”. Beslöts bekosta en sådan insats och uppdrogs åt Harald att genomföra detta efter tillstånd både från författare och förlag.

     § 12. Initiativ under 2018 för att öka antalet som gluntar liksom antalet åhörare. Bland annat framfördes tanken att – i likhet med i Gunnars sångspel – använda en kombination av en kvinnlig magister och en manlig glunt.

§ 13. Gunnar överlämnade – som ”en julklapp” – till styrelsemedlemmarna sin skrift ”Sparka mot porten och storma. Gluntarne som teater.” där samlingens teatrala sida och dramatiska potential lyfts fram. Han föreslog vidare att lämpliga fora skulle sökas för att publicera texter om Wennerberg och gluntarna.

§ 14. På Gunnars förslag beslöts att han och Bo G under våren skulle göra en översyn av GV:s stadgar för att se om tillägg eller ändringar var aktuella.

§ 15. Nästa styrelsemöte beslöts till den 14 februari 2018 kl 17.00 hos Inga.

§ 16. Avslutade Mats mötet.

Ordförande                               Sekreterare

(sekr §§ 11,12,13 och 16)          (ej §§ 11,12,13 och16)Justeringsperson