Glunt-Akademin

Minnesanteckningar från årsmötet 2 oktober 2008 kl. 15.00
Lokal: Tornrummet Västgöta nation
                   

Närvarande Torsten Göthson


Nils-Johan Höglund


Carl-Olof Jacobson


Ragnvald Johannes


Hans Levander


Lars Linder


Harald Bohlin från p. 4

  1. Årsmötet öppnas av Torsten Göthson.

  2. Till mötesordförande utses Torsten Göthson och till sekreterare Nils-Johan Höglund.

  3. Verksamhetsberättelsen för tiden 25 oktober 2007 – 2 oktober 2008 kommenteras på några punkter och godkännes.

  4. Glunt-Akademin är en sektion inom föreningen Eklundshofs Vänner och Väninnor och ekonomin handhas av föreningens kassör i egen räkning och kommer att granskas av dess revisorer vid årsmötet 2009. Ordföranden påpekar, att en i räkenskaperna påförd utgiftspost rätteligen skall belasta Eklundshofs Vänner och Väninnor. Mycket tack vare försäljning av cdskivor har Akademin en god ekonomi. Som tack till Ragnvald Johannes för hans arbete med att överföra gamla gluntinspelningar till en cd överlämnar Hans Levander en plakett –  införskaffad i IRAN – föreställande en vevgrammofon.

  5. Torsten Göthson presenterar Akademins hemsida www.gluntarne.se   Webbredaktör Anna-Lena Pikas gör en förnämlig insats, hemsidan förnyas och kompletteras fortlöpande genom insatser från flera håll. Sedan sidan öppnats har den haft 15 000 besök.

  6. Årsmötet beslutar att omvälja Torsten Göthson, Karl Liljas och Hans Levander med Torsten Göthson som ordförande. Vidare beslutas att erbjuda en plats i styrelsen för manskören vid Västgöta nation liksom för manskören vid Norrlands nation.

  7. Planeringen för nästkommande års möten diskuteras.

  8.  Årsmötet avslutas, varefter man avtågar till Carolina där man under sakkunnig ledning beser Wennerbergs handskrifter m.m. Härefter återsamling med tillkommande medlemmar och sångare till  ”Gluntfrossa”. Kvällen avslutades med sång vid Wennerbergsstatyn med anledning av Gunnar Wennerbergs 192:e födelsedag.

    Torsten Göthson         Nils-Johan Höglund<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan