MINNESANTECKNINGAR

Glunt-Akademin            
Inom Eklundshovs Vänner och Väninnor   
Sammanträdesdag  2005-10-23

Årsmötet 2005

Närvarande: c.a 40 Gluntentusiaster enl. bif. förteckning

1. Formalia
Hans Levander hälsade välkommen och valdes att leda årsmötet med Harald Bohlin som sekr.
Något formellt protokoll behövdes inte men minnesanteckningar skulle upprättas som ej behöver justeras. Därför är nedanstående referat ej kontrollerat av dem som uppges vara sagesmän. Dessa noteringar är således interna.)

Mötet accepterade det förslag till dagordning som Hans Levander upprättat och delat ut där också bakgrund till dagens möte återges (bilaga).

Akademin utgör ett informellt nätverk av Gluntentusiaster.

2. Ordföranden utlyste en brain-storming kring akademins uppgifter och verksamhetsformer.

Lars Linder: Hur engagera de unga t. ex. i Allmänna Sången? Kanske kan man erinra om Gluntens och Magisterns rundvandring på torget eller anordna något jippo vid Wennerberg-statyn en viss dag varje år. Det är viktigt att vi syns.

Hans Levander: Vi kanske kan koppla detta till kulturnatten?

Börje Lång berättade om intresset för Gluntarna i Finland. Flera av dem finns översatta till finska. Vid Åbo akademis musikvetenskapliga institutionen har föreslagits att någon skulle skriva uppsats om Gluntarna.

 Carl-Olof Jacobson: Varnar för formella stadgar redan från början. Möjligen kan det efter-hand visa sig vara praktiskt.
Akademin bör ledas av ett par personer.

Gunilla Jacobson: En preses och en direktör!

Christer Åsberg: Ja, minst en utöver Hedersglunten eller Hedersmagistern.
Eftersom vi ingår i Eklundshovs Vänner och Väninnor (EHVV) må dess styrelse gärna utse en av ledarna för akademin, gärna en pianist.
Vad som händer ska dokumenteras. ”Minnet är inte vad det varit, såvitt jag kommer ihåg.”
Ledningen bör rapportera till EHVV:s styrelse.

Hans Levander: Ja, det är stöd från EHVV som är akademins ekonomiska underlag.

Hasse Samuelsson: Notera på webben vem som har intressant material. Gör en förteckning över aktiva Gluntsångare runt Uppsala. Studenter måste få jobb som gluntsångare. Webbsidan bör vara öppen, så akademin inte tar ansvar för hur det låter!

Hans Levander: Det behövs alltså en webbsideredaktör. Det blir då fyra personer som bör väljas. T.v. har jag hjälp av min svärson.
Börje Lång: Pianisten viktig. Bör synas i logon (kommentar till förslaget från Carin Ax, som visar enbart Glunten och Magistern i gröngräset.)

Carl-Olof Jacobson: Richard Ringmar och jag har haft tre Gluntkostymer, de bör tillfalla akademin och skötas av akademin. De kan lånas ut mot avgift för underhåll (inom eller utanför akademins krets).

Folke Bohlin: Den manifestation vid Wennerbergstatyn, som Lars Linder föreslog, bör äga rum 30 nov., den dag Glunten och Magistern möttes. Då skulle man sjunga hela ”Viken tidens flyktiga minnen” . Den sången är bland de finaste vi har från 1800-talet, och den är ej politiskt belastad. I facklors sken. Sen fortsätta med Stor-Glunten. Vi kan be Robert Sund att skriva om pianostämman för manskör. Sen fortsätter festen på Eklundshov.

Carl-Olof Jacobson: Lysande, men vi måste fjärma oss från den politiska kopplingen till          30 nov. Går nog om vi utgår från ”tidens flyktiga minnen”.

Hur ska vi nå de unga sångarna? Vi bör försöka få musiklärarna på gymnasierna att sprida intresset för Gluntarna. Vi kan börja med att testa de musiklärare vi har med i akademin.

Gunnel Fagius: Gå på dem som går på musiklinjen på gymnasiet.

Hans Levander: Ett nyhetsblad?

Gunnel: Musiklärarna på estetiska linjen, ej yngre klasser. Akademin kan erbjuda skolorna att vi kommer ut och framför några Gluntar i skolorna.

Gunilla Jacobson: Ordna tävling i Gluntsång. En årlig Gluntfestival.

Hans Levander: Vi kanske kan diskutera med EHVV att utlysa stipendium.

Folke Bohlin: Akademin kanske kan ta initiativ till en nyutgåva av vissa Gluntar med förklaringar och kommentarer. En behändig utgåva med nyskrivna kommentarer. Det skulle kunna underlätta för dem som vill börja.

Hans Levander: Den skulle kunna läggas ut på hemsidan.
Gluntarna har egen livskraft som är smittande.

Folke Bohlin visade en trycksak från Musikhögskolan i Malmö där man på förstasidan hade en stor bild av ett Gluntpar. Trycksaken överlämnades till Gluntakademins blivande arkiv.

Hans Levander: Den högskolan borde stå med på listan över intressenter.

Erland Bohlin: Glunttävlingen skulle kunna ha två  faser: först får skolungdom i hela landet skicka in videos, sedan väljer vi ut några till en final i Uppsala.

Hans Levander: Erlands förslag får mig att tänka på den fina TV-serien från England om uttagning av operasolister.
Carl-Olof Jacobson: Går det för flickor att vara med och tävla?

Hans Levander: Vad som hänt: 5 juni hade EHVV Examenssexa. Där fick vi höra ett nytt arr. av Gluntar för blåsarsextett. Under Kulturnatten hade vi allsång med Gluntar i Alfvénsalen. Nästa år blir det en dubblerad föreställning. Än har vi inte lyckats finna yngre sångare men  nästa gång hoppas jag vi får höra yngre, för det är vår viktigaste målsättning.

Inga Svanfeldt: Ordna en Gluntvandring till de rätta platserna! Var bodde Beronius?

Björn Ringström: Det kunde ske på Kulturnatten under eftermiddagen.

Hans Levander: Gärna det – kanske med blåsarrangemang?

Christer Åsberg kommenterade förslaget till logga av Carin Ax. Ett ovanligt perspektiv att se dem bakifrån i en avspänd situation. Här är texten i focus där pianot aldrig nämns. Om man skulle sätta in en pianist i bilden försätts man till ett senare stadium.

Ordföranden sammanfattade diskussionen: Det har föreslagits att vi ska försöka ordna någon form av framträdande, kanske en tävling knuten till EHVV, att vi ska medverka under Kulturnatten i Alfvénsalen, att vi ska göra någon offentlig manifestation under hösten, t. ex. 30 november (politiskt neutralt!) och att Harald Bohlins PM  om Wennerbergiana ska läggas in på vår hemsida.

3. Beslut:
att utse tre personer att leda akademin det närmaste året. Därtill valdes Hans Levander, Harald Bohlin och Björn Ringström.

Vid pennan
Harald Bohlin

Kallelsen
<<<Tillbaka till första sidan