Gluntarnas Vänner
Styrelseprotokoll nr 8/2016-2017
Styrelsemöte den 4 april 2017 hos Mats Wahlberg.


Närvarande: Harald Bohlin, Bo G Hall, Inga Svanfeldt, Hampus Söderström och Mats Wahlberg

§ 1. Godkändes den i förväg utsända dagordningen med vissa tillägg och utsågs Hampus till justeringsperson.

§ 2. Protokollet från föregående möte justerades, godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. GV:s ekonomi och medlemsläge; oförändrat. Utskick med betalningspåminnelse till de icke-betalande ska ske inom kort.

§ 4. DELS:s årsmöte. Bo G rapporterade att medlemsavgiften för små sällskap – under 50 medlemmar – från och med 2018 sänks till 100 kr. Ytterligare information om villkoren för deltagande i bokmässan skulle lämnas inom kort. Styrelsen gjorde dock bedömningen att en medverkan i Göteborg skulle bli för kostsam varför det beslöts att GV inte ska ställa upp där i höst.

§ 5. Infofrågor

 1. Infobroschyrer på svenska och engelska, inkl. förslaget till enkel folder. De svenska texterna genomgicks och deras utformning fastställdes. Tanken är att den enklare foldern ska kunna användas tämligen generöst vid olika gluntarrangemang under jubileumsåret. Den engelska broschyren ska enbart finnas tillgänglig att hämta – helt eller delvis – på hemsidan. Den fastställdes inte utan står öppen för fortsatta synpunkter.

 2. Marknadsföring-PM. Inget nytt fanns att rapportera.

 3. Nya hemsidan; disposition. Komplikationer har uppträtt när det gäller det arbete som krävs för att föra över innehållet i den gamla sidan till den nya. Frågan är om vi inte ska behålla vår nuvarande hemsida, ev kombinerad med en ny. Ärendet bordlades.

 4. Maillistan – Wennerbergs Vänner? Ärendet bordlades.

§ 6. Förslag från JubGV. Mats ska höra med Christer Åsberg om hans medverkan vid Kulturnatten mm. Harald ska sondera vidare med Hambergs om ett gluntprogram som utgår från att lokalen förekommer som krogen ”Äpplet” i gluntarna. Därefter gick den f.ö. en tid under namnet Fenix.

§ 7. Ansökan till Kulturnämnden om finansiellt stöd. Harald svarar för utformning av texten – med viss hjälp av Bo G. Sedan bokmässan bortfallit återstår tre projekt att ta upp, nämligen:

 1. Gluntdelegationer till Uppsalas nordiska vänorter

 2. Gluntprogram vid stadens gymnasier

 3. Turistbroschyr med karta över olika gluntmiljöer i Uppsala.

§ 8. Fonder att söka bidrag från. Inget nytt har framkommit.

§ 9. Kommande aktiviteter

 1. Gluntkvällen på GH 6/4. Bo G är introduktör. Inga och Hampus ska som tidigare framgått medverka med försäljning och medlemsrekrytering. Detta blir premiär för den enklare foldern.

 2. Sista april-lunchen på KoK. Harald ska se till att infofoldern läggs ut vid varje kuvert – förutsatt att KoK svarar för kostnaden för kopieringen. Viss möjlighet finns att Bo G:s snapsvisa (med dess Wennerbergkoppling) ingår i de sångtexter som läggs ut.

 3. Temat för årets gluntseminarium/föreläsning. Ärendet bordlades.

 4. Rotaryföredrag i höst i Uppsalaklubbarna. Inget nytt att rapportera.

§ 10. EHV:s donation. Inget nytt att rapportera.

§ 11. Övriga frågor.

Gluntvandringen den 17 sept. Meddelades att Göran Carenbäck troligen ställer upp som dragspelande ackompanjatör.

Bo G Hade talat med Senioruniversitetet om Wennerberg/gluntinslag i dess verksamhet. Programläggningen för hösten var dock redan klar men ett sådant inslag under våren 2018 skulle undersökas.

Via kontakter vid DELS-mötet hade framkommit att Stockholms Läkareförening planerade ett kulturprogram med glunttema i höst bl.a. med kontakter med Adam Taube.

Gluntträningen med Norrlands skulle – enligt meddelande från PG – kunna ske den 20 eller 27 april. I så fall föredrog styrelsen det första alternativet.


Hampus har lagt in en presentation av GV i Wikipedias artikel om Gluntar och också fått in en länk från Wikipedia direkt till vår hemsida. 

Inga fick i uppdrag att köpa in frimärken och C-5-kuvert för ledamöternas behov.


§ 12. Nästa styrelsemöte beslöts äga rum den 16 maj kl. 14 hos Inga.


ordförande                           sekreterare

justeringsperson