Harald Bohlin                                   13 nov. 2016

S:t Olofsg 2, 753 12 Uppsala

0709-38 38 43


Gluntarnas Vänner!


Så blev namnet på den förening som tar över Glunt-Akademins uppgifter. Det utsända stadgeförslaget antogs med vissa förändringar. Protokoll från årsträffen och de nya stadgarna finns utlagda på hemsidan. Som vanligt finns där även protokoll från styrelsemöten.


Det informella nätverket kvarstår dock tills vidare, åtminstone till 2 oktober -17. Man kan alltså redan nu stödja verksamheten genom att betala årsavgiften i föreningen, 50:-. F.n. gäller att inbetalningen sätts in (genom överföring om ni har internetbank) på gluntkontot clearingnr 6513 (Handelsbanken) konto 728 977 362 (utan mellanslag). Kontot gäller bara Gluntarnas Vänner så det behöver inte anges i meddelanderutan. Däremot ska anges avsändarens namn och e-postadress så att kassören Inga ser vem som betalat! Pengarna behövs för vår tidigare inkomstkälla sinar. Ända sedan 2011 har vi levt på inkomster från Stefan Mahlsteins donation av 300 dubbel-cd med gluntsång men nu är upplagan praktiskt taget slutsåld. Varmt tack, Stefan!

Årsträffen 2016 valde för det kommande verksamhetsåret mig till ordf. samt Mats Wahlberg, Bo G Hall, Inga Svanfeldt och Hampus Söderström till övriga styrelseledamöter.

Till revisor valdes Adam Taube med Liliane Taube som suppleant.

Till valberedning utsågs Christer Åsberg (sammankallande) och Tom Lundin (christer.asberg@telia.com, tom.lundin@neuro.uu.se,).

Styrelsen har sedan utsett Mats Wahlberg till vice ordförande, tillika arkivarie, Bo G Hall till sekr. och Inga Svanfeldt till kassör och tillsammans med Hampus Söderström ansvarig för medlemsförteckningen och utskick.

Styrelsens har utsett följande resurspersoner till stöd för sin verksamhet: PG Norman, Agneta Lindsjö, Fredrik Lindell, Joakim Ekedahl, Christer Åsberg och Anders Uppfeldt.

Ansvarig för inventarie- och biblioteksförteckningarna är Inga Svanfeldt som också fortsätter att ta ansvar för skivförsäljning. Erik Hellerstedt har åtagit sig att vara ansvarig för hemsidan. Vi tackar Anna-Lena Pikas för en tioårig jätteinsats för hemsidan.

Årsträffen beslöt också att Gluntarnas Vänner ska ansöka om medlemskap i De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS). Vi räknar med att det ska underlätta vårt arbete att sprida kännedom om Gunnar W. och hans gluntar.

Jubileumsåret närmar sig! Att det nästa år gått 200 år sedan Gunnar Wennerberg föddes kommer att uppmärksammas i Uppsala och Lidköping. Den 200-kommitté som skapats med representanter för universitetet, kommunens kulturnämnd, Västgöta nation och Allmänna Sången har fått ny sammankallande. Anna Liv-Jonsson. Hon håller tät kontakt med vår styrelse, som också jobbar med frågan hur vi bäst ska använda den gåva vi fått av Eklundshofs Vänner för detta ändamål. I skrivande stund är inga beslut tagna om detta. Förhoppningsvis blir det också någon manifestation i Stockholm där Lars Lönnback försöker skapa en grupp för att utnyttja jubileet för att slå ett slag för gluntarna. Vill du hjälpa till så kontakta honom. Och var ni än bor kan ni bidra genom att tipsa föreningar i er hemort om att det är läge att ordna glunt- eller Wennerbergprogram!

På vår hemsida finns rubrikerna Söker du gluntsångare? Vill du boka gluntsångare? Önskar du kontakt med gluntsångare/pianist?

Där skulle du kunna finna gluntsångare i din omnejd, om du så vill. Men det är inga som hittills anmält sig dit. Nog är det synd? Gör det!

Just inför jubiléet kan det behövas.

En av nyheterna på hemsidan är en 65 sidor lång 60-poängsuppsats i konstvetenskap vid Stockholms universitet 1999 av Hanna Meijer ”Kring Wennerbergstoden. Analys av en konsttävling.” Gäller Wennerbergstoden i Uppsala - mycket läsvärd! En annan nyhet gäller möjligheten att hyra gluntsyrtuter/frackar. Du kan googla på ” Glunt-kläder att låna” så kommer du rätt. Nyligen har också lagts ut Carl Rupert Nybloms skildring av GW, bl a hur han sjöng gluntar med GW, i en artikel i Ord och Bild 1900, som Nils Sjölander funnit och scannat in (under 4. Texter om Gluntarna och Wennerbergiana efter Svensons bok).


Längst ner på innehållsförteckningen står f.ö. ”Senaste uppdatering” och Tidigare Uppdateringar.” Det ger genvägar till andra läsvärda länkar.


Styrelsen har beslutat att behålla den gamla loggan men arbetet med att ändra texten är inte avslutat så den får ni se på hemsidan eller i nästa rundbrev.


Tillsammans med Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping (http://www.gluntarna.se/GW-sallskapet_Lidkoping.html) har vi ett trevligt arv av glunttraditioner att förvalta och glädja oss åt!

Harald


 
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan