Uppsala februari 2016

GLUNT-VÄNNER!

Sedan föregående rundbrev har en del hänt även i gluntarnes fridfulla värld.

På GAs initiativ har skapats en kommitté för att förbereda högtidlighållandet av ( = utnyttja PR-värdet av) att det 2017 har gått tvåhundra år sedan Wennerberg föddes. I kommittén ingår representanter för Uppsala kommuns kulturförvaltning, Västgöra nation, Allmänna Sången och Uppsala universitet med doc. Carl Frängsmyr som sammankallande. Jubiléet avhandlades också vid Gluntseminariet omedelbart före årsträffen. Referat av vilka hugskott som luftades finns på hemsidan. Ett återupplivat Wennerbergsällskap i Lidköping kommer också att uppmärksamma jubiléet. Läsarna av detta brev är välkomna med uppslag till aktiviteter i er närhet och/eller i Uppsala.

Noteringar från årsträffen finns också på hemsidan. Här lyfter jag fram att vi hade 11 683 kr på bank och i handkassa vilket innebar en ökning med 361 kr under det senaste budgetåret. Till styrelse fram till nästa årsträff valdes Harald Bohlin (ordf.), Mats Wahlberg, Bo G. Hall och Agneta Lindsjö. Inga Svanfeldt och P G Normann står kvar som resurspersoner, Inga som kassör och Adam Taube omvaldes till revisor.

Vidare föreslogs att sedan kopplingen till Eklundshofs Vänner nu har släppts en mera fast form för Glunt-Akademins fortsatta verksamhet borde övervägas. Mottagarna av detta brev är välkomna att kommentera om charmen med nuvarande formlöshet kombinerad med en fast tradition vad gäller fundamentala formalia innebär en nackdel i något avseende. Som en privat fundering nämner jag att vi kanske skulle skapa en övergripande organisation, Wennerbergsällskapet, med traditionell organisations-struktur där Glunt-Akademin skulle kunna ingå som en mer formfri sektion vid sidan av W-grupper på andra håll. Nackdelen med nuv. formlöshet är att vi inte kan öppna eget bankkonto och att det försvårar samverkan med andra organisationer, kanske det också försvårar för de fonder som kan tänkas vilja stödja jubileumsaktiviteter. Frågan kommer upp vid nästa årsträff 2 okt. i år.

Parallellt har också diskuterats om vi skulle införa en medlemsavgift. Vår ekonomi är till synes god men den bygger huvudsakligen på försäljning av de dubbel-cd med samtliga gluntar, som Stefan Mahlstein producerat och senare skänkt GA. De har varit så efterfrågade att upplagan snart är slut och därmed även denna inkomstkälla. Våra bestående utgifter gäller hemsidan, porto och skrivmaterial, kopiering av allsångsblad och info-blad mm, nu senast tvätt av syrtuter. Inga arvoden eller andra förmåner till de aktiva. Mot att införa en avgift har nämnts att vi då riskerar att förlora kontakten med en del på vår sändlista. Vår huvuduppgift är ju tvärtom att sprida entusiasm för gluntar. Alternativt kan man tänka sig att vi efterlyser ett frivilligt bidrag. Det kan vi börja med en gång! Vårt konto är Handelsbanken: cl-nr 6513/ 728 977 362 Namn: Inga Svanfeldt.

Verksamhetsberättelsen, som också finns på hemsidan, sändes ut med kallelsen. Men sedan ägde rum Allsång med Gluntarna under Kulturnatten 12 september: Pga ändrade regler för upplåtelse av Alfvénsalen samlades vi i Musicum under det stora porträttet av Gunnar Wennerberg. Salen var fylld av ung. 80 entusiastiska sångare.

hemsidan har efter årsträffen bl a lagts ut Johan Varen Ugland: Norsk guide til ord, uttrykk og sammenhenger fra "Gluntarne." Det svarar mot den tidigare på hemsidan publicerade: Siersted, Theodor: Oplysninger og Ordforklaringer til Gunnar Wennerberg: Gluntarne", København 1903. 43 sid.

Ny på hemsidan är också Folke Bohlins text till en skivinspelning: Gunnar Wennerberg och hans Davids Psalmer.

Under rubriken Gluntminnen har tillkommit bidrag om Gluntar i Norge av Johan Varen Ugland och några rader om Folke Bergh. Läsarna uppmanas att lämna bidrag.

Vi har uppdaterat det info-blad om gluntar och GA, som ligger under Wennerbergiana/23. Ska du uppträda inför publik?
a) info-blad.

Vi har noterat att andra hemsidor länkar till vår i en trevligt ökande grad.

Vi har ju deponerat inspelningar av gluntar och texter om gluntar och Wennerberg mm i Stadsbiblioteket, som förvarar detta på en särskild Wennerberghylla. Den finns i Fyriskällan (tidigare benämnt Uppsalarummet) som ligger numera i nedre våningen, intill Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet. Vi har också uppdaterat vår förteckning på hemsidan över vad vi deponerat där.

Syrtuterna är tvättade. De har nog använts i 20 år eller mer, så det var i somras dags att tvätta dem. De kan liksom el-pianot hyras för en rimlig slant.

Det är en trevlig uppgift vi fått, att förmedla vad Gluntarne har att ge.

Harald
harald_bohlin@telia.com


 
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan