Verksamhetsberättelse för tiden
1 oktober 2011 – 30 september 2012


Bakgrund
Glunt-Akademin (GA) instiftades i januari 2005 vid Eklundshof i Uppsala med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill GA genom sin verksamhet inspirera yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande.

Organisatorisk hemvist: GA är sedan 10 juni 2007 formellt en sektion inom Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV). GA utövar sin verksamhet via a) ett nätverk av sångare, musiker och musikintresserade, samt b) en mindre administrerande styrelse. GA:s ordf. har under perioden varit närvarande vid sammanträden med EHVV:s styrelse.
Nätverket av GA-intresserade omfattar f.n. 180 personer. Deltagande i nätverket är inte förknippat med någon obligatorisk avgift, men medlemmarna rekommenderas att bli betalande medlemmar i EHVV.

Årsmötet 2011: Protokollet från detta ligger på vår hemsida under rubriken Glunt-Akademin. Till ledamöter av styrelsen valdes: Hans Levander ordf samt Inga Svanfeldt och P-G Norman. Resurspersoner som bl a stödjer verksamheten har varit Karl Hogström, Bobo Hjort och Harald Bohlin samt Anna-Lena Pikas med hemsidan.
Ekonomi: GA:s ekonomi handläggs av EHVV:s kassör och redovisas vid EHVV:s årsmöte i juni. Lägesrapport lämnas vid GA:s årsmöte. GA:s inkomster kommer från försäljning av CD, som donerats av Stefan Mahlstein. Utgifterna består huvudsakligen av kostnader i samband med Kulturnattens program och vissa transport-kostnader i samband med att vi framträder för att ge kännedom om GA.

Arbete, aktiviteter och händelser

Gluntseminarium: Det ägde sedvanligt rum på Västgöta nation i samband med årsmötet 2011 med Adam Taube som inledare och med Gunnel Fagius som kommentator på temat: ”Gluntsång och gitarrspel. Om olika sätt att ackompanjera gluntar.” Adam bidrog med en intressant historik kring gitarrens roll under 1800-talet och berättade om Wennerbergs relation till pianot. Själv hade Wennerberg troligen föredragit gitarr men det fanns fördelar med att trycka gluntarna med pianoackompanjemang. Gunnel Fagius kom med synpunkter på pianots roll som en självständig stämma och om hur viktigt det är att alla parter lyssnar på alla; det är inte så enkelt som att pianisten bara ska följa sångarna. Några gluntar sjöngs till gitarr resp. piano med efterföljande diskussion. Seminariet presenteras närmare på www.gluntarna.se (Seminarier och Styrelsen, Gluntfrossa, Rundbrev).

Gluntfrossan efter årsmötet präglades som vanligt av glada gluntar, någonting att äta och samtal kring glunt-relevanta frågeställningar. Ceremonin vid Wennerbergstatyn i Carolinabacken genomfördes med Västgöta manskör.

Gluntträning: 23 mars på Västgöta nation provade sig 20 talet gamla och nya gluntsångare igenom 10-talet vanliga och även mer ”avancerade” gluntar till Inga Svanfeldts pianostöd.
Examenssexa vid EHVV:s årsmöte: GA stod även i år för framförandet 3 juni  med Hans Levander (Glunten), Harald Bohlin (Magistern) och Johannes Jonsson (piano).

Allsång med Gluntarna: Under Kulturnatten 8 september gernomfördes i Alfvénsalen två ”föreställningar”. Nytt inslag var smakprov på kommande Glunt-musikal i november ”Gluntarna 2012 – Reloaded” där Joakim Englund & Gabriel Gumucio agerar Glunten resp. Magistern. Uppskattningsvis anslöt 150 + 100 åhörare och gluntintresserade sångare till årets allsång. Åldersprofilen kring 60+.

Diverse framträdanden: Bland knappt 20-talet för oss kända framträdanden i Uppsala och Stockholmsregionen kan vi nämna: Nationssjungningar på Norrlands, Östgöta och Kalmar, framträdande vid Uppsala Körforums nationella kördirigentmöte 27 jan, Gluntsjungande i samband med Stockholms OD samt Uppsala Orphei Veteraners repetitioner, informationssjungningar för Heimdal och Pharmacia Veteraner, medverkan vid Clean Upsala programmet på Stora Torget 4 maj, Poul Bjerresällskapet,Vårstavi 5 maj, Uppvaktning av Fredens Hus ordförande A-C Haglund 25 aug på Slottet.

Kontakt med yngre sångare: GA:s målsättning är att nå och inspirera yngre sångare. Vi hoppas att fram-trädanden enligt ovan samt nya sångare som medverkade vid Allsången under Kulturnatten har inneburit att Gluntarna blir alltmer kända och intressanta för yngre sångare.
OBS: Ett steg och en modell i denna ambition har varit att besöka en manskör efter ordinarie repetition och då öva några av de mer ovanliga gluntarna där tenorer sjöng Magisterstämman och basar tog sig an Gluntstämman. Vi vill rekommendera denna modell till GA:s medlemmar där många är köraktiva! På Kalmar nation gjorde vi sammaledes med dess blandade kör där damerna sjöng Magistern och herrarna Glunten.

Kontakt med medlemmarna: Uppdatering av post- och e-postadresser pågår kontinuerligt.
Under arbetsåret har två rundbrev sänts ut (dec -11 och jan – 12). Information via Face-book sker också.
OBS: Meddela oss när du byter E-post adress – tack.  (hans.levander@telia.com )
Hemsidan: Vi tackar åter Anna-Lena Pikas för stort engagemang i uppgiften som web-redaktör! Vi vill rekommendera alla GA intresserade att titta in på hemsidan och botanisera bland inspelningar eller Wennerbergiana information som blir alltmer avancerad.

Under året bland annat införts: Tempobeteckningar i Gluntarne, Gluntar i litteraturen, John Omberg, Norrl. (vars namn-teckning finns på den bild av gluntnoter, som pryder hemsidans förstasida) Videoinspelning Gluntvandring 2010 med Gluntsång och kommentarer om staden på 1840-talet. Mat i Gluntar.  Klingande överföring av GA:s överföring av äldre inspelningar:  51 Gluntar • 35 sångare • 1903 - 1935 Gunnar Eneskär m. fl. sjunger Examenssexan och ur De tre.

Mustiga skrönor om Glunten och Magistern - presentation av Gunnar Syréhns senaste bok: ”Två juvenila sångspel” med underrubriken: ”med sångtexter av Gunnar Wennerberg” (Gidlunds förlag,  2011). Under "Gluntarne och Wennerbergiana" har vi öppnat en länk för personliga gluntminnen. Nils-Johan Höglund har börjat och vi ser fram mot att det ska inspirera fler att bidra.

Styrelsen har under verksamhetsåret verkat dels genom möten på Grand Hotell Hörnan, dels via e-post.
Styrelsen har i planering och aktiviteter även biståtts av andra Gluntentusiaster.

Donation: GA har under året som gåva fått en 78-varvs gluntskiva med Oscar Ralf och John Johansson av EHVV:s ordförande Kåre Eriksson. Gåvor deponeras om så passar vid Stadsbibliotekets Glunt- och Wennerberghylla inom Uppsalarummet. Inventarielistan uppdateras kontinuerligt.

Vi har ett fortsatt trevligt uppdrag att på olika sätt förmedla glunttraditionen till kommande generationer.

Uppsala i september 2012
Hans Levander, Inga Svanfeldt, PG Norman.

Bilaga: Program för Allsång med Gluntarna 8 sept 2012.
 
 


 

Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan