Verksamhetsberättelse för tiden
11 november 2006 – 25 oktober 2007

Kort bakgrund (Med vissa upprepningar från föregående verksamhetsberättelse, med tanke på
nytillkomna medlemmar)

Glunt-Akademin (GA) instiftades i januari 2005 vid Eklundshof i Uppsala med syfte att stimulera
intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill Glunt-Akademin genom sin verksamhet inspirera
yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande.
Ett första förslag formulerades av Hans Levander i januari 2004 i en skrivelse till Eklundshofs Vänner
och Väninnor’s styrelse som ställde sig positiv till förslaget.
Vid GA:s instiftande deltog: Bo Andersson, Harald Bohlin, Carl-Olof Jacobson, Hans Levander, Sture
Lundén, Björn Ringström, Hasse Samuelsson samt Christer Åsberg.
Det förtjänas att nämnas att en Glunt-Akademie fanns vid Kalmar Nation i Uppsala under några år
omkring 1978-1988.

Organisation och Ekonomi

Organisatorisk hemvist. GA är sedan 10 juni 2007 formellt som en sektion, inom Eklundshofs
Vänner och Väninnor (EHVV). GA utövar sin verksamhet via a) ett nätverk av sångare, musiker och
musikintresseraden, samt b) en mindre administrerande styrelse. GA äger rätt att ha en
ledamot inom nätverket adjungerad till EHVV styrelsen.
2006 års årsmöte utsåg till GA’s styrelse för verksamhetsåret nov 2006 – okt 2007: Hans Levander
som ordförande samt Torsten Göthson och Karl Liljas som övriga ledamöter. Ett tiotal
styrelsemöten har ägt rum under denna period via telefon, på kafe Storken och nu senast på Grand
Hotell Hörnan.

Ekonomi. GA’s ekonomi handläggs av EHVV’s kassör och redovisas vid EHVV’s årsmöte i juni.
Lägesrapport lämnas vid GA:s årsmöte.

Nätverket omfattar nu (oktober 2007) 149 personer, registrerade på en E-postlista (133) samt en
postadresslista (16). Detta är en ökning med 13 sedan okt 2006.
Deltagarna i nätverket har rekommenderats att bli betalande medlemmar i EHVV. Man blir medlem i
GA:s nätverk genom att anmäla sitt intresse och adress till styrelsens ordförande. Deltagarna
kommer huvudsakligen från Uppsala med omnejd, men även från andra orter i Sverige och från
grannländerna Finland, Norge och Danmark. Ett par intressenter från USA och Tanzania finns även
med. Vi har även sett att Gluntinspelning är gjord på Island, men dessa sångare är ännu ej med i
nätverket.

Hemsidan www.gluntarna.se redigeras av Anna-Lena Pikas sedan september 2006. Vissa tillskott har
skett under 2007 såsom foton och texter med anknytning till Gluntseminariet 16 april (se nedan) samt
CD:n Gluntinspelningar 1903 - 1953.

En logo för GA har skapats och 2006 donerats till GA av konstnären Carin Ax (se hemsidan).
Orginalet eftersöks f.n., speciellt med ett tillägg med en humla som gjordes av konstnären strax för
bortgången 2006.

Gåvor och inventarier (Inventarielista är föreslagen att upprättas kommande arbetsår)
  • 20 Gluntinspelningar på dubbel CD har donerats av Carl-Olof Jacobson, en av Uppsalas framstående Gluntsångare under senaste 40-50 åren.
  • 10 talet album med trippel CD, Gluntarna & De Tre, har donerats av Operasångare Sten Wahlund.
  • En CD, De Tre, har donerats av Sture Lundén.
  • En CD, 13 Gluntar, har donerats av Bertil & Ingemar Arn.
  • Punschflaska, vissa dokument som gäller Kalmar-Akademins verksamhet samt omslaget till den LP-skiva med Gluntar som denna akademi gav ut har donerats av tidigare Glunt-Akademin vid Kalmar nation. Nål för rockuppslaget med Gluntarna-motiv som användes av Kalmar-Akademin har nu beställts i nyproduktion till nuvarande Glunt-Akademin.
Införskaffat
  • Gunnar Wennerbers Gluntarne, i bild av Ernst Josephson, och med inledning och kommentarer av Gurli Taube o P.G. Hamberg, Altantis förlag Stockholm, 1954, andra upplagan 1979.
  • Gluntarne, En samling duetter för baryton och bas av Gunnar Wennerberg. Utgiven av Victo Pettersons bokindustri AB Stockholm 1949 med illustrationer av professor Arvid Fougstedt.
Utåtriktade aktiviteter som kommit styrelsen till kännedom.
(se även Tillägg efter Verksamhetsberättelsen)

2006
11 nov: Gluntfrossa på Grand Hotell Hörnan, med
Seminarium: Gluntarna som teater, Gunnar Syréhn, dramaforskare från Malmö.
Årsmöte med efterföljande buffémåltid (200 kr), sång och historier. Medlemmar från den tidigare
Glunt-Akademien vid Kalmar nation förgyllde aftonen på olika sätt.

2007
16 april, Gluntseminarium Eklundshof. Seminariet annonserades i tidningarna Körledaren och
Musikläraren. Programmet finns rapporterat med foton på www.gluntarna.se Genomförda möten, med
följande sammanfattning:

16 april, Nationellt Gluntseminarium vid Eklundshof Uppsala.
16 deltagare från Borlänge, Lund, Uddevalla, Sveg och Uppsala.
Följande program genomfördes:
Välkomna! Tom Lundin, Preses Eklundshofs Vänner och Väninnor
Insjungning av seminariet med Uppsala är bäst
Glunt-Akademin – en kort programförklaring - Hans Levander, sångare mm Uppsala
Gluntarna och Gunnar Wennerberg i ett musihistoriskt perspektiv -Folke Bohlin, professor i Lund
Att ackompanjera Gluntar - Gunnel Fagius, musikdirektör Uppsala
Vi sjunger vanliga och ovanliga Gluntar tillsammans i olika konstellationer
Vi lyssnar på Glunt-inspelningar 1903-1953, överförda till nyutkommen CD- Ragnvald Johannes,
Samlare av gamla Gluntinspelningar, Uppsala
Tack till Sparbanksstiftelsen Upland för ekonomiskt bidrag som möjliggjorde detta Gluntseminarium!

16 april. Presentation av CD GLUNTINSPELNINGAR 1903-1953
Vid Gluntseminariet 16 april presenterades för första gången en CD med från 78-varvs ”stenkakor”
överförda Gluntinspelningar 1903-1953. Ragnvald Johannes med sin omfattande samling av
gluntinspelningar var nyckelperson i detta projekt. CD inspelningar finns fortfarande kvar att beställa.
(okt 07).
Se mer information under Gluntarna i Ord och Ton, Inspelningar.

2 juni: Gluntframträdande i Gustavianum vid EWGLI:s (European Working Group on Legionella
Infections) kongress med Harald Bohlin och Björn Ringström samt gitarrackompanjemang av Adam
Taube.

10 juni. Eklundshofs Vänner och Väninnor’s sedvanliga Examenssexa. Gluntar framfördes till
ackompanjemang av blåssextett ur Sixten Lakes jättesextett. Examenssexan framfördes av Harald
Bohlin, Hans Levander med Lars Andrén vid klaveret. Vi väntar ännu på att yngre sångare tar över
denna tradition.

8 september. Uppsala Kulturnatten. I. Gluntvandring i centrala Uppsala under ledning av Björn
Ringström till platser som nämns i Gluntarna, med illustrationer av Björn Ringström och Hans
Levander till dragspelsackompanjemang av Göran Carenbäck. Nitton åhörare vandrade från Slottet,
via Slottsbacken, Flustret, Östra Ågatan, Domtrappanoch slutligen till platsen framför Ecclesiasticum.
II Allsång med Glunten i Alfvénsalen, detta år åter i dubblerad föreställning under ledning av Harald
Bohlin, Hans Levander och med Håkan Sund vid pianot. Adam Taube och Björn Ringström anslöt
med tre Gluntar till gitarr ackompanjemang.

