Gluntarnas Vänner

Styrelseprotokoll nr 7/2017-2018

Möte den 21 maj 2018 hos Inga Svanfeldt

Närvarande: Mats Wahlberg, Bo G Hall, Inga Svanfeldt samt Harald Bohlin (resursperson)

§ 1. Godkändes den i förväg utsända dagordningen (bilaga) med vissa tillägg och utsågs Inga till justeringsperson.

§ 2. Protokoll från föregående möte genomgicks och lades till handlingarna.

§ 3. Ekonomi och medlemsläge. Totalt finns 16 559:50 kr tillgängliga, varav i handkassa 2 043 kr. 84 personer hade betalt medlemsavgift för 2017-2018. 13 som inte förnyat medlemskapet hade nyss fått påstötning. Inga ska undersöka möjligheterna till swishbetalningar. Beslöts vidare att avgiftsbefria våra ”hedersvänner”. Beslöts dessutom att tidigare ordning med ersättning till Inga för utlägg i samband med styrelsemötena skulle fortsätta att gälla.

§ 4. Hemsidan dagsläge. Detta var oklart varför arbetsgruppen bör mötas före sommaruppehållet och Anna-Lena då vara med.

§ 5. Samarbete med kommunen

Kartbroschyrprojektet. Mats hade ännu inte kunnat kontakta Destination Uppsala om man är beredd att hålla i och svara för arbetet.

Vänortsprojektet. Några nyheter härom förelåg inte. Ingen av de nordiska vänorter som fått erbjudande om gluntprogram har hört av sig.

§ 6. Andra avrapporteringar.

Inventarielistan. Inga rapporterade att arbete fortsätter men med stora oklarheter gäller ifråga om gäller ansvar och omfattning. Introduktionstexten i pärmen på biblioteket skulle justeras.

Kulturnatten 8 september. Mats har anmält vår medverkan till de ansvariga för programmet. Han ska hålla i den fortsatta planeringen och t.ex. vidtala de glunttrior som ska medverka vad gäller sångval mm. Detaljerad planering sker vid nästa styrelsemöte.

Fora att publicera texter om Wennerberg. Beslöts att tills vidare avföra detta ärende.

Översyn av stadgarna. Inget nytt framkommit.

§ 7. Årsmötet 2 oktober. Västgöta nation är vidtalad om lokal. Olika idéer om programmet framfördes och undersöks närmare.

§ 8. PR-funktionärer, initiativ till ökat antal gluntar samt ev GV-souvenir. Inget nytt framkommit.

§ 9.Övriga under p.1 anmälda ärenden

     Tack till Eklundshov för gjorda tjänster. Inga meddelade att Kajsa Bennbom är positiv till att GV vid tillfälle ställer upp med gluntsång vid någon lunch.

§ 10. Nästa styrelsemöte hålls hos Inga endera någon av dagarna 27, 28 eller 29 augusti 2018 kl 16.00. Då bör bl a diskuteras innehållet i kommande medlemsutskick

     (efter mötet har framkommit att något annat datum nog behöver sökas)…………………………………………………………..     ………………………………………….

ordförande                                                                     sekreterare………………………………………………..

justeringsperson


Utkast till dagordning vid styrelsemötet den 21 maj 2018, 16.00 hos Inga Svanfeldt, Salagatan 12A, portkod 4236, tfn 070 316 42 43. Anmäl ev frånvaro till Inga.

1. Fastställande av dagordning

2. Utseende av justeringsperson

3. Protokoll från föregående möte

4. Ekonomi och medlemsläge (Inga)

5. Hemsidan dagsläge (arbetsgruppen)

6. Kulturnämnden. Dagsläge i kartbroschyr- resp vänortsprojekten (Mats och Harald)

7. Andra avrapporteringar: inventarielistan mm på Fyriskällan/Stadsbiblioteket (Mats, Joakim och Inga), (Inga), fora att publicera texter om Wennerberg (Gunnar), översyn av stadgarna (Gunnar och Bo G), uppföljning av besluten om ”Hedersvänner” (Mats och Harald).

8. Kulturnatten 8 september: program, deltagare mm

8. Årsmötet 2 oktober: kallelse, program etc

9. Initiativ för att öka antalet gluntar samt åhörare inkl tanken på två PR-funktionärer.

    10. Förslag om souvenirer med GV-koppling.

    11. Övriga under p.1 anmälda ärenden

    12. Datum och plats för nästa styrelsemöte