Gluntarnas Vänner
Styrelseprotokoll nr 6/2016-2017
Styrelsemöte den 16 februari 2017 hos Inga Svanfeldt

Närvarande: Harald Bohlin, Bo G Hall, Inga Svanfeldt, Hampus Söderström och Mats Wahlberg

§ 1. Förklarade Harald mötet öppnat.

§ 2. Godkändes den i förväg utsända dagordningen med vissa tillägg och utsågs Hampus till justeringsperson.

§ 3. Protokollet från föregående styrelsemöte genomgicks och lades till handlingarna. 

§ 4. GV:s ekonomi. Inga redovisade dagsläget per den 16/2. Vi har 29 betalande – se bilaga 1 – och 17.103 kr (varav 7.164 donationen från Eklundshofs Vänner) på bankkonto och i kontantkassa.

§ 5. Infoinsatser.
Harald, Inga och Mats redovisade ett möte om hemsidan med Erik Hellerstedt som har förslag om att göra den mera standardiserad enligt ”hemsida24.se”. Kostnaden per år beräknades öka från ca 700 kr till 1  200 kr plus moms. Beslöts att övergå till den nya hemsidan. Hur den ska disponeras bereds ytterligare. Det beslöts att ge 200-kommittén (tidigare kallad ”-gruppen”) ett stående utrymme samt att det engelska namnet på GV ska vara ”Friends of Gluntarna”.
Nils Sjölander planerar att öppna en Facebook-sida vid sidan av Facebookgruppen vilket godkändes. Harald presenterade sin PM om marknadsföring (bilaga 2). Förslaget bordlades till nästa sammanträde.
Noterades att ett rundbrev utsänts i slutet av januari.

§ 6. Inslag under jubileumsåret.
a) Godkändes med stor glädje att Harald numera ingår som sammankallande i 200-kommittén. Därigenom ingår GV i den grupp som konstituerat kommittén. Denna hade dessutom utsett honom till ordförande. Dess nästa möte skulle avhållas inom kort. Arbetsgruppen för GV:s egna arrangemang (JubGV) kommer att mötas första gången den 21 februari.
b) GluntAkademins styrelse hade på sin tid till 200-kommittén lämnat ett förslag om ansökan till kommunens kulturnämnd. Bo G ska formulera en PM med tankar om innehållet i en broschyr om Wennerbergsjubileet avsedd att sättas i händerna på besökande turister.
c) Ev fonder mm där vi kan söka ekonomiskt stöd till jubileumsaktiviteter. Inga uppslag hade framkommit varför frågan på nytt bordlades till nästa möte.
d) Ev monter på bokmässan 28 september – 1 oktober. Bo G hade talat med Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping som inte orkar med ett sådant deltagande men inte utesluter att någon på rent personlig basis kan bistå oss där. Bo G bevakar den möjlighet till endagsseminarier som nyligen öppnats av DELS:s ordförande Birgitta Wistrand.
e) Kontakter med föreningar och sällskap. Harald fortsätter samarbetet med JuvenalOrdens kontaktperson. Bo G söker ånyo kontakt med Par Bricole och Mats håller kontakterna med SHT:s arkiv och Universitets- och Studenthistoriska Sällskapet.
f) Gluntinslag vid UKK:s sillunch på Valborg; Harald fortsätter diskussionerna om upplägg mm med den ansvariga på UKK. Om det blir fråga om gluntinslag föreslår styrelsen att Harald, Gunnel Fagius och Michael Sahlin eller Erland Bohlin tillfrågas.  [Efter mötet har framkommit att det möjligen bara blir fråga om allsång. Men möjligen har man därefter ändrat sig].
g) Däremot stod det klart att något arrangemang på Reginateatern av praktiska skäl – bland annat rent ekonomiska – inte kan bli av.
h) Försäljningsartiklar vid GV-arrangemang: En nyutgåva av vår ”historiska” CD-skiva befanns inte vara aktuell, bl a eftersom ekonomin kring projektet är för osäker. Däremot påpekades att vi fortfarande har ett antal ex av CD:n ”Wennerberg på Eklundshof” som borde kunna användas. Vidare framhölls att Adam Taubes gitarr-CD och hans arrangemang av gluntar för gitarr jämt texthäfte också kunde vara aktuella för försäljning.
i) DELS:s årsmöte den 2 april bevakas – enligt tidigare beslut – av Bo G.
j) Tema för gluntseminariet 2017. Ett förslag presenterades men frågan bordlades till nästa möte.
k) Stefan Parkman har föreslagit att GV ska samverka med hans Rotaryklubb om en gluntkavalkad i Missionskyrkan den 24 oktober. Styrelsen ställde sig positiv till detta. I detta sammanhang föreslog Bo G (själv aktiv rotarian) att vi skulle erbjuda stadens Rotaryklubbar föredrag om Wennerbergjubileet under hösten.
l) Harald rapporterade om Skolförvaltningens negativa svar på ett förslag om subventionerade gluntinslag i skolornas svenskundervisning. Bland annat vände den sig mot att ”uppmuntra till alkoholintag” och ansåg vidare att GV:s målgrupp bör vara av äldre årgång än skolelever. Styrelsen konstaterade att i vart fall dagens gymnasister nog lär tåla lite gluntar. Den som vill kan söka kontakt med svensklärarna i stadens gymnasier.
m) Harald hoppades att det ska gå att ordna ett ”födelsedagskalas” på Västgöta nation den 2 oktober efter ceremonin vid Wennerbergstatyn.
n) Harald informerade om att han som GV:s ordförande skrivit till
* Nationalmuseum om en utställning av dåtida förslag till en Wennerbergstaty i Uppsala
* Den stiftelse om äger Gehrmans förlag om nyutgivning av gluntnoter med texthäfte
* Norstedts förlag om utgivning av Sven G. Svensons Wennerbergbiografi som e-bok (detta sedan förlaget meddelat att ett nytryck inte är aktuellt). På Haralds förslag har Svensonättlingar meddelat att de avstår från ev arvode om en ny upplaga eller e-bok aktualiseras.

§ 7. Nästa styrelsemöte ska hållas fredagen den 24 mars 2017 kl. 14 hos Mats. [Tidpunkten har därefter underhand ändrats till den 28 mars].

§ 8. Avslutade Harald mötet.

 Harald Bohlin                                                           Bo G Hall                                                                   ordförande                                                              sekreterare
                                Hampus Söderström
                                   justeringsperson