Verksamhetsberättelse för tiden
2 oktober 2008 – 1 oktober 2009


Bakgrund

Glunt-Akademin (GA) instiftades i januari 2005 vid Eklundshof i Uppsala med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill Glunt-Akademin genom sin verksamhet inspirera yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande.

Organisatorisk hemvist. GA är sedan 10 juni 2007 formellt en sektion inom Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV). GA utövar sin verksamhet via a) ett nätverk av sångare, musiker och musikintresserade, samt b) en mindre administrerande styrelse. GA äger rätt att ha en ledamot inom nätverket adjungerad till EHVV styrelsen.

Styrelsen 2009. Årsmötet 08 beslutade att omvälja Torsten Göthson, Karl Liljas och Hans Levander med Torsten Göthson som ordförande. Vidare beslutades att erbjuda en plats i styrelsen för manskören
 vid Västgöta nation liksom för manskören vid Norrlands nation. Från 1 januari 2009 inträdde P-G Norman i styrelsen efter Karl Liljas som under något år lämnar Uppsala för studier på annan ort.

Ekonomi. GA:s ekonomi handläggs av EHVV:s kassör och redovisas vid EHVV:s årsmöte i juni. Lägesrapport lämnas vid GA:s årsmöte. GA intäkter är mycket blygsamma och består av gåvor och donationer. Utgifterna består huvudsakligen av kostnader i samband med Kulturnattens program samt införskaffande av text och noter att spridas till yngre sångare som vill ägna sig åt gluntmusiken.

Nätverket omfattar nu (oktober 2009) c:a 150 personer. Nya medlemmar hälsas välkomna. Deltagande i nätverket är inte förknippat med någon obligatorisk avgift, men medlemmarna rekommenderas att bli betalande medlemmar i EHVV. Man blir medlem i GA:s nätverk genom att anmäla intresse och adress till styrelsens ordförande.

Hemsidan www.gluntarna.se redigeras av Anna-Lena Pikas sedan september 2006, för vilket vi uttrycker stor uppskattning!
Hemsidan kompletterats fortlöpande under olika rubriker. Särskilt vill vi nämna att vi detta år har scannat in alla de 24 gluntar som Michael Roberts översatt till engelska, och lagt in dem under fliken Översättningar (Under Gluntarna i Ord och Ton). Slutredigering kvarstår.

En logo för GA har skapats och 2006 donerats till GA av konstnären Carin Ax.

Arbete, aktiviteter och händelser under verksamhetsåret
Även om styrelsen är en arbetande och verkställande gruppering förtjänas det att framhålla att Gluntentusiaster på olika sätt har medverkat i planeringar och aktiviteter.

Styrelsen
har under verksamhetsåret samverkat med varandra dels genom 6 s.k. styrelsemöten, dels via telefon och e-post.

Den 6 juli nås vi av det sorgliga meddelandet att Glunt-Akademins inspirerande ordförande Torsten Göthson avlidit efter en tids sjukdom. Glunt-Akademin och Eklundshofs Vänner och Väninnor medverkade vid begravningsgudstjänst och minnesstund den 14 augusti. Tack Torsten för ditt entusiastiska sätt att leda GA!

Hans Levander återinträdde under sommaren som t.f. ordförande.

Hemsidan
är ett viktigt forum för dokumentationer, inte minst vad gäller tidigare inspelningar där Ragnvald Johannes har bidragit med intresse och kunskaper baserat bland annat på den egna skivsamlingen.

Gluntsång och vissa aktiviteter
Seminarium, årsmöte samt Gluntfrossa 2 oktober 2008.
Efter årsmötet besökte vi Carolina Rediviva för årets seminarium kring handskrifter mm av Gunnar Wennerberg. Anders Edling och Håkan Hallberg hade dukat upp på ett stort bord autografer och tidigt tryck mm. Referat från seminariet ges på vår hemsida under fliken Glunt-Akademin: Tips om uppsatsämnen kring Gluntarne och Wennerberg.

Vid Gluntfrossan 2 oktober 2008, som ägde rum på Västgöta nation, sjöngs ett antal Gluntar med stöd av Inga Svanfeldt vid pianot. Tillsammans med Västgöta Nations manskör Korgossarna genomfördes en ceremoni vid Wennerbergstatyn intill Carolinabacken. 2 oktober är Wennerbergs födelsedag.

Uplands Nation Juldagen 25 december 2008. Glunt-Akademin medverkade ffg med Gluntar vid jultradition på Uplands Nation i Uppsala - Jul på Uplands. En ny och uppskattande publik.

Västgöta Nation 23 maj 2009. En Gluntkonstellation framträdde vid Västgöta Nations solenna vårbalsmiddag.
Uppskattningen var mycket stor och medförde ett steg i riktning mot att Glunt-Akademin kan få en framtida permanent hemvist inom Västgöta Nation – en målsättning för arbetet 2010.

Examenssexan 14 juni 2009. Gluntar medverkade traditionsenligt med Glunten No XXV Examenssexa i samband med EHVV:s sommarsammankomst vid Eklundshof.

Kulturnatten 12 september 2009. Ett annat inslag är GA:s bidrag till Kulturnatten. 12 september 2009 hölls den 5:e ”Allsång med Gluntarna” i Alfvénsalen. Enligt vad som nu blivit tradition gavs programmet vid två tillfällen under kvällen under ledning av Tom Lundin och sedan Carl-Olof Jacobson, stöttade av bl a Harald Bohlin och Björn Ringström samt av Håkan Sund vid klaveret. Första föreställningen var fullsatt (250 deltagare). Under andra föreställningen fylldes lokalen till drygt hälften. Detta program synes alltså vara ett mycket uppskattat inslag i Kulturnatten inte minst beroende på Håkan Sunds ackompanjemang och improvisationer.

Gluntsång med nationskörer. Gluntveteraner har medverkat då Västgöta och Norrlands nationers manskörer inbjudits till Gluntträning. Denna verksamhet bör aktiveras under kommande år i enlighet med Glunt-Akademins målsättning.

Stadsbiblioteket. Harald Bohlin har på styrelsens uppdrag fört planeringsdiskussioner med Uppsala Stadsbibliotek angående donation eller deposition av GA:s Wennerberg- samt Gluntmaterial vid Wennerberghyllan i bibliotekets Uppsalarum. Förhoppningsvis kommer detta att realiseras under kommande arbetsår.

Gamla Gluntinspelningar. 51 Gluntar, 35 Sångare, 1903-1953
Ragnvald Johannes har efter kontakter med René Aagaard i Danmark samt med Robert Johannesson från Kristianstad ytterligare berikat dokumentationen, denna gång med inspelningar från huvudsakligen Danmark under tiden 1903-1953. En 2 CD kassett har producerats med modern teknik och tagits fram i 10 ex.

Inventarieförteckning. Under året har påbörjats en inventarieförteckning som förhoppningsvis kommer att fullföljas under kommande verksamhetsår.

Gåvor och inköp
  • GA köpte 2008 in 10 ex av Gluntnoter & texter (två separata häften) från Gehrmans för att i första hand kunna köpas av intresserade körer eller sångare/pianister. Priset är för körer subventionerat till 250 kronor, och för övriga till 400 kronor. (Kontakta Hans Levander tel 324347 eller 504344) Dessa noter & texter finns ännu kvar (cirka 8 av varje) och används vid Gluntträning hos Norrlands samt Västgöta nationsmanskörer.
  • Vi tackar för Gunnar Syréhns nu utkomna bok på Gidlunds förlag: ”Sparka mot Porten och Storma! Gluntarne som teater”. och ser fram emot presentationen vid seminariet 2 okt 2009.
  • I samband med seminariet på Carolina erhöll GA några intressanta kopior av förteckningar över brev till och från Wennerberg.
  • Ett ex av den nyligen utgivna CD-skivan GLUNTAR MED GITARR har donerats till GA. Medverkande Glunten: Magnus Ringström, Magistern: Björn Ringström, Gitarr: Adam Taube. Gitarr-arrangemang Adam Taube.
  • En CD med äldre Gluntinspelningar av danska sångare har donerats av René Aagaard i Danmark. Tack. Det är denna CD samt några Gluntar på kassettband donerade av Robert Johannesson från Kristianstad som ligger till grund för den nya CD, 51 Gluntar, 35 Sångare, 1903-1953 som beskrivits ovan.
Sammanfattande eftertanke
  • Glunt-Akademin har närmat sig yngre sångare, företrädesvis vid Västgöta nation.
  • Glunt-Akademins dokumentation har berikats under det gångna året.
  • Synligheten i Uppsala har ökat, framför allt genom Kulturnattens Gluntallsång.
  • Verksamheten som en sektion inom EHVV fungerar bra.

Uppsala 1 oktober 2009
Hans Levander t f ordförande


Minnesord från sommaren 2009:
Glunt-Akademins förre ordförande Torsten Göthson avled 6 juli 2009 efter en tids sjukdom. Torsten var en sångarglad Magister som redan inom Kalmar Nation i Uppsala var Gluntaktiv inom en där instiftad Glunt-Akademi på 70- och 80-talen. Torsten deltog i den nystartade Glunt-Akademin med stort intresse och insåg den kulturella betydelsen av att engagera yngre Uppsalasångare till att ta sig an traditionen att framföra Gluntar.
Tack för din inspiration och må Slottsklockans och Gluntarnas toner följa Dig. /Hans Levander


Se och lyssna:
Filminspelning Taxnäs 2008 Uppsala är Bäst ! med Torsten Göthson (Magistern) och Björn Ringström (Glunten). Piano: Inga Svanfeldt,

Utskriftvänlig version (pdf)

<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan