Noteringar vid GAs styrelsemöte med resurspersoner 11 april 2011

på Grand Hotel Hörnan.      

 

 Närvarande: styrelseledamöterna Inga, Björn och Harald, resurspersonerna Hans och PG.

1. Vi inledde med att fastställa utsänt förslag till föredragningslista, dock att frågan om datum för nästa möte sparades till sist.

 

 2. Meddelanden

a) Styrelsen har, enligt vad som beslutades vid föregående sammanträde, per capsulam beslutat att låta överföra band med Richard Ringmars och Carl-Olof Jacobsons insjungning av gluntar på engelska till digital form för att lägga ut på vår hemsida.

 

b) ) Gluntträning 2 mars på Vg. Information hade lämnats på Facebook och på OD:s hemsida. Pga kollision med repa för Vg:s manskör samma kväll och andra omständlig-heter kom inga nybörjare men de som var där övade på lite ovanligare gluntar.

 

c) Ett informationsbrev till medlemmarna sändes ut 18 mars om vad som hänt senaste halvåret och vad som planeras för tiden fram till årsmötet 2011.

 

3. GA:s ekonomi

a) Björn meddelade att han fortfarande inte fått information om vårt ekonomiska läge men hoppades få det vid efterföljande möte med EHVV:s styrelse.

 

b) Bland dokumenten i Torsten Göthsons arkiv finns en kopia av skrivelse från honom till vår dåvarande kassör, att Torsten ur egen kassa lagt ut 3000:- för kostnaderna för att ta fram gluntnålar. Han bad henne kontrollera om han kommit ihåg att skriva faktura till GA på detta belopp. Kristina Gunér Göthson har 28 febr, uppmanat oss att glömma denna fråga. Styrelsen beslöt att med varmt tack till Kristina ta emot denna form av donation till GA, som Torsten la ner så mycket tid och engagemang på.

 

c) Vidare finns bland Torstens dokument kopia av en anmodan till kassören att betala ut

968 kr till Gunnar Syréhn, som nyligen uppgivit att han inte fått denna ersättning för sina utlägg. När räkenskaperna blir tillgängliga ska det kontrolleras, om utbetalningen skett. Om inte, ska den nu verkställas.

 

d) Vi önskar att det av bokföringen ska framgå utgifter och inkomster från cd- och DVD-försäljning.

I ekonomiska redovisningen vid EHVV:s årsmötet har använts två poster: Gluntfonden och Glunt-Akademin. Oberoende av hur de tillkommit ser nuvarande styrelse inte att denna uppdelning fyller någon funktion.

 

4. Depositionen på Stadsbiblioteket offentliggjordes 5 april under en gluntafton då Björn och Magnus Ringström framförde ett antal gluntar med Johannes Jonsson vid pianot under den presentation av boken ”Ett tioårigt dundrande kalas” som Lilian och Karl G. Fredriksson gjorde tillsammans med Lars-Åke Skagegård.

 

5. Valborg på Vg. Vid föregående möte anmälde Karl att Västgöta nation hört sig för om gluntsång under Valborgsfirandet. Han har nu meddelat, att han planerar genomföra detta med hjälp av två vänner i Vg:s manskör.

 

6. Examens-sexan på Eklundshof vid EHVV:s årsmöte 29.5. Inga ackompanjerar, Hans sjunger Glunten och redovisade för sin planering för vem som ska sjunga Magistern.

 

7. Kulturnatten. Inga har deltagit i förmöte. Hans har bokat Alfvénsalen. Björn är villig att då sjunga Magisterns roll och Hans Glunten. Pianistfrågan diskuterades. Som extra-inslag nämndes presentation av hemsidan, bl a översättningar och den tyska dr-avhandlingen om Gluntarne. Några glunttexter på engelska ska kopieras och delas ut för allsång.

 

8. Tidigare beslut att årsmötet äger rum 2 okt. står fast. Adam bestämmer om utformningen av seminariet, t ex  om några ska ombes förbereda inlägg. Under Glunt-frossan sjunger vi några gluntar på engelska. Vi räknar med att Vg manskör senare strömmar in för gemensam sång, innan vi går till Wennerbergstatyn.

