Var Wennerberg professorskompetent?

Sven G. Svenson nämner att Wennerberg 1865 avstod från att söka den lediga professuren i estetik vid Uppsala universitet för att han hade bättre lön som chef för ecklesiastikdepartementets läroverksbyrå (not 34 i fjärde kapitlet). Intressant dock att han 17 år efter att han lämnat universitet kunde tänka sig att kanske få en professur. Han hade ju under mellantiden inte ägnat sig åt vare sig forskning eller akademisk undervisning.Det kan därför ha sitt intresse hur han uttryckte sig till vännen Carl Rupert Nyblom, som sen fick professuren.

Om Nyblom sökte och ansåg sig mer meriterad än medsökande skulle W. inte söka tjänsten, annars skulle han söka. ”Jag har det troligen i ekonomiskt avseende vida bättre här, än jag skulle få i Uppsala som professor, men också i nästan alla andra avseenden sämre.” Nyblom tycks ha svarat att han avsåg att söka och Wennerberg sökte inte. (Holger Nyblom: Föräldraminnen, Stockholm 1949 s.60 ff)

Vi vet alltså inte hur W. skulle bedömas om han sökt professuren. Men nog är det intressant att han själv ansåg sig kompetent och att Carl Rupert såg honom som en reell konkurrent, innan W. skrev sitt brev?

H. B.