Verksamhetsberättelse för tiden 1 oktober 2013 – 30 september 2014

 

Bakgrund: Glunt-Akademin (GA) instiftades i januari 2005 vid Eklundshof i Uppsala med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Speciellt vill GA genom sin verksamhet inspirera yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande.

GA har sedan 10 juni 2007 formellt varit en sektion inom Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV), men har från hösten 2013 fungerat som ett självständigt nätverk. GA utövar sin verksamhet via a) ett nätverk av sångare, musiker och musikintresserade, samt b) en mindre administrerande styrelse.

Nätverket av GA-intresserade omfattar f.n. nästan 200 personer. Deltagande i nätverket är inte förknippat med någon avgift.

Årsträffen 2 oktober 2013:

a) Noteringar från årsträffen ligger på vår hemsida under rubriken Glunt-Akademin. Till ledamöter av styrelsen valdes: Hans Levander ordf samt Inga Svanfeldt och P-G Norman.

Hans meddelade dock inför styrelsens sammanträde 9 april att han av hälsoskäl med omedelbar verkan ville avgå som ordförande. Han konstaterade ”med tacksamhet och sentiment” att det gått nio år sedan han kallade ihop till ett konstituerande möte på Eklundshof 2005. Idén till att skapa ett forum för att föra glunttraditionerna vidare till nästa generation(er) hade han börja tänka kring ett år tidigare och diskuterat den med olika personer. Det har varit ”ett tioårigt dundrande kalas”.  Därmed överlämnade han en ordförandepärm till Inga, som går in som tf ordförande fram till årsträffen. Inga framförde styrelsens tack till Hans och överlämnade ett USB där hon samlat ett antal gluntinspelningar i Power Point där Hans varit en central person.

Mötet avslutades med ”Minns du hur ödet oss förde tillhopa” samt ”Räck mig din hand och lova...”.

 

Resurspersoner till stöd för styrelsen har varit Harald Bohlin, Anna-Lena Pikas, Björn Ringström, Philip Chalkiadakis som kontaktperson med Västgöta Nations Manskör och Anders Lindqvist som kontaktperson med Norrlands nations Corus Virorum samt Ingvar Mattsson och Tobias Mattsson som kontaktpersoner med gluntentusiaster i Stockholm. Därtill har Agneta Lindsjö och Joakim Englund biträtt styrelsen som resurspersoner.

b) Ekonomi: Årsträffen 2013 godkände styrelsens förslag att Inga Svanfeldt i fortsättningen ska överta ansvaret från EHV för GAs bokföring. Inga förklarade att det då blir en öppen redovisning, så att alla medlemmar har möjlighet att när de så vill ta del av räkenskaperna.

Årsträffen godkände också styrelsens förslag att inte utse någon revisor.

Tillskott i GA:s ekonomi kommer från betalningar för den dubbel-CD, som donerats till GA av Stefan Mahlstein. Utgifterna består huvudsakligen av kostnader i samband med Kultur­nattens program, kopiering av informationsblad om gluntar och Glunt-Akademin samt vissa transportkostnader i samband med att vi framträder för att ge kännedom om GA.

Arbete, aktiviteter och händelser
Gluntseminarium:
Det ägde sedvanligt rum på Västgöta nation i samband med årsträffen 2013 på temat Salongskulturen i 1800-talets Uppsala. Föreläsare var professorn i idéhistoria Elisabeth Mansén som lockade fram en livlig diskussion. (Se seminarie­information på hemsidan.)

Gluntfrossan efter årsmötet präglades som vanligt av glada gluntar, någonting att äta och samtal kring glunt-relevanta frågeställningar. Ceremonin vid Wennerbergstatyn i Carolina­backen genomfördes sedvanligt av Vgs nations manskör.

Gluntträning: Styrelsen planerade i samarbete med ledningen för Eklundshof att i april 2014  arrangera en glunt-festival till vilken stadens manskörer skulle inbjudas att sända glunt-sjungande medlemmar. I samband med detta skulle restaurangen kunna erbjuda en glad sittning. Söndag 27 april ansågs passa som en upptakt till Valborgsfirandet. Pga lågt antal anmälningar fick detta arrangemang ställas in. Utvärdering pågår om vi kan återkomma ett kommande år.


Allsång med Gluntarna: Under Kulturnatten 13 september genomfördes i Alfvénsalen två allsångs-föreställningar med stöd av Harald och Erland Bohlin och Inga Svanfeldt vid pianot. Uppskattningsvis  fann drygt hundra gluntintresserade sångare och andra åhörare vägen till Alfvénsalen och till årets allsång.

200-årsminnet av Gunnar Wennerbergs födelse. Den skrivelse som Västgöta nation, Kurators-konventet, Uppsala studentkår och Allmänna sången sommaren 2013 sände till de tre akademier, där Gunnar Wennerberg var ledamot med förslag att de gemensamt skulle förbereda firandet av 200-årsdagen av Gunnar Wennerbergs födelse besvarades av Svenska akademien som av principiella skäl avböjde från att medverka men samtidigt önskade oss lycka till med ansträngningarna att genomföra projektet. Övriga akademier lämnade skrivelse obesvarad.

Gåvor: Eklundshofs Vänner (EHV) har som gåva överlämnat ett antal exemplar av sin CD WENNERBERG VID EKLUNDSHOF med Markus Hedov och Magnus Wilhelmsson, sång, Johannes Jonsson sång och piano samt Ulrika Kumlien och Johanna Kumlien, sång. De framför Sextettens upplösning, Daniel, Gluntar nr XIII, II och VIII samt Marketenterskorna och Flickorna. Den kan beställas från GA för 100:- plus porto.

GA har som gåva från EHVs ordf. Kåre Eriksson erhållit Noter till en polka av Joh. Omberg, mannen vars namnteckning pryder gluntnoterna på vår hemsida. Omberg presenteras närmare på vår hemsida.

Inventarielistan har uppdaterats.

Kontakt med medlemmarna: Uppdatering av post- och e-postadresser är svår. Så meddela  när du byter e-postadress  till harald_bohlin@telia.com eller S:t Olofsg. 2, 753 12 Uppsala.

Hemsidan: Sedan webhotellet för vår hemsida nu vill ha dubbelt betalt för att vi har två domäner beslöt styrelsen att GA i fortsättningen endast ska ha en domän och att denna ska vara www.gluntarna.se

Vi tackar åter Anna-Lena Pikas för stort engagemang i uppgiften som web-redaktör! Vi vill rekommendera alla GA intresserade att titta in på hemsidan och botanisera bland inspelningar eller Wennerbergiana-information som ofta kompletteras. Under året har bl a införts Frödings översättning till tyska av glunt VIII.

Styrelsen har under verksamhetsåret verkat dels genom möten på Grand Hotell Hörnan,      dels via e-post. Minnesnoteringar finns på hemsidan under rubriken Glunt-Akademin.
Styrelsen har i planering och aktiviteter även biståtts av andra Gluntentusiaster.

GAs framtid: Kontakter har tagits med Västgöta nations dåv. inspektor, förste kurator och  nationens kamratförening, manskör och bladade kör om ett närmare samarbete med GA men ännu har detta inte lett till något resultat. Även andra alternativ har diskuterats i styrelsen men inte lett till någon lösning.

Hans Levander, initiativtagare till GA och dess mångårige ordförande, avled 7 juli. På vår hemsida har vi tecknat en minnesbild av hans insatser för Glunt-Akademin. Med tacksamhet och vemod - men också med glädje - vill vi försöka föra hans idéer och engagemang vidare in i framtiden, samtidigt som vi liksom Hans ser detta som en lättsam uppgift bland andra angelägnare engagemang.


Uppsala i september 2014

Inga Svanfeldt                       PG Norman                                             Harald Bohlin

Vi noterar att under 2014 har succén från 2012 Gluntarna 2014 – Reloaded upprepats för utsålda hus (fem föreställningar)

Adam Taube berikat glunttraditionen genom att bearbeta sina tidigare arrangemang för gitarr och kompletterat samlingen så att det nu finns 22 gluntar transkriberade från originalets pianoackompanjemang.  (se närmare presentation på GAs hemsida)
<<<<<Tillbaka till innehållsförteckningen