 

9. Lutan. Inga informerade om att instrumentmakaren inte hunnit göra någon bedömning. Vi diskuterade en precisering i vår fråga till honom.

 

10. Inventarie- och arkivförteckningen är i princip färdig och är nu utlagd på hemsidan.

Den kommer kontinuerligt att uppdateras. Utdrag ur den har sammanställts betr. vad som deponerats på Stadsbiblioteket. Arkivförteckningen kommer efterhand att preciseras. Det skulle till protokollet föras ett tack till Inga och Harald för deras arbete med dessa förteckningar.

 

11. Hur ska vi i kärntruppen kommunicera bäst? Vi fortsätter att förlägga våra möten en timme före EHVV:s styrelsesammanträden men vid behov kan vi mötas därutöver. Flödet av mail bör koncentreras till färre tillfällen och med tydlig markering om det är information eller förutsätter ställningstagande. De flesta vill spara argumentering till sammanträdena.

 

12. Hemsidan med engelska bandet (se p. 2 a ovan). Bandet har av praktiska skäl ännu inte kommit till Christer Eklund men det som hindrat tycks nu vara löst. Däremot har hemsidan kompletterats varje vecka med annat material. Styrelsen uttryckte sin glädje över detta.

 

13. Det finns gluntnålar mm. på Eklundshof enl. information bland Torsten Göthsons dokument. Björn ska informera oss om detta vid kommande möte.

 

14. Principer för utdelande av gluntnålen. Frågan diskuterades men tas upp igen vid nästa möte.

 

15. Kopiering av Gluntit (finska översättn. av Gluntarna)? Under mötet inträdde preses för EHVV och överlämnade som deposition ett exemplar av Gluntit, som EHVV erhållit i gåva 2007 av Ingemar Perup. Detta ex. kan ställas till förfogande för Stadsbiblioteket för kopiering för att tillföras Wennerberghyllan i Uppsalarummet.

 

16. Harald presenterade Theodor Siersteds Oplysninger og Ordforklaringer på danska till svårare ord i Gluntarna.  Han hade frågat Det Kongl. Bibl. i Köpenhamn om Gluntarne finns översatta till danska och fått svar från Anne Ørbæck Jensen att det inte finns någon sådan översättning.  Hon hade gått in på vår hemsida och sett att vi också noterar arrangemang av gluntar och sände oss därför information om fem arrangemang som nu finns på vår hemsida. Hon tipsade dessutom om Siersteds skrift. Denna text har scannats in och kommer inom kort att läggas ut på vår hemsida. Harald fick i uppdrag att tacka Anne för at hon gjort mer än hon blivit ombedd om med ett ex av GA:s överföring av gluntar 1903-53 och en DVD med Examenssexan.

 

17. Harald presenterade Hans Georg Kornitzky: Wennerbergs "Gluntarne". Ein Beitrag zur national-schwedischen Literatur. (Diss.) Hamburg 1942 bl. (Maskinskrift). Eftersom disputationen ägde rum under krig, utgavs den endast i maskinskrift och spreds inte heller utanför Tyskland. Efter påstötning från GA har Carolina nu skaffat in en kopia av denna avhandling, som Harald lånat och nu kunde visa upp.

 

18.  Ska vi försöka få sälja viss cd? Harald fick i uppdrag att fråga berörd producent om vi som gåva kan få ta över 100 ex av hans överupplaga så att inkomsterna går till GA.

 

19. Vår överföring av Gluntar 1903-1953 är praktiskt taget slutsåld. Frågan om nyproduktion bordlades till nästa sammanträde.

 

20. Sommargluntar? (Se minnesanteckningar från styrelsemötet 6 sept. 2010). Frågan bordlades efter vissa kommentarer till kommande möte. Vi konstaterade att det i så fall bör bli som del av arrangemang med bredare grepp, kanske som inslag i Parksnäckan. Vi orkar inte själva arrangera något sådant.

 

21. Kommande möten: EHVV:s nästa styrelsemöte äger rum 29.aug. Vi beslöt att träffas denna dag kl. 17.00 – 18.00. Dessförinnan ska vi mötas 31 maj kl. 17.00.

 

Harald Bohlin

Interimsordf., tillika sekr.