Gluntarnas

Vänner

Styrelseprotokoll nr 6/2017-2018

Möte den 23 april 2018 hos Inga Svanfeldt

Närvarande: Mats Wahlberg, Joakim Ekedahl, Bo G Hall, Fredrik Lindell, Inga Svanfeldt samt Harald Bohlin (resursperson)

§ 1. Godkändes den i förväg utsända dagordningen (bilaga) med vissa tillägg och utsågs Joakim till justeringsperson.

§ 2. Protokoll från föregående möte genomgicks och lades till handlingarna.

§ 3. Ekonomi och medlemsläge. Totalt fanns 16 459:50 kr tillgängliga, varav i handkassa 2 043 kr. 82 personer hade betalt medlemsavgift för 2017-2018.

§ 4. Hemsidan dagsläge. Mats rapporterade från arbetsgruppen och om den plan som tagits fram. Beslöts att siste augusti ska vara sista datum för användning av den gamla hemsidan att lägga till ny information. Via länk kommer den dock att vara tillgänglig på den nya hemsidan vilken samtidigt övertar adressen gluntarna.se. För den nya skulle – efter vederbörlig utbildning – Inga svara med back-up av Fredrik och Joakim.

§ 5. Samarbete med kommunen

Kartbroschyrprojektet. Mats informerade att kommunens kartor går att använda. Han skulle kontakta Destination Uppsala för att höra om man där var beredd att hålla i och svara för arbetet med stöd av det underlag GV bidrar med, inkl. de 10 000 kr kulturnämnden 2017 ställde i utsikt i bidrag, vilka dock i så fall måste sökas på nytt för 2018.

Vänortsprojektet. Konstaterades att kommunledningskontoret nu tagit över projektet i och med att en skrivelse sänts till kommunens olika nordiska vänorter med ett erbjudande att Uppsala kommun i samarbete med Gluntarnas Vänner ställer upp med konsert, resa och uppehälle om mottagarkommunen ordnar med lokal och publik.

§ 6. Andra avrapporteringar

Medlemsbrev och andra utskick. Diskussionen härom fortsatte varvid beslöts att ett sista rundbrev till dem som står på Wennerbergs Vännerlistan skulle gå ut i slutet av sommaren. Härvid skulle klart framgå att de som ville ha utskick i fortsättningen måste anmäla sig som medlemmar.

Inventarielistan. Inga och Joakim rapporterade. Tillsammans med Mats fortsätter de arbetet. Bl.a. ska rutiner etableras för vad vi ska ta emot i form av gåvor eller liknande. På sikt var Joakim beredd att ta huvudansvaret för dessa frågor.

Gluntkvällen på GH hade varit mycket lyckad och lockat sextio åskådare.

Upplägg och lokal till Kulturnatten 8 september. Noterades att vi sedan GH-trion lovat medverka nu har tre ”gluntlag” att ställa upp med. Beslöts hålla två föreställningar; 17.00-18.00 resp 18.30-19.30. Bo G åtog sig vara konferencier. (Kort efter mötet har positivt besked kommit att vi kan vara i Musicum).

Fora att publicera texter om Wennerberg. Inget nytt framkommit.

Översyn av stadgarna. Inget nytt framkommit.

Uppföljning av besluten om ”Hedersvänner”. Mats och Harald rapporterade.

Scanning av kapitlet om Wennerberg i boken ”Bellman levde på 1800-talet”. Harald rapporterade att arbetet slutförts.

Logga för GV. Harald rapporterade att de berörda lämnat sitt tillstånd om nyttjanderätt för GV. Samtidigt skulle texten kring loggan tas bort.

Rättsligt skydd för ”Gluntarnas Vänner”. Befanns att skäl att vidta åtgärder inte förelåg.

Prins Gustavfilmen. Haralds kontakter med KB har visat att vi knappast kan utnyttja den utom i rent ”forskningssyfte”.

§ 7 och § 8.Tanken på att utse två särskilda PR-funktionärer. Initiativ under 2018 för att öka antalet som gluntar liksom antalet åhörare. Inget nytt framkommit. Beslöts slå samman dessa punkter i fortsättningen och att i kommande medlemsbrev efterlysa om någon är villig att åtaga sig något av dessa uppdrag.

§ 9. Förslag om souvenirer med GV-koppling. Inget nytt framkommit.

§ 10. Roll för GV under Uppsalas ”Kulturmaraton”. En sådan befanns inte vara aktuell eftersom detta arrangemang sammanfaller med Kulturnatten.

§ 11. Övriga under p.1 anmälda ärenden

DELS:s årsmöte. Bo G rapporterade därifrån och konstaterade att det av ekonomiska skäl inte heller i år är aktuellt att medverka vid Bokmässan i Göteborg. Under ett kommande år kunde kanske ett samarrangemang med Lidköpingssällskapet övervägas.

Tack till Eklundshov för gjorda tjänster. Ev kunde vi erbjuda att ställa upp med gluntsång vid någon lunch.

Årsmötet den 2 oktober. Avstämning skulle ske med Västgöta nation ifråga om lokal. Vidare skulle lämpligt program övervägas.

§ 12. Nästa styrelsemöte hålls hos Inga måndagen den 21 maj 2018 kl 16.00.
………………………………………………………….. ………………………………………….

ordförande                                        sekreterare


………………………………………………..

justeringspersonDagordning (utkast)

1. Fastställande av dagordning

2. Utseende av justeringsperson

3. Protokoll från föregående möte

4. Ekonomi och medlemsläge (Inga)

5. Hemsidan dagsläge (arbetsgruppen)

6. Kulturnämnden. Dagsläge i kartbroschyr- resp vänortsprojekten (Mats och Harald)

7. Div andra avrapporteringar: medlemsbrev och andra utskick (Mats och Inga), inventarielistan mm på Fyriskällan/Stadsbiblioteket (Joakim), gluntkväll 17 april på GH (Bo G), upplägg och lokal till Kulturnatten 8 september (Inga), fora att publicera texter om Wennerberg (Gunnar), översyn av stadgarna (Gunnar och Bo G), uppföljning av besluten om ”Hedersvänner” (Mats och Harald), resursperson i Stockholm (Harald), scanning av kapitlet om Wennerberg i boken ”Bellman levde på 1800-talet” (Harald), logga för GV (Harald), rättsligt skydd för ”Gluntarnas Vänner” och ”Wennerbergs Vänner” (Mats), skrivelse till KB om Prins Gustavfilmen (Harald).

9.Tanken på att utse två särskilda PR-funktionärer.

10. Initiativ under 2018 för att öka antalet som gluntar liksom antalet åhörare.

11. Förslag om souvenirer med GV-koppling.

12. Roll för GV under Uppsalas ”Kulturmaraton”.

13. Övriga under p.1 anmälda ärenden

14. Datum och plats för nästa styrelsemöte

Bilaga 1

Gluntarnas Vänner

Dagordning vid styrelsemötet den 19 oktober 2017, 17.00 hos Inga Svanfeldt, Salagatan 2, tfn 070 316 42 43. Anmäl ev frånvaro till Inga.

1. Fastställande av dagordning

2. Utseende av justeringsperson

3. Protokoll från föregående möte

4. GV:s ekonomi och medlemsläge (Inga)

5. Ytterligare om arbetsfördelning inom styrelsen och fortsatt system med resurspersoner; rundbrev och andra utskick, inventarielistan mm på Fyriskällan/Stadsbiblioteket

6. Dagsläget för hemsidan (Inga)

7. Kulturnämnden. Dagsläge i kartbroschyr/UNT- resp vänortsprojekten

8. Kommande aktiviteter

  29 okt. ABF/DELS Sveavägenmatinén. Vilka deltar? Arbetsfördelning? (Bo G)

9.  Avrapportering av sådant som ej tas upp separat:

a) 2 okt. Årsmötet

b) 4 okt. Föreställningen på Musikaliska akademien

b) 9 okt. Gluntkvällen på Hambergs fisk

c) Ytterligare Rotaryföredrag (Bo G)

d) Ytterligare tidningsartiklar (Bo G)

e) Ev punschmöte med gamla och nya styrelserna (Inga och Mats)

10. Årsmötets uppdrag betr ständigt medlemskap resp hedersledamöter

11. Tanken på att utse två PR-funktionärer

12. Ev scanning av 25 sidor om Wennerberg i boken ”Bellman levde på 1800-talet”
13. Andra initiativ för att öka antalet som gluntar liksom antalet åhörare
14. Övriga under p.1 anmälda ärenden

15. Datum och plats för nästa styrelsemöte