24 september. Seniorboenden. Uppsala-gluntar (Harald Bohlin, Hans Levander, Gunilla Öbrink)
framträdde vid ett seniorboende i Fredhäll, Stockholm i regi av Lillemor och Ingemar Mundebo.
Andra framträdanden vid seniorboenden i Uppsala har ägt rum, med bl a Ragnvald Johannes, vilket
rönt stor uppskattning.

15 oktober. Uppsala Konsert och Kongress. Björn Ringström och Hans Levander framför på stora
scenen ett informellt gluntprogram till Adam Taubes gitarrackompanjemang för en kvinnorförening
Tintomarorna som förevisas byggnaden av Magnus Bäckström. Gluntprogrammet består av verser ur
Månskensnatten, Misslyckade Serenaden och Impromptubalen. En nyskriven vers enligt nedan
framfördes och donerades till Magnus Bäckström.

Hög och förklarad i månens strimma
reser sig kuben för konsert o kongress.
Där träffas många vars ögon glimma
utav en klang som löser upp vår stress.
Där når vi högt och ser slott och slätter,
Uppsala beskådas i sin richesse.
Hög och förklarad.....

Några reflektioner efter detta tredje verksamhetsår 2007

GA’s verksamhet har under de tre gångna åren rönt uppmärksamhet och lyft fram Gluntarna i
Uppsalas kulturliv. Det behövs nu än mer av uppsökande verksamhet för att nå yngre sångare som
skulle kunna intressera sig för att medverka aktivt. Gluntarna med sin unika Uppsala-förankring bör
ingå i ”Varumärket Uppsala”.

Några av de mest engagerade GA medlemmarna har stundom haft en mycket aktiv diskussion, via Epost
och vid möten, om GA’s struktur, arbetsformer och verksamheter. Årsmötet 2007 kan ge
vägledning i vissa av dessa frågor.

Föreg. VB avslutades med rubriken "Framtidsplaner". Detta avsnitt har under året kompletterats till en
”Förslagslista och Framtidsplaner” som kommer att läggas ut på hemsidan. Medlemmar kan få tips om
att göra punktinsatser för Glunt-Akademin och dessutom tillägg till denna lista.

Inspelningar av Gluntar (Björn och Magnus Ringström) till gitarrackompanjemang (Adam Taube)
pågår – lycka till! Vi ser fram emot resultatet, och hoppas att de nu 21 för gitarr arrangerade Gluntarna
blir tryckta och tillgängliga.

Uppsala i oktober 2007

Hans Levander        Torsten Göthson          Karl Liljas

Tillägg.

Här listas vissa händelser och framträdanden som inte arrangerats av Glunt-Akademin, men
som anknyter till målsättningen och verksamheten.

8 maj På Musicum när universitetet mottog en taffel, som ägts av familjen Wennerberg, kanske av
Gunnars fader men i vart fall av hans bror Brynolf i vars tyska släkt taffeln sedan gått i arv. Gluntar
framfördes av Ragnvald Johannes, Harald Bohlin med Bo Andersson vid pianot. Taffeln donerades av
familjen Ensmann. Länk till reportage i UNT om överlämnandet av "Brynolfs taffel"

8 juni. Gluntprogram vid Confidensen Ulriksdals Slott med operasångare från Stockholm, fick ställas
in p.g.a. sjukdom. Detta var ett program som arrangerades från Confidensen.

8 september. Vid invigningen av Uppsala nya Konsert- och Kongress ingick bland annat Här är
gudagott att vara i uppskattad allsång.

September. Vid recentiorsmottagningen i Universitetsaulan ingick även av ett framträdande med
Gluntar framförda av bl. a. Per Wickström.

<<<<<Tillbaka till innehållsförteckningen