Glunt V Glunten på föreläsning

Stickord i W:s kommentarer:
”Jag skäms som en bonde”, Ecclesiastikum, ”klockan blev både sex och sju”.

Översättning till esperanto

Studenterna hade då ingen skyldighet att besöka föreläsningar eller avlägga examen; för att räknas som en akademisk medborgare räckte det gott och väl att han erlade en blygsam avgift till sin nation och att han inte gjorde sig skyldig till något förargelseväckande beteende. Om dessa villkor var uppfyllda fanns ingenting som hindrade att han kunde kvarstå som student i åratal eller till och med decennier. (Carl Frängsmyr: Uppsala universitet 1852-1916, Uppsala 2010 s. 287)

Assessor enl SAOB:  af lat. assessor, (sakkunnigt) biträde vid domstol  ( l. ämbetsförrättning; af assidere sitta (ifr PRESIDENT, SESSION); med; med afs. på bet.-utvecklingen jfr BISITTARE (samt STOLS-BRODER)] (numera, utom i a, b o. e, bl. i Finl.) beteckning l. titel för ledamot af (l. bisittare i) kollegialt ämbetsverk; …
e) (tillfällig anv., skämts.) med tanke på själfva sittandet: bisittare. DALIN Arg. 2: 201 (1734, 1754). Främsta bänken (i föreläsningssalen) stod obesatt; / Der blef jag nu assessor. WENNERBERG 2: 24 (1849, 1882)

tog så av mig min gråa hatt:  chapeau gris var senaste mode 1846, påpekar Einar Malm i Men med glödande runor (s. 308)

"att som Fama lär tuta"
Fama = ryktet. Jfr "famös"

Fama var dotter till Tellus, ryktets och berömmelsens gudinna, hennes följeslagare var Susurri, skvallrets gudinna, Credulitas misstagens och godtrogenhetens gud, Laetitia, lyckans gudinna, och Timores, fruktans gud.
I konsten avbildas hon ofta med trumpet och med vingar.


Lars Lönnroth har påpekat att när Glunten i professorns åsyn somnar på en föreläsning så är det i 1840-talets Uppsala fråga om en svår social malör, medan däremot motsvarande försyndelse på 1700-talet (eller 1970-talet) inte skulle ha varit särskilt allvarlig. Det är Gluntens sociala framtid som här är i gungning - precis som när han i fyllan antastar mostern (nr XXI) eller springer omkull professorska i Carolinabacken (nr XVIII).
(Den dubbla scenen s. 226)


Ackordanalys av Glunt V: (Glunten på föreläsning) i A-dur och i C-dur av Torbjörn Nordkvist.