Verksamhetsberättelse för tiden

2 oktober 2009 – 30 september 2010 Bakgrund 
 
Glunt-Akademin (GA) instiftades i januari 2005 vid Eklundshof i Uppsala med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill GA genom sin verksamhet inspirera yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande.
 
Organisatorisk hemvist. GA är sedan 10 juni 2007 formellt en sektion inom Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV). GA utövar sin verksamhet via a) ett nätverk av sångare, musiker och musikintresserade, samt b) en mindre administrerande styrelse. GA har en ledamot inom nätverket och vid EHVV styrelsens möten.
 
Styrelsen 2010. Hans Levander som ordförande och Björn Ringström samt Inga Svanfeldt som övriga ledamöter. Dessutom utsåg årsmötet fyra resurspersoner med närvaro- och yttranderätt: Karl Hogström som repr. för manskören vid Västgöta nation, P G Norman som repr. För CV, manskören vid Norrlands nation, Bobo Hjort som repr. för gluntentusiaster i Stockholm och Harald Bohlin som idéspruta.
 
Ekonomi. GA:s ekonomi handläggs av EHVV:s kassör och redovisas vid EHVV:s årsmöte i juni. Lägesrapport lämnas vid GA:s årsmöte. GA:s intäkter är blygsamma och består av gåvor och donationer. Utgifterna består huvudsakligen av kostnader i samband med Kulturnattens program, kostnader för videodokumentationer och framställning av CD. GA har erhållit ekonomiskt stöd av EHVV.

Nätverket omfattar nu (september 2010) av c:a 175 personer. Nya medlemmar hälsas välkomna.
Deltagande i nätverket är inte förknippat med någon obligatorisk avgift, men medlemmarna rekommenderas att bli betalande medlemmar i EHVV. Man blir medlem i GA:s nätverk genom att anmäla intresse och adress till styrelsens ordförande.
 
Hemsidan www.gluntarna.se (eller www.gluntarne.se) redigeras av Anna-Lena Pikas sedan september 2006, för vilket vi än en gång uttrycker stor uppskattning!
Hemsidan kompletterats fortlöpande under olika rubriker. Detta år har en inventarielista utarbetats och introducerats på hemsidan.
 
En logo för GA har skapats och 2006 donerats till GA av konstnären Carin Ax.
 
Arbete, aktiviteter och händelser under verksamhetsåret
Även om styrelsen är en arbetande och verkställande gruppering förtjänas det att framhålla att några Gluntentusiaster på olika sätt har medverkat i planeringar och aktiviteter.
 
Styrelsen
har under verksamhetsåret verkat dels genom 6 möten, av vilka 4 dokumenterats till hemsidan, dels via e-post.
 
Hemsidan
är ett viktigt forum för dokumentationer, inte minst vad gäller tidigare inspelningar och Wennerbergiana. Förslag till ny layout har diskuterats och blir en angelägen uppgift för 2011.
 
Gluntsång och vissa aktiviteter
Seminarium, årsmöte samt Gluntfrossa 2 oktober 2009.
Seminariet: Gunnar Syréhn presenterade sin nyutkomna bok ”Sparka mot porten och storma! Gluntarne som teater.” Seminariet refereras på GA:s hemsida.
Årsmötet: Protokoll återges på GA:s hemsida.
Gluntfrossan: Den ägde rum på Västgöta nation med pytt och äppelkaka, vi sjöng ett antal Gluntar med stöd av Inga Svanfeldt vid pianot. Lars-Åke Skagegård presenterade sina planer på en ny bok om Gluntarne och Gunnar Wennerberg. Tillsammans med Västgöta Nations manskör Korgossarna genomfördes en ceremoni vid Wennerbergstatyn intill Carolinabacken. 2 oktober är Wennerbergs födelsedag
 
Gluntträning genomfördes på Vg nation 11 mars. En planerad gluntträning i anslutning till EHVV:s våffelmöte 21 mars inställdes. Dvs. närvarande GA-medlemmar övade sig själva på mer ovanliga gluntar. Vi har under året etablerat kontakt med Joel Falck, som leder en manskör vid Katederalskolan i Uppsala i hopp om framtida samarbete.
 
Facebook. Karl Hogström har under året skapat en GA-grupp inom Facebook för att underlätta marknadsföringen av GA.
 
Examenssexan 30 juni 2010. GA medverkade traditionsenligt med Glunten No XXV Examenssexa i samband med EHVV:s sommarsammankomst vid Eklundshof. Framförandet av Harald, Erland och Folke Bohlin samt med Ragnvald Johannes som kypare videodokumenterades och finns nu på  DVD, som finns till försäljning från GA. Dessförinnan hade Folke Bohlin kåserat om Wennerberg vid Eklundshof med musikillustrationer av några unga sångare.
 
Kulturnatten 2010. 11 september genomfördes först Vandring i Gluntarnas Fotspår, medverkande Björn (Magistern) och Magnus (Glunten)  Ringström med dragspelsstöd från Göran Carenbäck. Drygt 50-talet entusiastiska åhörare följde den dryga timmeslånga vandringen med sång och informations-stopp. Sedan hölls den 6:e ”Allsång med Gluntarna” i Alfvénsalen även i år vid två tillfällen under ledning av Hans Levander (Magistern), stöttad av P-G Norman (Glunten) samt av Inga Svanfeldt vid klaveret. Första föreställningen knappt fullsatt med 200 medsjungande åhörare och andra föreställningen cirka 100. Detta program synes alltså vara ett mycket uppskattat inslag i Kulturnatten.
Karl-G. och Lilian Fredriksson samt Lars-Åke Skagegård presenterade sin nyutkomna bok,”Ett Tioårigt Dundrande Kalas – Om Gluntarne och Gunnar Wennerberg” 240 sidor. En nyskriven nutida ”Glunt 31” med temat Kvalborg premiärframfördes under ledning av kompositören Ellinor Skagegård och medförde starka applåder från publiken!
 
Under Kulturnattenprogrammet medverkade Levander – Norman – Svanfeldt även vid en ”Sweden Solar System” ceremoni på Celsiustorget där Saturnusmånen Titan uppmärksammades under detta FN:s utlysta astronomiår bland annat med gluntarna Herre min Gud vad den månen lyser, samt Uppsala är Bäst (där astronomiprofessor Bredman nämns!).
 
Stadsbiblioteket. GA har beslutat deponera ett antal Gluntrelevanta skrifter och inspelningar i Uppsala Stadsbiblioteks Uppsalarum. Förteckning över vad som deponerats ingår i Inventarieförteckningen.
 
Inventarie- och arkivförteckning. Tidigare påbörjat arbete med en inventarie- och arkivförteckning har förtjänstfullt avslutats av Harald Bohlin och Inga Svanfeldt. Den kommer inom kort att läggas ut på GA:s hemsida. Av den framgår bl a, vad som deponerats på Stadsbibilioteket.
 
Ett info-blad om Gluntar och GA har tagits fram och ligger nu på GA:s hemsida under rubriken:  Ska du uppträda inför publik? Tanken är att man kan kopiera upp en liten upplaga av bladet och dela ut efter glunt-program till dem som vill veta mer.
 
Övrigt
Under året har Uppsala kommun invigt Gluntenpromenaderna i området kring Stadsparken och längs Fyrisån. Det handlar om ett folkhälsoinitiativ, utan koppling till Glunt-Akademins verksamhet.


I Lund arrangerades i vintras ett Gluntprogram där Gunnar Syréhn presenterade sin bok om gluntarna som teater och visade praktiskt hur de teatraliska kan levandegöras. Han sjöng själv Glunten och som Magistern medverkade den erfarne gluntsångaren Börje Lång från Åbo. Åhörarna fick själva pröva på att framföra gluntar som teater.

Gåvor och inköp
  • Nyutkomna boken ETT TIOÅRIGT DUNDRANDE KALAS, Om Gluntarné och Gunnar Wennerberg på Podium Distribution 2010 har donerats i ett ex till GA och förvaras hos ordförande HL.

  • Ett Potpurri ur Gluntarne, ingår i cd "Vid denna källa" CAP 21529.Oktetten Ehnstedts Eftr. (Stockholms hemvärnsoktett. Ett ex. har köpts av GA.

Sammanfattande eftertanke
  • Glunt-Akademin har närmat sig yngre sångare, företrädesvis vid Västgöta nation.

  • Glunt-Akademins dokumentation på hemsidan har berikats under det gångna året.

  • Synligheten i Uppsala har ökat, framför allt genom medverkan i Kulturnatten.

  • Verksamheten som en sektion inom EHVV har fungerat tillfredsställande.

 
Uppsala 31 september 2010
Hans Levander, ordförande


Utskriftvänlig version (pdf)

<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan