Tills vidare använder vi för denna information Verksamhetsberättelsen 2005-2006


GLUNT-AKADEMIN
inom
EKLUNDSHOFS VÄNNER OCH VÄNINNOR


Verksamhetsberättelse för tiden januari 2005 – oktober 2006

Kort bakgrund
Glunt-Akademin (GA) instiftades 16 januari 2005 i Uppsala med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill Glunt-Akademin genom sin verksamhet inspirera yngre sångare och pianister att hålla denna musikform och tradition levande.
Ett första förslag formulerades av Hans Levander i januari 2004 i en skrivelse till Eklundshofs Vänner och Väninnor’s styrelse som ställde sig positiv till förslaget.
Vid GA:s instiftande deltog: Bo Andersson, Harald Bohlin, Carl-Olof Jacobson, Hans Levander, Sture Lundén, Björn Ringström, Hasse Samuelsson samt Christer Åsberg.
Det förtjänas att nämna att en Glunt-Akademi fanns vid Kalmar Nation i Uppsala under några år omkring 1978-1988.

Organisationen och Ekonomi
GA har sin hemvist inom Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV), och utövar sin verksamhet i form av ett nätverk och en mindre administrerande styrelse.
Denna styrelse har sedan starten bestått av Hans Levander och Harald Bohlin, sedan akademisammankomsten 23 oktober 2005 utökad med Björn Ringström. Ett knappt tiotal planeringsmöten har ägt rum under denna period.

Nätverket omfattar nu (oktober 2006) 136 personer.
 • En E-postlista med 87 sångare och pianister samt 33 övriga intresserade.
 • En postadresslista med 16 huvudsakligen sångare och pianister.
Deltagarna i nätverket rekommenderas att bli betalande medlemmar i EHVV. Man blir medlem i GA:s nätverk genom att anmäla sitt intresse och adress, helst E-post adress. Deltagarna kommer huvudsakligen från Uppsala med omnejd, men även från andra orter i Sverige och från grannländerna Finland, Norge och Danmark. Ett par intressenter från USA och Tanzania finns även med. Vi har även sett att Gluntinspelning är gjord på Island, men dessa sångare är ännu ej med i nätverket.

En hemsida www.gluntarna.se har öppnats, med Anna-Lena Pikas som webmaster sedan september 2006. Harald Bohlin har sammanställt ett omfattande material kring Wennerberg och Gluntarna under rubriken Wennerbergiana, detta med stöd av bl a Erland Bohlin.

En logo för GA har skapats och erbjudits av konstnären Carin Ax.

Ekonomin handläggs av EHVV. Diskussion har inletts med EHVV’s styrelse hur framtida önskvärda finansiella stöd till GA:s verksamhet ska planeras.  För utlägg i samband med mötet kring Beronius har vi fått ett extra bidrag från EHVV samt från OD:s Vänner. Ví har utan framgång sökt sponsorer bland företag med Gluntrelevanta produkter (förlag och skivproducenter). Vi överväger nu att anhålla om frivilligt bidrag à 100:- från medlemmar i nätverket för porto, arvode till professionell regissör mm.

Gåvor. En ”Gluntfrack” från 1930 talet har skänkts till GA av Hugo Isaksson i Stockholm. Isaksson fader var förutom medlem i operakören även aktiv gluntsångare i Magisterns roll.
Skivmappen till Kalmarsällskapets LP-skiva Gluntar är skänkt av Gudrun och Gunnar Stenhag jämte en del annan dokumentation om Kalmar nations tidigare Gluntakademin.
Från operasångare Sten Wahlund har GA mottagit 10-taletCD-kasetter Gluntarne & De Tre, att användas som gåvor och tack. Sångare är Lars Cleveman, Björn Asker och Sten Wahlund, pianist är Gustav Asplund.
Från Prof Carl-Olof Jacobson har GA likaså mottagit CD kasetter Wennerbergs Gluntarne med samma syfte. Sångare är Richard Ringmar och Carl-Olof Jacobson, och vid pianot Håkan Sund.

Utåtriktade aktiviteter

2005
 • 13 mars EHVV vårmöte. GA presenterades för EHVV och gluntsång framfördes.
 • 5 juni EHVV sommarmöte. Examenssexan framfördes av Harald Bohlin och Hans Levander med Bo Andersson vid flygeln.
 • 10 september. Uppsala Kulturnatten. Allsång med Glunten under ledning av Carl-Olof Jacobson och Hans Levander samt Håkan Sund vid pianot. Överfylld Alfvén-sal.
 • 22 oktober. Gluntfrossa på Grand Hotell Hörnan, ett 40-tal deltagare. Bland annat lyssnade vi till några Gluntinspelningar från tidigt 1900-tal som presenterades av Ragnvald Johannes.
 • 23 oktober. Gluntseminarium med Folke Bohlin som talade över ämnet ”Praxis vid Gluntframträdanden” och Gunnel Fagius som i ord och ton informerade om ”Pianoackompanjemangets betydelse” (Gunnels bidrag finns nu på hemsidan). Vid sammankomsten diskuterades GA:s målsättning och arbetsformer och utsågs ledning för GA för det kommande året. En hemsida och arkivfrågan diskuterades även.
2006
 • Våren. Nations- och gymnasiekörer i Uppsala inbjöds till informations- och sångarträff. Intresset var dock begränsat och någon träff  kom ej till stånd.
 • 11 juni EHVV sommarmöte. Gluntframträdande med Examenssexan, även detta år med Harald Bohlin, Hans Levander och vid pianot Bo Andersson. En målsättning är att någon yngre konstellation ska ta vid kommande år.
 • 26 augusti. Strängnäs vid Otto Beronius, ”Urgluntens” grav. Minnesstund med tal av Ingemar Mundebo, samt gluntframträdande (På kyrkogården, Slottsklockan). Efterföljande måltid. 40-talet intresserade slöt upp, och lokala media samt Upsala Nya Tidning refererade. Strängnäs kommun bjöd på lunchen.
 • 9 september. Uppsala Kulturnatten. Gluntvandring under ledning av Björn Ringström och Magnus Ringström samt dragspelsackompanjemang av Göran Carenbäck. 75-talet åhörare vandrade från Slottet, via Flustret och slutligen till Domkyrkoplanen. Allsång med Glunten i Alfvénsalen, detta år i dubblerad föreställning under ledning av Harald Bohlin, Hans Levander och med Håkan Sund vid pianot.
 • 3 oktober. Grönwallsalen Akademiska Sjukhuset. Gluntar och De Tre med Harald Bohlin, Hans Levander, Gunnel Fagius samt Pelle Löfqvist i Pirum.
 • 28 okt: Gluntframträdande vid sittning med Västgöta nations manskör.

Framtidsplaner bl. a.
 • Överföring till CD av Ragnvald Johannes Gluntinspelningar.
 • Kontakt och samarbete med Stadsbiblioteket för att hysa litteratur och vissa dokument med anknytning till Wennerberg och Gluntarna. Kontakten har redan tagits och intresse föreligger.
 • Kontakt med museum (Upplandsmuseet?) som skulle vilja ta hand om och eventuellt visa upp Gluntrelevant material.
 • Verksamhet riktad till musiklärare och skolor samt ytterligare försök med körer. Ett tillfälle med gluntsång då sångare och pianister delar med sig av tips vad gäller sång och regi och pianospelet vore önskvärt under tidigt 2007.

Harald Bohlin      Hans Levander     Björn Ringström