GLUNT-AKADEMIN 2005-2014

1. Gluntseminariet 2014

2. En kort summering av initiativ från GA 2005-2014

3. Initiativ som (ännu) ej fullföljts

 

(Referatet av 2014 års gluntseminarium har kompletterats för att fungera som en sammanfattning av vad GA gjort under de första tio åren.)

 

1. Gluntseminariet 2014: Tema: Glunt-Akademin – hittills och i framtiden

 

Ordföranden Inga inledde med att erinra om vilken viktig roll GAs grundare och mångårige ordförande Hans Levander spelat för nätverkets utveckling. Hon visade bilder av när Hans gluntat och även ett avsnitt av en videoupptagning när Hans sjöng gluntar under Kulturnatten 1993 framför aulans huvudingång (tillsammans med Gunnel Fagius och Harald Bohlin).

 

Harald Bohlin sammanfattade de idéer som låg bakom att GA instiftades och de förslag om aktiviteter att förverkliga detta mål, som framförts vid tidigare diskussioner inom GA och som delvis också genomförts. Vid det första mötet framfördes många förslag till aktiviteter av vilka några förutsätter bidrag från någon kulturfond. Vi skulle vända oss till elever på musikgymnasier och vid estetiska linjer, via deras lärare. Vi skulle erbjuda skolorna att komma dit och sjunga och presentera gluntarne och Wennerberg, en årlig gluntfestival, nyutgåva av vissa gluntar med förklaringar och kommentarer, glunttävling för landets gymnasister som skulle anmodas skicka in videos varefter en kommitté skulle välja ut de bästa som skulle bjudas att komma till Uppsala och tävla. Information i lokala media om evenemanget 2 oktober vid Wennerbergstatyn, propå till Stadsteatern att ordna en föreställning kring gluntarne (regissören Ulf Fredriksson skrev manus till en sådan föreställning men den har inte satts upp - än). Förslag till Konsert och Kongress att under sommaren ordna gluntföreställningar med sikte på turisterna, kanske med gluntar översatta till engelska.

 

Harald pekade sedan på olika perspektiv på GA. Somliga tycker att det liknar konstgjord andning att agera för glunttraditionen i organiserad form. Gluntarna är så bra både musikaliskt och innehållsligt att de lever av egen kraft. Kanske går intresset för dem i vågor, men de har under drygt 150 år klarat sig utan GA. Andra tycker att man kan väl hjälpas åt att föra traditionen vidare i någon organiserad form men det ska ske med glädje, inte med byråkratiska metoder (revisorer, justeringspersoner etc). En tredje hållning är en slags kombination av dessa perspektiv eftersom det redan från början beslöts att GA ska arbeta utan stadgar. Vår fråga nu är om vi ska fortsätta som hittills och i så fall hur vi kan utveckla verksamheten.

 

Adam Taube jämförde med den s k lördagsmusiken här i Uppsala, som ett antal vänner och vänners vänner odlat under många år utan några formalia. Det flyter fint ändå.

 

Inga Svanfeldt informerade om att en person under Kulturnatten efterlyste kurser för dem som vill lära sig sjunga gluntar. Det skulle kunna bli en bra komplettering till de hittillsvarande gluntträningarna.

 

2. En kort summering av initiativ från GA 2005-2014:

 

Hemsida: ca 300 sidor, grovt gissat 5 riktiga besökare/dag (borträknat automatiska sökningar). 365 x 4= c:a 1500 "riktiga" besök per år. Hela hemsidan överfördes 2014 på USB.

Gluntseminarierna (se nedan)

Allsång med Gluntar under Kulturnatten.

Samma dag: Vandring i Gluntarnas fotspår med Gluntsång och kommentarer om staden på 1840-talet.

Gluntträningar

Besök hos körer för att under en sittning presentera gluntar och öva allsång med gluntar

Överföringar av äldre gluntinspelningar till cd.

     a) Gluntinspelningar 1903-1953 (14 inspelningar), säljs genom GA.

     b) 51 Gluntar 35 sångare 1903-1953. Finns i klingande form på vår hemsida.

Inspelning av Examenssexan på DVD (som sålts i 70 ex).

Deponering av gluntinspelningar och texter om gluntar på Stadsbiblioteket. (Förteckning på hemsidan.)

Ett el-piano har köpts in för att gluntsång ska kunna förekomma även i lokaler utan piano.

Renskrift av Gustaf Frödings översättning av glunt nr VIII ("Wie der Mond sich intressirt (!) für den Glunt und den Magister").

Carolina har på initiativ från GA skaffat sig en kopia av en tysk doktorsavhandling om Gluntarne, framlagd 1942: Kornitzky, Hans Georg (Hansgeorg): Wennerbergs "Gluntarne". Ein Beitrag zur nationalschwedischen Literatur. (Diss.) Hamburg 1940. (Maskinskrift). GA har fått avhandlingen i form av ett USB-minne.

På GAs initiativ har Carolina och Stadsbiblioteket fått kopior av översättning av gluntarne till isländska. GA tog initiativ till att Stadsbibioteket  gjorde en kopia av översättningen av gluntarne till finska.

Vi har förmedlat c:a 200 ex av en dubbel-cd med inspelning av samtliga gluntar.

Vi lånar ut tre syrtuter för gluntframträdanden.

På YouTube finns en GA-grupp.

 

Temata för gluntseminarierna:

 

2005 Uppförandepraxis med inledning av prof. Folke Bohlin.

 

2006 Gluntarne som teater med inledning av doc. Gunnar Syréhn

 

2007 Gluntseminarium för musiklärare, körledare, sångare & pianister (manliga såväl som kvinnliga):

 * Prof. Folke Bohlin: En kultur- och musikhistorisk bakgrund till Gluntarne.

 * Musikdir. Gunnel Fagius om pianoackompanjemangets stil och roll.

 * Medlemmar i Glunt-Akademin gav exempel på framföranden varefter deltagarna     övade och utbrast i Gluntsång.

 

2008 Tips om uppsatsämnen kring Gluntarne och Wennerberg. Inledare Harald Bohlin efter samråd med Folke och Erland Bohlin samt Torsten Göthson. Seminariet följdes av besök på Carolina med visning av autografer och tidigt tryck mm av  Wennerbergtexter och -melodier.

 

2009 Doc. Gunnar Syréhn, om sin nyutkomna bok ”Sparka mot porten och storma! Gluntarne som teater”.

 

2010 Att dokumentera glunttraditioner. Harald Bohlin inledde diskussion kring förslag till frågor, som legat på GA:s hemsida, utformade av bröderna Bohlin.

 

2011 Adam Taube med Gunnel Fagius som bisittare: Gluntsång och gitarrspel.

Om olika sätt att ackompanjera gluntar.

 

2011 GA skänkte en omgång Gluntnoter med text till Eklundshof under förutsättning att restaurangen binder in dem.

 

2012 Linn Areskoug FD i litteraturvetenskap och  Lilian Fredriksson, en av författarna till boken Ett tioårigt dundrande kalas: Kvinnorna i Gluntarne.

 

2013  Elisabeth Mansén, prof. i idéhistoria, Stockholm: Salongskulturen i 1800-talets Uppsala.

 

2014 Glunt-Akademin – hittills och i framtiden, Inledare: Harald Bohlin

 

3. Initiativ som (ännu) ej fullföljts

 

Våren 2006: Nations- och gymnasiekörer i Uppsala inbjöds till informations- och sångarträff. Intresset var dock begränsat och någon träff kom ej till stånd.

 

2008: Vi samlades vid två tillfällen informellt klockan 17.00 på Hotell Hörnan för ”Glad Glunt Timme” för att äta en soppa tillsammans, utbrista i Gluntsång  och samtala om gemensamma angelägenheter. Vår förhoppning var att detta skulle bli en träffpunkt som många utnyttjade så att vi kanske kunde permanenta verksamheten. Så blev inte fallet.

 

2011:  Diskussion om att spela in pianokompet till de mest kända gluntarna och lägga ut på hemsidan. För repetition går det lika bra med existerande inspelningar, för framträdande i mindre sällskap fungerar det nog inte. Men för framträdande där det inte finns piano eller pianist kan det vara värdefullt.

 

Skrivelse till Uppsala gymnasiers musiklärare att sätta av en timme för information från GA om Wennerberg och hans gluntar.  Samtliga ska tipsas om att komma till vårt program under Kulturnatten.

 

Kontakt med Konsert och Kongress och akademiska konferensenheten om gluntar som lämplig underhållning.

 

Kontakt med Upplandsmuseet, för att försöka få till stånd en liten Glunt-avdelning i den studenthistoriska montern dit vi kunde deponera Gluntfracken med fusklappar, punschflaskan mm.

 

Förslag har framförts att på hemsidan lägga in noter till förenklat pianokomp för övning hemma.

 

2012: Skall vi göra en inspelning av det 10-tal Gluntar som finns arrangerade för blås-sextett? Samarbete med Eklundshof och EHVV på något trevligt sätt! (Anm. 2014: nog finns tidigare inspelningar med blåsorkester men kanske inte de arr. som GA äger och deponerat på Stadsbiblioteket.)

 

2013: Diskussion om ny utgåva av överföringar av gluntinspelningar 1903-53 eller ev. av någon av de andra två cd, som i samtidigt gjordes i mycket begränsad upplaga.

(Mot detta har senare anförts, att samtliga överföringar på de två senare cd finns  i

xxx klingande form på GAs hemsida varför marknaden torde vara mättad.)

 

2014: Diskussion om GA-ledningen kan registreras som studiecirkel.

 

Wennerbergstatyn i Uppsala 100 år

2012: 18 maj 2012 hade det gått 100 år sedan Wennerbergstatyn avtäcktes i Slottsbacken, Uppsala under festliga former. Studentnationernas fanor fladdrade i det vackra vårvädret, stora skaror hade samlats och Allmänna sången sjöng. Prins Eugen läste upp ett tal, som skrivits av prins Carl, ordförande i kommittén bakom den insamling, som tagit initiativ till denna staty. De hade samlat in pengar för att statyn skulle förverkligas och nu xxx kunde den överlämnas till Uppsala studentkår. Talet slutade:

Studenter! Vården den väl, hans bild som eder anförtros! Ären genom den, den fosterländska sångens fader, Gluntarnas skald, en av vårt lands främsta söner! Efterliknen honom!

GA försökte leva upp till denna uppmaning genom att ordna en mindre manifestation vid statyn med hjälp av Allmänna Sången. Men deras andra uppgifter denna majmånad gick inte att förena med denna idé.

 

2014: Valborgsupptakt 27 april. Eklundshof och GA utmanade sångare och intressenter att under trivsamma former på Eklundshof framföra resp. lyssna på mer eller mindre  välkända gluntar. Ingen tävling men två gluntteam kunde vinna fribiljetter till den pytt som serverades. För få anmälningar gjorde att programmet fick ställas in. Hans Levanders tanke var att detta skulle kunna bli ett nytt inslag i Uppsalas Valborgstraditioner. Utvärdering om det är värt att upprepa försöket åvilar den nyvalda styrelsen.

HB

Mer info


 
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan