Minnesanteckningar från Glunt-Akademins (GA)
seminarium, årsmöte och Gluntfrossa på Grand Hotell Hörnan
 i Uppsala fredag 26 oktober 2007


 

Närvarande: Gunnar Syréhn, Helen Rossil, AdamTaube, Lilian Taube, P-G Norman, Inga Svanfeldt, Ragnvald Johannes, Erland Bohlin, Harald Bohlin, Eva Tiselius Bohlin, Hans Levander, Kristina Levander, Inger Sjöberg, Olle Sjöberg, Lars Linder, Nils Sjölander, Bo Andersson, Karl Liljas, Kristina Gunér, Torsten Göthson.

Hans Levander valdes till mötets ordförande.
Karl Liljas valdes till sekreterare.
Dagordningen fastställdes och godkändes.
 
En verksamhetsberättelse för året 2006-2007  hade i förväg delats ut till mötets deltagare. Hans Levander föredrog berättelsen och kommenterade till det skrivna bl.a. att:
  • •medlemmar i GA-närverket uppmanas att gå med i Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV), i vilken GA sedan juni 2007 formellt sett är en sektion.

  • medlemmar i GA-närverket kan söka igenom sina gömmor för att se om de skulle kunna ha något av intresse för framtida Glunt-bruk. Av dessa persedlar och prylar kommer bestyrelsen upprätta en inventarielista under kommande arbetsår.

  • gluntseminariet på Eklundshof 16 april hade totalt 16 deltagare. Seminariet annonserades nationellt i diverse musikpress. Föredrag hölls av Folke Bohlin – Gluntarna och Gunnar Wennerberg i ett musikhistoriskt perspektiv och Gunnel Fagius – Att ackompanjera Gluntar. Ragnvald Johannes spelade upp fantastiska ljudexempel från en nyutkommen Gluntskiva med historiska Gluntinspelningar daterade så tidigt som 1903. Trots att mycket möda hade lagts på annonseringen av seminariet var den låga deltagandesiffran något av en besvikelse. Tack till Sparbanksstiftelsen Upland för ekonomiskt bidrag som möjliggjorde detta Gluntseminarium!

  • nitton muntra själar hade trotsat vädret och gett sig ut på Björn Ringström, Hans Levander och Göran Carenbäcks  mycket lyckade Gluntvandring under Kulturnatten 8 september. Den efterföljande Allsången med Glunten i Alfvénssalen drog två fulla hus, och blev synnerligen lyckad!

  • alla Uppsalas nya studenter fick höra gluntar i universitetsaulans Recentiorsmottagning framförda av Per Wickström, Magnus Wilhelmsson och Johannes Jonsson. Vice CC Anders Carls passade även på att göra reklam för GA. En utmärkt möjlighet att kunna locka nya unga medlemmar!

  • gluntsången har nått Uppsala Konsert och Kongress! Magnus Ringström och Hans Levander, som till Adam Taubes gitarrkomp fick denna möjlighet, passade även på att överlämna en nyskriven vers i Månskensnatten till konserthuschefen Magnus Bäckström:

Hög och förklarad i månens strimma
reser sig kuben för konsert o kongress.
Där träffas många vars ögon glimma
utav en klang som löser upp vår stress.
Där når vi högt och ser slott och slätter,
Uppsala beskådas i sin richesse.
Hög och förklarad.....


  • GA:s ”bestyrelse” kommer kommande verksamhetsår bestå av ordförande Torsten Göthson, Hans Levander och Karl Liljas.

  • Magnus och Björn Ringström håller på med en mycket spännande gluntinspelning. 21 av gluntarna ska spelas in med Adam Taubes gitarrkomp!

  • En ”förslagslista i mån av tid och ekonomi” ska upprättas, där GA:s medlemmar erbjuds göra punkinsatser för sällskapets gagn!

        Mötet avslutades.

 

Efter mötets avslutande intogs en utsökt buffé. Under middagen varvades härlig gluntsång med diverse otroliga glunthistorier och ditoupplevelser som ej låter sig återberättas här!

Uppsala den 20 november 2007
Vid pennan, Kalle Liljas