Verksamhetsberättelse för tiden
1 oktober 2010 – 30 september 2011

  Justerad och kompletterad under årsmötet
 
Bakgrund
Glunt-Akademin (GA) instiftades i januari 2005 vid Eklundshof i Uppsala med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill GA genom sin verksamhet inspirera yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande.
 
Organisatorisk hemvist. GA är sedan 10 juni 2007 formellt en sektion inom Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV). GA utövar sin verksamhet via  a) ett nätverk av sångare, musiker och musikintresserade, samt b) en mindre administrerande styrelse. GA:s styrelseledamot Björn Ringström har under verksamhetsåret tillika varit ledamot av EHVV:s styrelse.
 
Verksamhetsåret 2010-2011
Nätverket omfattar nu (september 2011) av c:a 175 personer. Deltagande i nätverket är inte förknippat med någon obligatorisk avgift, men medlemmarna rekommenderas att bli betalande medlemmar i EHVV.
 
Årsmötet 2010: Protokollet från detta ligger på vår hemsida under rubriken Glunt-Akademin. Av det framgår att årsmötet inte kunde utse någon ordförande för den nya mandatperioden. Övriga ledamöter av bestyrelsen, Inga Svanfeldt och Björn Ringström, omvaldes liksom resurspersonerna Karl Hogström, PG Norman, Bobo Hjort och Harald Bohlin. Ny resursperson med ansvar för GA:s medverkan i Kulturnatten blev Hans Levander. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse en ordförande för tiden fram till nästa årsmöte. Sedan ytterligare några förslag prövats men de föreslagna avböjt utsåg styrelsen 26 november Harald Bohlin till ordförande för tiden fram till årsmötet 2011.
 
Ekonomi. GA:s ekonomi handläggs av EHVV:s kassör och redovisas vid EHVV:s årsmöte i juni. Lägesrapport lämnas vid GA:s årsmöte. GA:s intäkter är blygsamma och består av inkomster av försäljning av cd och DVD. Utgifterna består huvudsakligen av kostnader i samband med Kulturnattens program, kostnader för videodokumentationer och framställning av CD och DVD. I aug. 2011 har vi enl. uppgift från EHVV:s kassör Sven Kempe på vårt konto 6365:-
 
Arbete, aktiviteter och händelser under verksamhetsåret


Ett Gluntseminarium ägde sedvanligt rum före årsmötet. Då analyserades ett förslag om en kartläggning av glunt-traditioner under 1900-talet: Bör – och kan  – en sådan göras? I så fall: Hur utforma frågorna och hur hantera inkomna svar? Det resulterade i att två handledare är intresserade och håller ögonen öppna efter lämpade studenter i musikvetenskap eller angränsande ämne, som kan tänkas välja detta ämne.
 
Gluntfrossan efter årsmötet präglades som vanligt av glada gluntar, någonting att äta och samtal kring gluntrelevanta frågeställningar. Lilian och Karl G Fredriksson och Lars-Åke Skagegård presenterade sin bok ”Ett tioårigt dundrande kalas. Om Gluntarne och Gunnar Wennerberg”, som blivit färdig till Kulturnatten. Mot slutet av Gluntfrossan anslöt Västgöta nations manskör i frack och sångarmössor för att tillsammans med GA:s medlemmar öva några gluntar.
Därefter sökte vi oss i smågrupper upp till Wennerbergsstatyn för att högtidlighålla Gunnar Wennerbergs 194:e födelsedag. Sedan Gunillaklockans toner klingat ut stämde Vg-kören upp några sånger av Wennerberg. Lilian Taube lade ner en blomsterbukett vid statyn. Några tog sig därefter ner till skulpturen över Glunten och Magistern och sjöng i nattmörkret ”Herre min Gud” – den glunt som anges i halvcirkeln ovanför statyn.
 
Gluntträning genomfördes på Vg nation 11 mars. En planerad gluntträning i anslutning till EHVV:s våffelmöte 21 mars inställdes. Dvs. närvarande GA-medlemmar övade sig själva på mer ovanliga gluntar.
 
Examenssexa: GA stod för framförandet av Examenssexan vid EHVV:s årsmöte 29 maj med Hans Levander (Glunten), Harald Bohlin (Magistern) och Inga Svanfeldt (piano).
 
Allsång med Glunten i Alfvénsalen under Kulturnatten 10 sep. i samarbete med EHVV. Programmet bifogas.
 
Inventarie- och arkivförteckning har lagts ut på GA:s hemsida. Av den framgår bl. a. vad som deponerats på Stadsbibilioteket.
EHVV fick i gåva 2007 av Ingemar Perup ett ex. av Gluntit (finska översättn. av Gluntarna). Preses för EHVV har under året överlämnat det som deposition till GA. Detta ex. har Stadsbiblioteket fått låna för att göra en kopia som tillförts Wennerberghyllan i Uppsala-rummet.

På initiativ från föreg. styrelse gjordes en DVD-inspelning av Examenssexa på Eklundshof, framförd vid EHVV:s årsmöte maj 2010 av Folke, Harald och Erland Bohlin. Den har under året sålts à 40:- plus porto. Likaså har sålts CDn ”GLUNTAR MED GITARR”.  Magistern: Björn Ringström, Glunten: Magnus Ringström, gitarr: Adam Taube. 14 av Gluntarna inspelade 2008 i Uppsala, producerad av exekutörerna under glada tillrop från Eklundshofs Vänner och Väninnor. Häfte med kommentarer av Tom Lundin om Gunnar Wennerbergs Gluntarne samt Adam Taube om Varför Gitarrgluntar?
 
