Gluntarnas Vänner
Styrelseprotokoll nr 7/2016-2017
Styrelsemöte den 28 mars 2017 hos Mats Wahlberg.


Närvarande: Harald Bohlin, Bo G Hall, Inga Svanfeldt, Hampus Söderström och Mats Wahlberg.

§ 1. Förklarade Harald mötet öppnat.

§ 2. Fastställdes den i förväg utsända dagordningen med vissa tillägg. Utsågs Inga till justeringsperson.

§ 3. Protokoll från föregående möte genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4. GV:s ekonomi och medlemsläge. Vi har 31 medlemmar och 16 191 kr (varav 7 164 är EHV-donationen) på bankkontot och i handkassa. Beslöts att påminnelse om betalning av medlemsavgift ska utsändas särskilt till alla på den gamla GA-listan som inte betalt.

§ 5. Infofrågor

 1. Infobroschyrer på svenska och engelska, inkl. idén om en enkel folder. Utformningen diskuterades. Delegerades till Harald att besluta sedan han fått övriga styrelseledamöters ändringsförslag.

 2. Marknadsföring-PM:ens förslag – om en ”visionär” för att öka antalet som ”gluntar” samt en PR-funktionär för att öka antalet åhörare – godtogs. Valberedningen ska tillfrågas om lämpliga kandidater.

 3. DELS-kontakter; Bo G bevakar årsmötet den 2 april inkl frågor om medverkan vid bokmässan. Han meddelade att vi får en sida i höstnumret av Parnass som han åtog sig att skriva.

 4. Nya hemsidan; disposition mm. Diskussionen fortsätter vid nästa möte. Inga meddelade att det löpande kontraktet för hemsidan löper ut den 28 maj. Erik Hellerstedt ska tillfrågas om den nya hemsidan hinner bli klar före det.

 5. Face Book-sidan. Vår Facebook-grupp har kompletterats med en Facebook-sida som även kan nås av dem som inte är med i Facebook. Adressen till båda finns på hemsidan, vänsterspalten på sidan med strukturerad innehållsförteckning.

 6. Maillistan över Wennerbergs Vänner hur använda den? Fortsatt diskussion vid nästa möte.

 7. Tidningsartiklar om jubileet; beslöts att Harald skulle kontakta UNT, Hampus (på nytt) Ergo och Bo G Axess (som visat visst intresse).

§ 6. Information från 200-kommittén. Harald informerade om att universitetet planerar ett större evenemang i aulan den 7 oktober och att Västgöta nation senare samma dag arrangerar ett seminarium om Wennerberg i helfigur öppet för alla och vidare den 2 oktober leder nationernas fackeltåg från Västgöta nation till Wennerbergstatyn. Efter ceremonin där återvänder tåget till nationen, som där ordnar en Wennerbergsexa, likaledes öppen för alla. Styrelsen beslöt att förflytta årets gluntfrossa till att ingå i denna sexa.

§ 7. Förslag från JubGV behandlades under övriga punkter.

§ 8. Ansökan till Kulturnämnden. Det framgick att 200-kommittén inte kunde göra ansökningar utan att sådana fick lämnas av GV.

§ 9. Fonder att söka bidrag från. Inget nytt hade framkommit. Beslöts ändå behålla punkten som fast inslag på dagordningen.

§ 10. Kommande aktiviteter

 1. Det blir en gluntkväll på GH 6/4 med Bo G som presentatör. Inga och Hampus ska medverka med försäljning av CD:n ”Wennerberg på Eklundshof” samt Lilian Fredriksson m fl:s bok ”Ett tioårigt dundrande kalas” av vilken 10 ex ska köpas in och säljas för 120 kr.

 2. Sista april-lunchen på KoK. Harald informerade om dagsläget som innebar att någon gluntsång inte fanns tid till utan möjligen för ett allsångsinslag. Däremot erbjöds GV att vid varje plats lägga ut en kort information om Wennerberg, gluntar och GV. Harald ska ombesörja detta.

 3. Kulturnatten. Det noterades att vi i år bör planera för två program och att Musicum redan är bokat. Den närmare utformningen diskuteras vidare. Mats ber Christer Åsberg vara presentatör.

 4. Höstens gluntvandring sker den 17 september med början kl 15.30.

 5. 2 oktober. Tema för årets gluntseminarium. Diskussionen fortsätter.

 6. Rotary: Bo G åtog sig ta fram en rundskrivelse med erbjudande om föredrag i höst i Uppsalaklubbarna.

g) EHV:s donation. Några alternativa förslag för dess utnyttjande diskuterades varefter frågan bordlades till nästa möte.  

§ 11. Ordförandefrågan. Harald meddelade att han informerat valberedningen att han inte kandiderar att vara ordförande nästa mandatperiod.

§ 12. Kontakter med föreningar och organisationer; Bo G informerade att han varit i kontakt med Jan Arpi – själv uppsalason och ansvarig för kulturkvällar i Par Bricole i Stockholm – vilken var mycket positiv till ett gluntarrangemang där i höst. Harald rapporterade att Svensklärartidningen utkommer med ett nummer i början av hösten och att vi till den lämnat information om GW-jubileet.

§ 13. Övriga frågor.

 1. Vi har ännu inget besked om tanken att ge ut Sven G. Svensons biografi som e-bok. Däremot är det klart att det inte blir någon nyupplaga av Gehrmans gluntutgåva men JO har givit tillstånd för att vi på hemsidan lägger ut de sidor i JO-utgåvan från 1949 som skrivits av juvenaler (s. XLIII – LI).

 2. Hampus har berikat Wikipedias artikel om gluntar med information om GV.

 3. Harald informerade om att Staffan Liljas i Stockholm sedan i våras är producent för att restaurant Wasahof arrangerar operamiddagar där man får förrätt, huvudrätt och efterrätt till ett paketpris i en intim sättning. Inför hösten är tanken att skapa en trerättersmeny som känns lagom studentikos och att varva rätterna med gluntsång. Han och en annan operasångare tar sig an sångerna och sjunger i kanske 30 minuter.

§ 14. Nästa styrelsemöte beslöts äga rum samtidigt med JubGV:s redan utsatta möte den 4 april hos Mats.ordförande                      sekreterare


justeringsperson