Gluntarnas Vänner

Styrelseprotokoll nr 9/2016-2017

Styrelsemöte den 16 maj 2017 hos Inga Svanfeldt.

Närvarande: Harald Bohlin, Bo G Hall, Inga Svanfeldt, Hampus Söderström och Mats Wahlberg.

Före mötet erinrade ordföranden om den nyligen bortgångne Ragnvald Johannes betydelse för Gluntarnas Vänner. Minnesorden finns utlagda på hemsidan under rubriken ”Vi minns med tacksamhet”.


§ 1. Godkändes den i förväg utsända dagordningen med vissa tillägg och utsågs Inga till justeringsperson.

§ 2. Protokollet från föregående möte genomgicks och lades till handlingarna. Rapporterades kortfattat om framgångsrika gluntaktiviteter på GH och Norrlands studentnationer. Likaså noterades att GV förekommit vid Kultur & Konferens:s sillunch genom ett omnämnande i det utdelade sångprogrammet.

§ 3. GV:s ekonomi och medlemsläge. Totala tillgångar uppgick till 17 214:50, fördelade på plusgirokonto 16 515:50 (varav 7 164:00 i EHV -donationen) och handkassa 699:50. Numera har vi 62 medlemmar.

§ 4. Hemsidan. Underlag finns eller förväntas från Nils Sjölander, Anna-Lena Pikas och Erik Hellerstedt. Fortsatt diskussion sker vid nästa styrelsemöte.

§ 5. Maillistan – Wennerberg Vänner. Även denna diskussion sköts till nästa möte.

§ 6. Förslag från JubGV. Gluntvandringen beslöts hållas söndagen den 17 september kl 16.00.

§ 7. Ansökan till Kulturnämnden. Av våra tre förslag förefaller tanken på en turistbroschyr med karta ha störst möjlighet att bli accepterad. Nämndens beslut avvaktas. Bo G lovade att i så fall medverka i dess framtagande så gott han kan från sin sommartillvaro vid Höga Kusten. Förslaget om vänortssamarbete har förts över till kommunledningens kansli. Förslaget om Wennerbergprogram i gymnasierna hänvisas till enskilda initiativ. Kanske kommer en notis i tidningen Svenskläraren.

§ 8. Kommande aktiviteter

  1. Kulturnatten den 9 september. Harald håller kontakt med de ansvariga på Kulturnämnden. Musicum är bokat för två aktiviteter kl 17.00-18.00 resp 18.30-19.30. Mats är presentatör och framträder med sång tillsammans med P-G Norman och söker lämplig ackompanjatör. Övriga styrelseledamöter medverkar med de praktiska sysslorna. Frågan om vilka vi ska bjuda in som gästartister får avgöras per capsulam.

  2. Gluntseminarium/gluntföreläsning den 2 oktober. Mats vidtalar Helena Harnesk om en arvoderad presentation av ”Uppsala på Wennerbergs tid” vilken utgör årets gluntseminarium. Arrangemanget inleds med GV:s årsmöte kl 18.30, följt av Harnesks framträdande 19.30 och avtåget till Wennerbergstatyn 20.30. Kvällen avrundas sedan med en offentlig Wennerbergsexa på Västgöta nation där Gluntfrossan ingår. Om ingen annan står för kostnaden för facklor vid tåget till statyn ska GV göra det.

  3. Rotaryföredrag. Bo G ska kontakta Uppsala Rotary Glunten-klubben med förslag om ett föredrag i samband med Wennerbergjubileet.

  4. Hambergs. Harald ska följa upp kontakterna med restaurangen om ett gluntprogram den 25 september eller 9 oktober. Tanken är att Harald då ställer upp tillsammans med Michael Sahlin och Gunnel Fagius.

  5. EHV:s donation. Bo G hade ett uppslag att rosten på gluntstatyn i Carolinabacken skulle tas bort med hjälp bl a av EHV-pengarna. Idén föll eftersom det visade sig att rosten är en medveten del av konstverket.

  6. Stadsbiblioteket. En propå har kommit därifrån om ett gluntprogram i Mallasalen gemensamt med GV den 5 eller 6 september. Trion Sahlin-Bohlin-Fagius skulle i så fall igen vara aktuell att medverka. Harald håller i frågan.

§ 9. Kontakter med föreningar och organisationer.

Hampus fick i uppdrag att kontakta körledare/sånganförare på studentnationerna – utom GH och Norrlands – med ett erbjudande att GV kommer och vid lämpligt tillfälle ger en kortare presentation av vad gluntar är.

Universitetets födelsedag kommer att firas i aulan den 7 oktober kl 15.00-17.00 med Wennerbergjubileet som tema. Senare samma dag arrangerar Västgöta nation ett seminarium över temat ”Wennerberg i helfigur”. Ifråga om dessa arrangemang är Harald vår kontaktperson via 200-kommittén.

Rotaryklubbarna i Uppsala anordnar en välgörenhetskonsert den 24 oktober under ledning av Stefan Parkman varvid ett gluntinslag är planerat. Mats håller kontakt med honom om det.

DELS ordnar litterära soaréer under fem söndagar i oktober där medlemssällskap får presentera sig under en och en halv timme. Bo G anmäler vårt intresse för att uppträda där under andra hälften av månaden med preferens för den 22 oktober.

§ 10. Skagegårds ”Vandring”. Efter diskussion beslöts att vid försäljning bibehålla det gamla priset 20 kr.

§ 11. Övriga frågor.

Påmindes om att vårt eget infoblad successivt ska få påfyllning med info om våra egna arrangemang efterhand som uppgifterna om dem blir klara. På samma sätt ska 200-kommitténs lista på vår hemsida kompletteras fortlöpande i den mån vi får kunskaper om externa gluntarrangemang.

Beslutades att Inga ska ha 100 kr som ersättning för sina utlägg i samband med styrelsemötena under detta budgetår.

§ 12. Nästa styrelsemöte beslöts äga rum fredagen den 25 augusti kl. 14.00 hos Inga.


ordförande sekreterare               justeringsperson