Kontakt med yngre sångare: Vi har under året hållit viss kontakt med manskören vid Katedralskolan i Uppsala i hopp om framtida samarbete. Kontakter med nationskörer (V-Dala, Småland, Östgöta) har etablerats i samband med programmet Fyra Lyckliga Män. Adam Taube har - sedan VB lagts ut på nätet - informerat Birkarlarna (inom Norrlands Nation) om gluntar och på gitarr ackompanjerat P G Norman och Harald Bohlin i några gluntar.
 
Kontakt med medlemmarna: Under våren sändes ett rundbrev ut. Därefter har vi sökt uppdatera post- och e-postadresser till de medlemmar, som vi tappat kontakt med, som efterhand fått del av rundbrevet.
 
Hemsidan
är ett viktigt forum för dokumentationer, inte minst vad gäller tidigare inspelningar och Wennerbergiana. Den redigeras av Anna-Lena Pikas sedan september 2006, för vilket vi än en gång uttrycker stor uppskattning!
Hemsidan kompletterats fortlöpande under olika rubriker. Nyheter 2010-2011 på GA:s hemsida:
Vi har bl a skaffat en ny, förhoppningsvis mer lockande förstasida, ett klotterplank och en sökmotor, som täcker allt som finns på hemsidan.
På hemsidan finns rapport om vad som förvaras på Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm i dess lokaler vid Gäddviken av handlingar från de två tidigare Wennerbergsällskapen.
Man får också tips om var man kan beställa gluntar i blindskrift och som talbok.
Vårt webb-hotell har under våren tillhandahållit statistik om hur många besökare hemsidan haft och i viss mån från vilka länder de kommit. Den återfinns på vår hemsida under rubriken Besöksstatistik. Bara under januari 2011 hade vi t ex besök från 29 länder, t ex Japan, Seyschellerna, Indonesien och Ukraina. Även om många nog kommit dit av misstag är det intressant att se. Totalt sedan oktober 2008 har hemsidan haft 61 306 besök. Eftersom sidan påbörjades 2006 kan siffran uppskattas till minst 61 500.
 
På hemsidan har scannats in Theodor Siersteds Oplysninger og Ordforklaringer på danska till svårare ord i Gluntarna.
 
På hemsidan har vi fört in översättningar gluntar till transpiranto och esperanto. Rubriken Tidigare uppdateringar ger en översikt över vad som i övrigt tillförts under året.
 
Styrelsen
har under verksamhetsåret verkat dels genom 5 möten, som dokumenterats på hemsidan, dels via e-post.
Styrelsen har i planering och aktiviteter även biståtts av några andra Gluntentusiaster.
 
Donationer
Hugo Isaksson har under året donerat minnen av sin pappas gluntsång på 20- och 30-talen med en sångluta, noter, affischer och andra gluntrelevanta inventarier (se bilaga till styrelsens protokoll 2010-11-15). Kerstin Brandtberg har bjudit på kostnaderna för att lutan kommer att repareras till spelbart skick av musikinstrumentmakare Tommy Jakobsson. Denne har givit GA ett generöst lågt pris för detta.
 
Stefan Mahlstein har donerat 300 dubbel-cd med en utmärkt inspelning av samtliga gluntar med Fredrik Wiberg, Magistern och Stefan Ernlund, Glunten ackompanjerade av Per Peterson (pseudonym). I boxen ligger också ett texthäfte med en historik över Gluntarna och texter till samtliga gluntar. GA får behålla hela inkomsten av försäljning av denna box. Vi har i vår tur velat vara generösa och satt priset till bara 100:- per box plus porto.
 
Gunnar Eneskär har till GA skänkt sin bok ”Sicket ett liv” och rättighet att på vår hemsida lägga ut hans inspelning från 1950 av Gluntar och De Tre med Gunnar Rosenqvist och Uno Ebrelius och med Ejnar Haglund vid pianot. Styrelsen gläder sig åt detta.
 
Gunnar Syréhn har skänkt sin bok: Två juvenila sångspel – med sångtexter av Gunnar Wennerberg: ”Här är gudagott at vara” och ”Elefantens kärleksliv” till GA.
 
Deposition
GA har under året deponerat inspelningar och texter på Uppsala Stadsbibliotek att förvaras i dess Uppsalarum. De är därmed tillgängliga för allmänheten under betryggande former.
 
Carolina har på initiativ från GA skaffat sig en kopia av en tysk doktorsavhandling om Gluntarne, framlagd 1942: Kornitzky, Hans Georg (Hansgeorg): Wennerbergs "Gluntarne". Ein Beitrag zur nationalschwedischen Literatur. (Diss.) Hamburg 1940 bl. (Maskinskrift). GA har fått avhandlingen i form av ett USB-minne.
 
Gåva: Under året har vi skänkt en omgång Gluntnoter med text till Eklundshof som lovat låta binda in dem och hålla dem tillgängliga för sina gäster.
 
Glunt-Akademin har kännedom om ett 10 tal framträdanden under detta år som gluntentusiaster medverkat vid i såväl officiella som privata sammanhang.
                                                                  *
Vi har ett trevligt uppdrag att på olika sätt förmedla glunttraditionen till kommande generationer.
 
Uppsala i september 2011

Harald Bohlin                        Inga Svanfeldt                        Björn Ringström
 t.f. ordförande
 
Bilaga:
Program för Allsång med Gluntarna
 


 

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan