Verksamhetsberättelse för tiden
26 oktober 2007 – 2 oktober 2008


Bakgrund

Glunt-Akademin (GA) instiftades i januari 2005 vid Eklundshof i Uppsala med syfte att
stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill Glunt-Akademin genom sin
verksamhet inspirera yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande.
Ett första förslag formulerades av Hans Levander i januari 2004 i en skrivelse till Eklundshofs
Vänner och Väninnor’s styrelse som ställde sig positiv till förslaget.

Vid GA:s instiftande deltog: Bo Andersson, Harald Bohlin, Carl-Olof Jacobson, Hans Levander,
Sture Lundén, Björn Ringström, Hasse Samuelsson samt Christer Åsberg.

Organisatorisk hemvist. GA är sedan 10 juni 2007 formellt en sektion inom Eklundshofs
Vänner och Väninnor (EHVV). GA utövar sin verksamhet via a) ett nätverk av sångare, musiker
och musikintresserade, samt b) en mindre administrerande styrelse. GA äger
rätt att ha en ledamot inom nätverket adjungerad till EHVV styrelsen.

2007 års årsmöte utsåg till GA’s styrelse för verksamhetsåret nov 2007 – okt 2008: Torsten
Göthson som ordförande samt Hans Levander och Karl Liljas som övriga ledamöter.

Ekonomi. GA’s ekonomi handläggs av EHVV’s kassör och redovisas vid EHVV’s årsmöte i
juni. Lägesrapport lämnas vid GA:s årsmöte. GA intäkter är mycket blygsamma och består av
gåvor och donationer med anknytning till produktion och förmedling av CD skivor (Gåva från

Carl-Olof Jacobsson samt spridning av CD med gluntinspelningar från åren 1903-1953). Utgifter
består av kostnader i samband med Kulturnattens program samt införskaffande av text
och noter att spridas till yngre sångare som vill ägna sig åt gluntmusiken. I dagsläget föreligger
ett litet minus om 708 kronor.

Nätverket omfattar nu (oktober 2008) c:a 150 personer, registrerade på en E-postlista (133)
samt en postadresslista (16). En ny medlem, Lars Forss, har tillkommit under året. Vi hälsar
Lars välkommen.

Deltagarna i nätverket har rekommenderats att bli betalande medlemmar i EHVV. Man blir
medlem i GA:s nätverk genom att anmäla sitt intresse och adress till styrelsens ordförande.
Deltagarna kommer huvudsakligen från Uppsala med omnejd, men även från andra orter i
Sverige och från grannländerna Finland, Norge och Danmark. Ett par intressenter från USA
och Tanzania finns även med. Vi har även sett att Gluntinspelning är gjord på Island, men
dessa sångare är ännu ej med i nätverket.

Hemsidan www.gluntarna.se redigeras av Anna-Lena Pikas sedan september 2006 (se nedan)

En logo för GA har skapats och 2006 donerats till GA av konstnären Carin Ax (se hemsidan).
Originalet eftersöks f.n., speciellt med ett tillägg med en humla som gjordes av konstnären
strax för bortgången 2006.

Arbete, aktiviteter och händelser under verksamhetsåret

Även om styrelsen är en arbetande och verkställande gruppering förtjänas det att framhålla
att dessutom Harald Bohlin under året på olika sätt givit ett entusiastiskt och energiskt stöd.
Mycket arbete har dessutom webbmaster Anna-Lena Pikas lagt ner. Vi tackar båda dessa.

Styrelsen
har under verksamhetsåret samverkat med varandra dels genom ett antal s.k. styrelsemöten,
dels via telefon och e-post.

Under året har tre rundbrev sänts ut till medlemmarna i syfte att informera, bjuda in till olika
evenemang eller stimulera nätverkets medlemmar till insatser av olika slag. Rent generellt
konstaterar vi att gensvaret på dessa upprop varit mycket klent. En fråga som lyftes fram gäller
svårigheten att överblicka nätverket. Många har under de år GA verkat bytt såväl bostads-
som e-postadress. Detta gör det omöjligt att överblicka hur många som nås av information.

I ett rundbrev meddelades att styrelsen tagit fram en s.k. gluntnål att pryda kavajslaget.
Nålen skapades ursprungligen av Lars-König Königsson, preses för Kalmar Nations Gluntakademie.
Nålen säljs till medlemmar i samband med de arrangemang GA bjuder in till.

I övrigt har styrelsen inriktat sig dels på att utveckla hemsidan, och dels på att stimulera
gluntsången.

Hemsidan
Ett antal förändringar har införts under året. Alla ändringar och tillägg redovisas längst ner på
hemsidans första sida. Förutom en uppdatering av hemsidan rapporteras bl.a under fliken
”Ovanliga framföranden” om en gluntkonsert i Seattle samt om Gunnar Syréhns ”juvenila
sånglustspel” från Københavns By-museum i oktober 1997. Under ”Travesteringar och parafraser”
finns en artikel om ”Glunten i krigshelvetet”. Vidare finner man under ”Wennerbergiana”
en text om tre tidigare Wennerbergsällskap, en text om ordet Glunt och en annan om
1840-talets studented. Detta må räcka här som aptitretare för en hemsida i utveckling.

Gluntsången

Ett väsentligt inslag för att stimulera gluntsången utgörs av de s.k. ”Glad Timme med Glunten”,
som styrelsen tog initiativ till vid två tillfällen under våren 2008 på Hotell Hörnan.
Förhoppningen har varit att skapa ett forum där gluntsången skulle skalla högt nog för att
locka även yngre sångare. Betoningen var på samvaro och gluntsång över en enkel soppa.
Tyvärr deltog vid båda tillfällena mindre än 10 personer varför vi söker nya vägar för detta
evenemang (se nedan)

Ett annat inslag är GA:s bidrag till Kulturnatten. 13 september, 2008, hölls den 4:e ”Allsång
med Gluntarna” i Alfvénsalen. Enligt vad som nu blivit tradition gavs programmet vid två
tillfällen under kvällen under ledning av Hans Levander. Första föreställningen var som vanligt
fullsatt (250 deltagare). Under andra föreställningen fylldes lokalen till c:a 60%. Detta
program synes alltså vara ett mycket uppskattat inslag i Kulturnatten inte minst beroende på
Håkan Sunds ackompanjemang och improvisationer. I år improviserade Håkan under första
föreställningen över Glunt no 1, och vid den andra över Glunt no 30.

Styrelsen har (än så länge utan framgång) sökt kontakt med Uppsala Stadsteater för att få
till stånd samarbete på olika plan – t.ex. Gluntsång inom ramen för kaféverksamhet och samarbete
med regissör för seminarium riktat främst till studentkörers musiker.

I ett rundbrev efterlystes personer som aktivt sjunger och spelar gluntar och kan kontaktas
för olika uppdrag. Förutom de av styrelsen redan kända aktiva har enbart en grupp från Uddevalla
hört av sig. Så vitt GA kan överblicka finns huvudsakligen ett antal seniora sångare, som
sjunger tillsammans i olika sammanhang och då i olika konstellationer (Hans Levander, Björn
Ringström, Harald och Erland Bohlin, Ragnvald Johannes och Torsten Göthson). Till detta
kommer en yngre grupp med Karl Liljas, Per Wickström och Johannes Jonsson (pianist).
Dessutom erbjuds inom ramen för det program som bjuds av Eklundshofs Vänner och Väninnor
såväl gluntsång som studentsång i vidare mening. Inga Svanfeldt anlitas flitigt som pianist
i olika sammanhang.

Internationella kontakter under året

Av hemsidan samt texten ovan framgår att intressanta kontakter skapats på initiativ av Börje
Lång. För läsning om detta hänvisar vi till hemsidan fliken Travesteringar och parafraser under
Wennerbergiana. Börje har sjungit magistern under mycket lång tid, och besökte 2006
GA:s årsmöte samt deltog i en gluntfrossa tillsammans med sin gluntpartner Bo-Gösta Öblom
samt pianisterna Ilpo Tolvas och Martin Segerstråle.

Styrelsen undersöker möjligheterna att tillsammans med de finska vännerna få till stånd en
gluntträff i Mariehamn, samt hoppas att någon av de finska vännerna vill skriva samman en
text om gluntsången i Finland.

På samma vis har ett brev skrivits till en isländsk kontakt för att få veta något om gluntsången
på Island. Det tycks som om gluntarna sjöngs mest under 60-talet av en liten skara studentsångare.
Vidare finns en inspelning av 21 sånger från juli 2001(omnämnd på hemsidan) med operasångarna
Bergbór Páulsson, magister, O´lafur Kjartan Sigurdarson, glunt samt pianisten Jónas Ingimundarson.

Gåvor och inköp
  • GA har under året köpt in 10 ex av Gluntnoter & texter (två separata häften) från Gehrmans, för att i första hand kunna köpas av intresserade körer eller sångare/pianister. Priset är för körer subventionerat till 250 kronor, och för övriga till 400 kronor. (Kontakta Hans Levander tel 324347 eller 504344)
  • Två DVD med inspelningar av Gunnar Syréhns sångspel har köpts in av och för GA.
  • Adam Taube har skänkt ett antal artiklar som kommer att redovisas på hemsidan.

Inför nästa verksamhetsår

Styrelsen önskar fortsättningsvis förlägga sammankomster av olika slag till Västgöta Nation.
Vi ser en fördjupad kontakt med nationens tradition och studentsångare, -musiker som en
möjlighet att ånyo aktivera gluntsången. Närmast i tid kommer alltså Glad Timme med Glunten
den 2 november i samband med att Västgöta manskör repeterar.
Styrelsen förbereder ett brev till studentkörerna med inbjudan till ett gemensamt seminarium
och/eller samtal kring gluntinspirerad musik i samband med ett eventuellt värdskap för
Uppsala som kulturhuvudstad 2014
Vidare fortsätter vi försöken att utveckla samarbete med Uppsala Stadsteater.
Till sist konstaterar vi – liksom i förra årets verksamhetsberättelse - att det är en mycket liten
grupp medlemmar har en mycket aktiv diskussion, via E-post och vid möten, om GA’s struktur,
arbetsformer och verksamheter.

Övrigt

Gunnar Syréhns har informerat om att hans bok kommer ut till våren 2009 på Gidlunds bokförlag.

Uppsala i slutet av september

Torsten Göthson                Hans Levander               Karl Liljas

Utskriftvänlig version (pdf)

<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan