Gluntarnas Vänner

Styrelseprotokoll nr 8/2017-2018.

Möte den 23 augusti 2018, 15.30 hos Inga Svanfeldt.

Närvarande: Mats Wahlberg, Joakim Ekedahl, Bo G Hall, Inga Svanfeldt samt resurspersonerna Harald Bohlin och P-G Norman.

§ 1. Godkändes den i förväg utsända dagordningen (bilaga) med vissa tillägg och utsågs Joakim till justeringsperson.

§ 2. Protokollet från föregående möte genomgicks och lades till handlingarna. Härvid konstaterades att inget nytt fanns att rapportera ifråga om kartprojektet.

§ 3. Ekonomi och medlemsläge. Totalt har GV tillgångar på nästan 16 000 kr. 88 personer har betalt medlemsavgift för 2017-2018. Beslöts att till årsmöteskallelsen foga en av Inga utformad separat påminnelse om årsavgiften. Betalning via Swish skulle av kostnadsskäl gå via Inga.

§ 4. Hemsidan. Konstaterades att Maria skulle ha stort tack för allt arbete. Hon hade nyligen gjort en ny layout som alla skulle granska och snarast ge synpunkter på till Inga och gruppen. Likaså skulle kommentarer lämnas till olika vid och före mötet framlagda namn- och rubrikförslag vad gäller kopplingen till den gamla hemsidan.

Det konstaterades att gruppen på delegation beslutat om GV:s nya logga.

§ 5. Kulturnatten 8 september. Fredrik och Joakim medverkar med gluntsång liksom GH-duon Eric och Jonathan. Joakim avstämmer med dem vilka gluntar som ska sjungas. Göran Carenbäck har lovat ackompanjera. Mats och P-G leder allsången och väljer ut lämpliga gluntar. Bo G är conferencier. Inga tar fram ändrade fram- och baksidor till allsångsbladen och undersöker vad som finns att sälja till publiken; bl a om GV ska köpa in sju av Gunnar Syréhns böcker för 700 kr och om vi också ska köpa ett antal av Fredrikssons bok. Hon har vidare kontakten med Hans Forsberg på Musicum och försöker tillsammans med Joakim och Agneta Lindsjö få fram en skylt vid entrén. Vi samlas på Musicum från kl 16.

Mats och Inga utformar en särskild kallelse till medlemmarna i lagom tid före den 8 september med påminnelse om kulturnatten. Vidare ska de tillse att de drygt hundra medlemmarna av nätgruppen Wennerbergs Vänner informeras om att gruppen nu upphört och uppmanas att i stället bli medlemmar i GV eller ansluta sig till Facebookgruppen.

§ 6. Årsmötet 2 oktober. Mats har kontakt med Västgöta nation om kostnad och rutiner kring sexan. Mats talar med valberedningen och Inga med revisorn. Bo G tar fram ett första utkast till verksamhetsberättelse. Övriga förberedelser – ansvarsfördelning, ev stadgeändring betr ”hedersvänner” resp ständiga medlemmar mm – diskuteras vid nästa styrelsemöte. Kallelse till årsmötet ska utsändas och läggas ut på hemsidan senast den 15 september.

Programmet/seminariet blir ett samtal med musikaliska illustrationer mellan Gunnel Fagius, Mats och Weine om att ackompanjera gluntar.

§ 7. Övriga under § 1 anmälda ärenden. Magnus Elfwendahl hade sökt kontakt beträffande ett påtänkt gluntinslag vid ett Rotarymöte på Eklundshof den 29 september. Joakim kollar vidare om vi kan föreslå några uppträdande.

Bo G informerade om att båda våra ovannämnda arrangemang finns med på Parnass ”Det händer”-listor.

Harald informerade om att vår gamla adress www.gluntarne.se – som ju övertagits av en för oss okänd person – har många bra rubriker men att de flesta saknar innehåll.

§ 8. Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen 11 september kl 15.00 hos Inga.


……………………………………… ………………………………………….

ordförande sekreterare


……………………………………………

justeringsperson

Utkast till dagordning

1. Fastställande av dagordning

2. Utseende av justeringsperson

3. Protokoll från föregående möte (samt genomgång av utestående ämnen)

4. Ekonomi och medlemsläge (Inga)

5. Hemsidan dagsläge (arbetsgruppen)

6. Kulturnatten 8 september: program, deltagare mm

7. Årsmötet 2 oktober: kallelse, program etc

8. Medlemsutskick inför kulturnatten och årsmötet

9. Övriga under p.1 anmälda ärenden

10. Datum och plats för nästa styrelsemöte